Ostatnie dni na składanie wniosków

1

Opublikował | Znajduje się w Spotkania z władzami | Dnia 09-06-2010

Tagi: , , ,

Czas działać!

Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów (TPOK) w Rudzie Śląskiej dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, zlokalizowanego przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej.

KAŻDY ma możliwość się zapoznania z dokumentacją ww. sprawy, na którą składa się:

  • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami,
  • raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.” Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPOK) w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Ww. dokumentacja dostępna będzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6 , w poniedziałki, czwartki w godzinach od 800 do 1800, we wtorki, środy , piątki w godzinach od 800 do 1600.

Dodatkowo przedstawiciel inwestora udzielający wszelkich informacji na temat planowanego przedsięwzięcia będzie dyżurował w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6 (pokój 403 – IV piętro) w dniach 08.06.2010r, 15.06. 2010r., 22.06.2010r. w godzinach od 10.00 do 13.00, oraz w dniach 10.06.2010r., 17.06.2010r., 24.06.2010r. w godzinach od 15.00 do 18.00.

Wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 04.06.2010r. do dnia 24.06.2010r.

Ponadto w dniu 17.06. 2010r. o godz. 16.00 w Miejskim Centrum Kultury im.H.Bisty w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Piotra Niedurnego 69, w sali widowiskowej odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, na w której mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

„Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 1 czerwca 2010 r. o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (TPOK) w Rudzie Śląskiej dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, zlokalizowanego przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

Na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm), oraz w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach  z dnia 19 mają 2010r. Nr SKO-OŚ-428/577/6360/10/BMC, zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14.05.2010r. Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach, przy ul.Barbary 21 wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów (TPOK) w Rudzie Śląskiej dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, zlokalizowanego przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej.

Mając na uwadze, że ww. przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

podaję do publicznej wiadomości, co następuje:

1) przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,

2) wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów (TPOK) w Rudzie Śląskiej dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, zlokalizowanego przy ulicy Szyb Walenty,

3) przedmiotem decyzji, która będzie wydana jest budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych, wysuszonych osadów ściekowych oraz balastu z innych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Inwestycja obejmie również wykonanie instalacji waloryzacji żużli w celu ich dalszego zagospodarowania dla celów przemysłowych, wykonanie instalacji zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z procesu oczyszczania spalin oraz wykonanie podłączenia instalacji do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz sieci elektroenergetycznej,

4) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Knurów, zgodnie z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr SKO-OŚ-428/577/6360/10/BMC z dnia 19 maja 2010r.,

5) organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, natomiast organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej,

6) każdy ma możliwość się zapoznania z dokumentacją ww. sprawy, na którą składa się:

  • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami,
  • raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.” Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPOK) w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Ww. dokumentacja dostępna będzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6 , w poniedziałki, czwartki w godzinach od 800 do 1800, we wtorki, środy , piątki w godzinach od 800 do 1600 oraz w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów , Knurów ul. Niepodległości 7 w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 730do 1530 , środy w godzinach od 730 do 1730, w piątki w godzinach od 730 do 1330.

Dodatkowo przedstawiciel inwestora udzielający wszelkich informacji na temat planowanego przedsięwzięcia będzie dyżurował w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6 (pokój 403 – IV piętro) w dniach 08.06.2010r, 15.06. 2010r., 22.06.2010r. w godzinach od 1000 do 1300, oraz w dniach 10.06.2010r., 17.06.2010r., 24.06.2010r. w godzinach od 1500 do 1800.

7) zgodnie z art. 29 ww ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 04.06.2010r. do dnia 24.06.2010r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów, ul.Ogana 5 lub w Urzędzie Miasta Ruda Śląska , Plac Jana Pawła II 6,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska , Plac Jana Pawła II 6 lub w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: [email protected] lub [email protected] ,

8 ) organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków  jest Prezydent Miasta Knurów,

9) w dniu 17.06. 2010r. o godz. 160 0 w Miejskim Centrum Kultury im.H.Bisty w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Piotra Niedurnego 69, w sali widowiskowej odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, na którą zaprasza się wszystkich zainteresowanych.”

Komentarze (1)

Dla zobrazowania mieszkancom Rudy Sl problemu uciążliwości/bliskości inwestycji,
w Waszych materialach brakuje mapy/planu lokalizacji spalarni z uzupelnieniem fotograficznym