Uwagi i wnioski do raportu oddziaływania na środowisko

Ruda Śląska dnia 23.06.2010 r.

Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej

I Ochrony Środowiska

41-700 Ruda Śląska

ul. Plac Jana Pawła II 6

Anna Łukaszczyk oraz Wioletta Nowak przedkładają uwagi i wnioski do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów (ZTPOK) w Rudzie Śląskiej dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

W poniższych uwagach chcemy w imieniu Mieszkańców Rudy Śląskiej oraz Zabrza, których sprzeciw złożyliśmy na ręce Prezydenta Miasta Ruda Śląska w 2 – częściach( w sumie 1005 podpisów osób przeciwnych spalarni przy ul. Szyb Walenty), ale również i swoim wyrazić stanowisko na temat budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Rudzie Śląskiej planowanej przy ul. Szyb Walenty sporządzonego przez firmę SOCOTEC oraz Południe II.

Uwagi Ogólne:

1. Lokalizacj

Niejasną dla nas sprawą są motywy wyboru lokalizacji przy ul. Szyb Walenty, zwłaszcza, że rozpatrywano inną, dogodniejszą pod względem uciążliwości dla mieszkańców lokalizację w Rudzie Śląskiej tj. przy Elektrowni Halemba, która jak wiadomo jest na wygaszeniu. W dzielnicy Halemba, jak wiadomo istnieje realna obawa braku dostawcy ciepła, co może spowodować zagrożenie energetyczne dla jej mieszkańców. Z kolei przy Szybie Walenty działa zakład CarboEnergia sp. z o.o., który już z uwagi na prawdopodobieństwo powstania w tej lokalizacji spalarni zaprzestał planów modernizacji. Podkreślamy, że lokalizacjia sugerowana przy ul. Szyb Walenty to zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obiekty typu PU1 oraz PU2, natomiast przy Elektrowni Halemba istnieje teren zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przygotowany pod inwestycję termicznej obróbki odpadów komunalnych OP1.

Przyjęte do analizy SWOT wartości kryteriów dla poszczególnych lokalizacji są niekompletne, a nadto przyjęto do wariantowej analizy lokalizację m.in.

Tabela 5.9 – Elektrociepłownia Zabrze

pomimo nieuregulowanego stanu prawnego działki pod inwestycję, kiedy wiedziano, że wniosek o dotację na spalarnię należy złożyć do 30.06.2010 r., a żeby spełnić normy unijne należy spalarnię wybudować 2015 r.

2. Obciążenie dróg lokalnych.

Brak jest informacji dotyczącej budowy drogi DW 925-NS popartej informacją inwestora tego przedsięwzięcia. W szczególności: przy opisie rozwiązań nie odniesiono się w żaden sposób do sposobu obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji w przypadku odstąpienia od budowy odcinka drogi DW 925-NS jak też nie przytoczono informacji czy budowa ZTPOK jest możliwa do realizacji w przypadku braku drogi DW 925-NS i zapewnieniu jej obsługi komunikacyjnej wyłącznie w oparciu o istniejące drogi lokalne i DTŚ.

Niezrozumiałe jest dla nas również założenie, że w przypadku wybudowania drogi DW 925-NS tylko 30 % samochodów będzie poruszało się drogami lokalnymi. Zapis ten nie porusza w ogóle problemu 30%, który będzie uciążliwością nie tylko dla mieszkańców Rudy 1, ale w szczególności stwarza się zagrożenie dla stanu dróg całego miasta. Podkreślamy, że na dzień dzisiejszy w planie budowy jest 1 z 3 odcinków drogi DW 925-NS. Jednakże znając Polskie realia i trudną sytuację finansową miasta Ruda Śląska, uważamy, że raport ten powinien zawierać rozwiązanie poprowadzenia samochodów z odpadami, w sytuacji, gdy trasa DW 925-NS nie zostanie w całości ukończona przed powstaniem spalarni. Dlatego też, po raz kolejny należy zaznaczyć, iż lokalizacja Halemba byłaby korzystniejsza w przypadku nie ukończenia trasy DW 925-NS S  Bowiem nie może dojść do sytuacji, w której mieszkańcy miasta zostaną narażeni na „zakorkowanie ciężarówkami”. Ponadto w raporcie jak i w planie zagospodarowania przestrzennego brak jakiegokolwiek rozwiązania dla samochodów dojeżdżających z miasta Bytom odciążającego drogi lokalne miasta Ruda Śląska.

3. Brak sparametryzowania wymogów sanitarnych i technicznych co do:

–  samochodów transportujących śmieci,

–  samochodów transportujących żużel i popioły

Obawa nasza jest uzasadniona, z uwagi na fakt, iż popioły jako odpady niebezpieczne powinny być w sposób właściwy zabezpieczone, z kolei samochody z odpadami komunalnymi powinny być szczelne z uwagi na wydobywający się
z nich odór.

4. Brak konsultacji społecznych dla mieszkańców Ruda Śląska:

– informacje o zebraniu konsultacyjno – informacyjnym mającym odbyć się w dniu 13.04.2010 r. nie dotarły do mieszkańców naszej dzielnicy czego dowodem była bardzo niska frekwencja na tym spotkaniu (około 30 mieszkańców).

– o mającym się odbyć spotkaniu w dniu 25.05.2010 r. zostaliśmy poinformowani zaledwie dwa dni przed spotkaniem tj. w niedzielę na mszy w kościele.

Brak było, pomimo wniosków na spotkaniu 13.04.2010 r., szerszego informowania mieszkańców dzielnicy Ruda 1 i Zabrze Zaborze, choćby poprzez tablice informacyjne spółdzielni MGSM Perspektywa.

5. Brak analizy możliwych konfliktów społecznych:

– art 66 ust 1 pkt 15 UIOS pomijającej działania stowarzyszeń oraz lokalnych grup społecznych, przeprowadzone na złej podstawie prawnej.

6. Brak analizy w sytuacjach awaryjnych.

Raport pomija analizę możliwych do wystąpienia sytuacji awaryjnych i ich skutków, w tym także pomija ocenę skuteczności działań przeciwpożarowych, i w ogóle zagadnienia poważnych awarii, w szczególności w związku ze stosowaniem substancji chemicznych, jak i w związku z samozapłonem odpadów zgromadzonych na terenie i w obiektach ZTPOK.

7. Brak stacji przeładunkowej dla Miasta Ruda Śląska:

W raporcie brak jest informacji, w jaki sposób autorzy raportu zamierzają spełnić warunki dyrektywy 94/62/WE i jej nowelizacji, dotyczącej odpadów opakowaniowych i określającej poziom 60% odzysku rocznie.

Gdy wiemy, że  śmieci z terenu miasta Ruda Śląska będą wożone do spalarni wprost ze śmietników , bowiem nie przewiduje się utworzenia  dla miasta Ruda Śląska stacji przeładunkowej, natomiast po 2014 roku opakowania zgodnie z Unijną dyrektywą do systemu selektywnej zbiórki mają przejść jako odpady handlu
i przemysłu, a nie komunalne. Ponadto zarzucamy błędne obliczenia dot. Kaloryczności odpadów i uznajemy za niewłaściwie określoną kaloryczność już na dzień dzisiejszy na poziomie 9,35 MJ/kg, gdy Miasta Kraków czy Szczecin to kaloryczność 8,00 – 8,50 MJ/kg.

8. Brak analiz i porównania innych niż instalacja termicznego przekształcania odpadów rozwiązań alternatywnych.

Nie można przyjąć, że pobieżna ocena MBT była w sposób dogłębny opracowana w raporcie, a z uwagi na inne systemy wdrożone na terenie Polski należało je w sposób rzetelny przeanalizować ( choćby rozwiązania takie jak wdrożyły Miasta Płock i Radom – bardzo wysoko ocenione projekty)

9. Emisja spalin do atmosfery

Brak w raporcie   parametrów , na podstawie których   obliczono emisję spalin do atmosfery.

WNIOSKUJEMY o:

zmianę lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów (ZTPOK) w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,  ponadto o ponowne rozpatrzenie lokalizacji ZTPOK na terenie Elektrowni Halemba.

W przypadku wyboru lokalizacji przy ul. Szyb Walenty wnioskujemy o:

1. Dodatkowe konsultacje społeczne oraz powołanie Komitetu Społecznego, który by brał udział w kolejnych etapach przygotowujących projekt spalarni do realizacji. Również o przyjęcie rozwiązania polegającego na rzetelnym informowaniu mieszkańców Rudy 1 oraz Zabrza Zaborza o kolejnych konsultacjach poprzez rozwieszanie na tablicach i słupach ogłoszeń mieszczących się w dzielnicy Ruda 1 oraz Zabrze Zaborze, a także na wszystkich tablicach informacyjnych mieszczących się na klatkach schodowych  budynków mieszkalnych ww. dzielnic z uwzględnieniem co najmniej dwutygodniowego wyprzedzenia co umożliwi mieszkańcom udział w konsultacjach.
2. Zgodnie z art. 81 UOIS o wybudowanie zakładu termicznego przekształcania o wydajności nie większej jak 250 000 Mg/rok zawierającego dwie niezależne linie technologiczne,  oraz wybudowania na ternie miasta Ruda Śląska stacji przeładunkowej, aby nie powstała możliwość spalania w ZTPOK baterii, akumulatorów i innych odpadów niebezpiecznych, a także stacja ta zapewniałaby w razie przestoju spalarni miejsce na czasowe składowanie odpadów komunalnych.
3. Zastosowanie stałego monitoringu wszystkich gazów wydobywających się z ZTPOK( w szczególności dioksyn, furanów oraz rtęci Hg0) oraz upubliczniania ich on –line.
4. Obniżenie o 20% wskaźników emisji spalin do atmosfery przyjętych
w raporcie.
5. Zastosowanie większych restrykcji przy wjeździe do ZTPOK, ponad zaproponowane  (ważenie i sprawdzenie stopnia radioaktywności), tj. takie, które wykluczyłyby wwiezienie materiałów łatwopalnych czy też niebezpiecznych przez samochody z odpadami(olejów, smarów, akumulatorów itp.)
6. Zastosowanie najlepszej z istniejących metod oczyszczania spalin.
7. Określenie, iż ciężarówki będą kursowały w godzinach od poniedziałku do piątku między 8.00 a 18.00, bowiem nie do przyjęcia jest fakt, iż mogłyby kursować do godziny 22.
8. Wybudowanie ekranów dźwiękochłonnych  przy DTŚ, dla bloków znajdujących się w jej bezpośrednim położeniu, tak aby zminimalizować uciążliwość dla mieszkańców.
9. Utworzenie projektu architektonicznego spalarni w ten sposób, aby nie była to zwykła bryła, lecz budowla nowoczesna przyciągająca uwagę, wybrana przez mieszkańców miasta z zaproponowanych projektów architektonicznych.
10. Utworzenie przy spalarni Centrum Ekologiczno – Edukacyjnego.