Uwagi i wnioski do raportu

Ruda Śląska  23.06.2010 r

Zbigniew  Domżalski

Ruda Śl. ul. Jesionowa 46

Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej Wydział Gospodarki Komunalnej

i  Ochrony Środowiska

Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6

Przedkładam uwagi i wnioski do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Zakład Termicznego Przekształcenia Odpadów (TPOK) w Rudzie Śląskiej dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego”

Uwagi:

1. Powyższa inwestycja jest za duża, ponieważ zaplanowano przerób śmieci w wysokości 500 tysięcy ton rocznie, a  Ruda Sląska i kilka sąsiadujących miast  posiada  zapotrzebowanie  na około 200-250 tysięcy ton odpadów.

2. Nie przewidziano wykorzystania całego nadmiaru wytwarzanego ciepła.

Obiekt ten będzie miał wpływ na ocieplanie klimatu, gdyż będzie wytwarzał ponad 3 mln GJ ciepła ubocznego, a całe zapotrzebowane miasta Rudy Śląskiej na ciepło to około 1 miliona GJ.

Umiejscowienie tego obiektu umożliwia zagospodarowanie tylko 600 tys. GJ, a co z nadwyżką w wysokości 2,4 mln GJ.

3. Nie podano miejsca oraz jak będą składowane (gdzie?, też w Rudzie Sl.?) sprasowane bloczki stworzone w tej spalarni z bardzo szkodliwego promieniotwórczego pyłu.  Chodzi tutaj o obróbkę pyłu niebezpiecznego dla zdrowia i środowiska, który scala się w bloczki betonowe, stosując między innymi dodatki chemiczne, tak aby woda nie wymywała tych niebezpiecznych pyłów na składowiskach, do środowiska.

4. Z raportu nie wynika, aby żużel poprodukcyjny spełniał normy oraz  na pewno mógł uzyskać atesty i być wykorzystany przy budowie dróg.

Nie opisano także przypadku, gdzie ten żużel będzie składowany oraz jaki będzie miał wpływ na środowisku gdy trzeba go będzie składować na hałdach lub  wysypisku.

5. Komin jest za niski.  Powinien być wyższy, wiadomo, że im wyższy komin,to więcej szkodliwych substancji dostaje się wyżej do atmosfery i nie opada w takim stężeniu na tereny sąsiadujące ze spalarnią.

6. Nie przewidziano skutków związanych z cyrkulacją  powietrza.

Przeważające wiatry z kierunku  zachodniego oraz południowo-zachodniego spowodują, że większość zanieczyszczeń i pyłów opadać będzie na gęsto zaludnionych terenach Rudy Śląskiej (dz. Ruda, Godula, Orzegów), Świętochłowic, Chorzowa, czy nawet Katowic (odległość ok. 15 km), a więc większość mieszkańców GOP-u będzie narażona na skutki uboczne pracy spalarni.

Także przyroda na wschód i północny-wschód od spalarni odczuje skutki uboczne tego zakładu utylizacji, a należy podkreślić, że w obrębie jego wpływów znajdować się będą: ZOO  oraz  Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

7. Planowana inwestycja dodatkowo doprowadzi do zbyt intensywnego ruchu drogowego i „korków” oraz niszczenia nawierzchni  ulic, i to w całym mieście, ponieważ 25-35 tonowe ciężarówki będą jeździły po całym mieście, i z południa, i z północy, nie tylko autostradą i DTŚ’ką, a będzie to około 200-stu pojazdów od 6-22-ej dziennie.

Taka  ilość ciężarówek będzie oddziaływała także na środowisko w całym GOP-ie, wzrośnie emisja spalin do atmosfery, szczególnie w Rudzie Śląskiej, gdzie ten transport się skomasuje.

8. Brak jest  bezpośredniego zjazdu z planowanej drogi N-S (pólnoc-południe) do Zakładu Utylizacji. Dostawy będą się odbywały poprzez ulicę 1-go Maja i Szyb Walenty, co spowoduje ogromne obciążenie już zakorkowanej ulicy 1-go Maja w rejonie Rudy Południowej, a tym samym zdecydowany wzrost zanieczyszczenia spalinami przyrody.

9. Raport nie określa wpływu działalności Zakładu Utylizacji Termicznej na środowisko, gdy np. zużywać się będzie nadwyżkę (prawie 2,5 mln GJ) na suszenie odpadów (mokrych) z oczyszczalni ścieków.

Poza szkodliwym zapachem w tym rejonie,  takie  zagospodarowanie ubocznego ciepła spowoduje dodatkowe zwiększenie samochodów ciężarowych kursujących pomiędzy oczyszczalniami ścieków (są w różnych dzielnicach oraz innych  miastach GZM-u) a spalarnią.

Auta te także przyczynią się do emisji szkodliwych dla zdrowia człowieka oraz przyrody  zanieczyszczeń.

Nie podano w jaki sposób zabezpieczy się transport mokrych odpadów z  oczyszczalni ścieków, tak by nie „rozlewał się” po jezdni i drogach Rudy Śląskiej.

10. Brak rozwiązań prawnych w Polsce (ustawy sejmowej)  określających kto jest właścicielem wytworzonych śmieci powoduje, że zakład powyższy nie będzie spełniał swego głównego zadania polegającego na utylizacji śmieci, a odwrotnie przyczyni się do dalszej degradacji środowiska naturalnego w tym rejonie poprzez utrzymanie ciągłości pracy urządzeń, nawet wtedy, gdy nie będzie wsadu ze śmieci.

11. Nie przeprowadzono rzetelnych badań geologicznych.

Na  planowanym terenie , gdzie ma powstać powyższa inwestycja,  zakłady koksochemiczne oraz kopalnie składowały swoje niebezpieczne i szkodliwe dla środowiska odpady, takie jak m. in. kamień kopalniany., który wypełnia różnej głębokości zapadliska, doły, a być może i otwory po szybach wentylacyjnych z kopalni. Teren jest mocno zdewastowany przez kopalnię.

Zbigniew  Domżalski