Opinia na temat zgodności z przepisami o ochronie środowiska

mgr inż. Krzysztof Okrasinski

Ruda Slaska, 24.06.2010 r.

Opinia na temat zgodnosci z przepisami o ochronie srodowiska dokumentu pn. „Raport o oddziaływaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ‘Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPOK) w Rudzie Slaskiej przy ulicy Szyb Walenty dla Górnoslaskiego Zwiazku Metropolitalnego”

Pełna treść opinii dostępna w pliku PDF – Opinia na temat zgodności z przepisami

I. Przedmiotem analizy jest „Raport o oddziaływaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ‘Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPOK) w Rudzie Slaskiej przy ulicy Szyb Walenty dla Górnoslaskiego Zwiazku Metropolitalnego”, dalej zwany „raportem”.

II. Raport został opracowany na potrzeby postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych. Dokument jest przedmiotem konsultacji społecznych i uzgodnien z organami własciwymi do dokonania uzgodnien w procedurze oceny oddziaływania na srodowisko.

III. Czesc tekstowa raportu, bez dodatkowych załaczników, obejmuje 326 stron. Jest on datowany na maj 2010 r. Raport został opracowany przez zespół 7 autorów i jest firmowany przez firmy Socotec Polska Sp. z o.o. oraz Przedsiebiorstwo Usługowe „Południe II” Sp. z o.o. Niniejsza opinie sformułowano na podstawie analizy elektronicznej wersji raportu, umieszczonej w internecie1 – a wiec opinii nie poddano np. załaczników graficznych czy też analizy wyboru lokalizacji przedsiewziecia wraz z wielokryterialna analiza

IV. Celem niniejszej opinii jest wskazanie, czy zawartosc raportu jest zgodna z przepisami:

– ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziela społeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko,

– dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsiewziec dla srodowiska,

– rozporzadzenia 1083/2006 WE ustanawiajace przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnosci,

– wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziaływania na srodowisko dla przedsiewziec współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

Poza zakresem niniejszej opinii jest ocena zaproponowanych w raporcie rozwiązań technicznych i technologicznych. Istota niniejszego dokumentu jest wskazanie, czy zawartosc raportu, jako dokumentu którego ramy wyznaczaja przepisy prawa polskiego i wspólnotowego, spełnia wymagania prawne i formalne.

Opinie sporzadził:

mgr inż. Krzysztof Okrasinski, absolwent studiów ochrony srodowiska na Uniwersytecie Wrocławskim oraz inżynierii srodowiska na Politechnice Wrocławskiej. Autor dokumentacji srodowiskowych i artykułów publikowanych w prasie branżowej. Trener prowadzacy szkolenia w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i gospodarki odpadami. W przeszłosci – pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, Dolnoslaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz firm konsultingowych specjalizujacych sie w ocenach oddziaływania na srodowisko. Obecnie – ekspert zewnetrzny oceniajacy przygotowanie projektów pod katem zgodnosci z przepisami srodowiskowymi, pracownik stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody we Wrocławiu.