Raport o oddziaływaniu na środowisko – I wersja – maj 2010

10. Uzasadnienie wybranego wariantu ze wskazaniem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności ludzi, zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz, oraz wzajemne oddziaływanie między elementami

Uzasadnienie wybranego wariantu lokalizacyjnego, technologicznego, oraz systemowego zostało zamieszczone w rozdziale 5 niniejszego opracowania, w którym przedstawiono optymalne rozwiązanie pod względem środowiskowym, lokalizacyjnym i technologicznym.

Dlatego w tym rozdziale w szczególności skupiono się na wskazaniu oddziaływania wybranego wariantu na ludzi, zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, wodę, powietrze, klimat, krajobraz, dobra materialne, dobra kultury oraz wzajemne oddziaływanie na środowisko.

Wariant proponowany do realizacji:

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z instalacji do mechanicznej obróbki i waloryzacji żużla i z instalacją do zestalania i stabilizacji odpadów niebezpiecznych podprocesowych na działkach nr 745/473, 746/473, 749/485, 752/494, obręb 0001 Ruda Śląska. Jest to teren o powierzchni ok. 6,0599 hektarów.

Termiczne przekształcanie odpadów – termicznemu przekształcaniu będą poddawane wyłącznie odpady pozostałe po selektywnym zbieraniu, czyli po wybraniu z nich najbardziej wartościowych odpadów posiadających wartość materiałową lub tzw. odpadów problemowych tj. np. odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych oraz suche ustabilizowane osady ściekowe. Strumień odpadów komunalnych przeznaczonych do przekształcenia termicznego będzie wynosił 500 000 Mg/rok.

Tabela 10.1 Zakładane parametry techniczne instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych

Podstawowe parametry ZTPOK

Nominalna wydajność jednej linii termicznego przekształcania

Mg/h

32

Ilość linii termicznego przekształcania

2

Minimalny czas pracy linii termicznego przekształcania

h

8000

Instalacja waloryzacji żużla

Mg/rok

Ok. 145 000

Instalacja zestalania i chemicznej stabilizacji pyłów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin

Mg/rok

Ok. 33 000

Rodzaje termicznie przekształcanych odpadów

Zmieszane odpady komunalne

Nominalna wartość opałowa

Mg/rok

kJ/kg

462 500

9110

Wysuszone osady ściekowe

Nominalna wartość opałowa

Mg/rok

kJ/kg

37 500 (90% s.m.)

12 000

Odpady medyczne

Mg/rok

Nie przewidziano

Nominalna wartość opałowa przyjęta do obliczeń

kJ/kg

9 320

Technologia

Piec

rusztowy zintegrowany z kotłem

Ruszt

pochylony lub poziomy

Kocioł

odzysknicowy

Turbina

upustowo-kondensacyjna

Technologia oczyszczania spalin

Rodzaj oczyszczania

Metoda

Odczynnik

Odsiarczanie spalin

Pół-sucha

Mleczko wapienne

Odazotowanie spalin

SNCR

Mocznik stały

Redukcja dioksyn, furanów i metali ciężkich

Strumieniowo-pyłowa

Węgiel aktywny

Parametry pary przegrzanej

Ciśnienie

MPa

4

Temperatura

°C

400

Strumień pary na jeden kocioł

Mg/h

46,5

Sprawność kotła

%

90

Temperatura spalin

komora paleniskowa

°C

~1000

komora dopalenia

°C

Min. 850

Źródło: opracowanie własne

Dla opisywanego przedsięwzięcia zakłada się następujące zakresy budowy instalacji:

 • adaptacja terenu do nowych potrzeb,
 • wybudowanie zakładu termicznego przekształcania odpadów zawierającego dwie niezależne linie technologiczne, każda o wydajności 32 Mg/h przy wartości opałowej 9,32 MJ/kg. Zakłada się pracę ciągłą przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowaną ilością godzin dyspozycyjności 8000 h/rok dla każdej z linii. Dla umożliwienia ciągłej eksploatacji ZTPOK w ciągu roku należy zapewnić możliwość eksploatowania każdej z linii osobno (przy wyłączonej drugiej linii),
 • wykonanie instalacji waloryzacji żużli w celu dalszego ich zagospodarowania dla celów przemysłowych. Szacunkowa produkcja roczna żużli poprocesowych z dwóch linii termicznego przekształcania – około 145 000 Mg/rok,
 • wykonanie instalacji zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z procesu oczyszczania spalin – około 33 000 Mg,
 • wykonanie podłączenia instalacji do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz sieci elektroenergetycznej.

10.1. Oddziaływanie na ludzi

Oddziaływanie przedsięwzięcia na zdrowie ludzi będzie znikome. Przedstawione sposoby zminimalizowania ujemnego wpływu planowanego przedsięwzięcia obecnie w pełni wyczerpują wymagania obowiązujące w tym zakresie. Stosowana technika spalania odpadów komunalnych jest bezpieczna, zgodna z wszelkimi normami. Oddziaływanie na zdrowie ludzi w zakresie przewidywanych emisji gazowych, nie będzie powodować żadnych negatywnych skutków dla zdrowia i życia człowieka. Emisja hałasu związana będzie głównie z ruchem ciężkich pojazdów: samochodów ciężarowych, ciągników. Teren działki zostanie urządzony zielenią niska i wysoką.

10.2. Oddziaływanie na przyrodę i krajobraz

Wszelkie prace budowlane będą prowadzone tak aby nie powodować negatywnego wpływu na przyrodę i krajobraz. Ze względu na charakter zagospodarowania cały teren aktualnie nie przedstawia znaczącej wartości przyrodniczej, a krajobraz kulturowy na większości terenu jest przekształcony przez człowieka i posiada charakter przemysłowy.

Budowa nowoczesnego obiektu wiąże się także z zagospodarowaniem wolnych od niezbędnej zabudowy powierzchni zielenią niską i wysoką. W/w działania będą mieć korzystny wpływ na warunki przyrodnicze i umożliwią wkomponowanie inwestycji w naturalny krajobraz. Budowa ZTPOK nie będzie powodować negatywnego wpływu na obszary Natura 2000

Faza eksploatacji inwestycji nie będzie miała negatywnego oddziaływania na przyrodę i krajobraz.

10.3. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i warunki gruntowo – wodne

W związku z zaproponowaną technologią termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz związaną z fazą eksploatacji prowadzoną:

 • gospodarką odpadami,
 • gospodarką wodościekową,
 • rozwiązaniami w systemie oczyszczania spalin,
 • nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na powierzchnię ziemi i warunki gruntowo wodne.

10.4. Oddziaływanie na powietrze i klimat

Jak wynika z przedstawionych w rozdz. 9.1 obliczeń propagacji zanieczyszczeń ze źródeł ZTPOK oraz źródeł emisji niezorganizowanej, standardy jakości powietrza dla planowanej inwestycji zostaną dotrzymane. Oddziaływanie źródeł emisji gazów do powietrza z ZTPOK nie będzie powodować negatywnego ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na powyższe omawiany wariant przedsięwzięcia nie będzie miał ujemnego oddziaływania na lokalny klimat.

10.5. Oddziaływanie na dobra materialne, kultury

Na terenie inwestycyjnym nie występują żadne obiekty objęte ochroną konserwatorską. Inwestycja ZTPO nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na obiekty objęte ochroną konserwatorską, zarówno w fazie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. Zaproponowany wariant instalacji nie będzie powodować negatywnego wpływu na dobra materialne i kulturalne.

10.6. Oddziaływanie na obszary Natura 2000

Jednym z zagrożeń dla zachowania terenów cennych przyrodniczo w obecnym stanie stanowi brak rozwiązania problemu gospodarki odpadami dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze położone są w znacznym oddaleniu od terenu inwestycji. Dla zachowania funkcji najbliżej położonych obszarów Natura 2000, ZTPOK w Rudzie Śląskiej nie będzie odgrywać istotnego znaczenia.

10.7. Wzajemne oddziaływanie na środowisko – podsumowanie

Uzasadniając i podsumowując oddziaływanie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów należy stwierdzić, że zakład będzie instalacją, które nie pogorszy środowiska lokalnego, ale doprowadzi do wtórnej poprawy stanu środowiska i gospodarki komunalnej na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Przedsięwzięcie (ZTPOK) będzie skutkowało ograniczeniem ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Polskie prawo, które uwzględnia zasady obowiązujące w krajach Unii Europejskiej, określa dopuszczalną ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które mogą być składowane.

Według np. art. 16a ustawy o odpadach wymagane jest ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do deponowania, a w szczególności:

 • Do 31. grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji
 • Do 31. grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji
 • Do 31. grudnia 2020 r. 35% całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji

Oprócz ograniczenia składowanych odpadów komunalnych na składowiskach poprzez termiczne składowanie wykorzysta się odpady komunalne jako wsad energetyczny w celu produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

Przedstawione w ,,Raporcie….” bilanse emisji, oddziaływanie na każdy komponent środowiska, sposoby minimalizacji i redukcji tych emisji oraz spełnienie wszystkich wymagań zakładu pod względem emisji do środowiska świadczą, że budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów będzie przedsięwzięciem przyjaznym i potrzebnym dla środowiska i gospodarki komunalnej dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16