Raport o oddziaływaniu na środowisko – I wersja – maj 2010

6. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

6.1. Lokalizacja przedsięwzięcia

Teren przeznaczony na realizację przedsięwzięcia (ZTPO) jest to działkach nr 745/473, 746/473, 749/485, 752/494, obręb 0001 Ruda Śląska. Jest to teren o powierzchni ok 6,0599 hektarów. – wypis z rejestru gruntów załącznik nr 1. Teren inwestycyjny jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Ruda Śląska – uchwała Nr 1066/LXI/2006 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.06.2006 rok – załącznik nr 2.

Lokowanie inwestycji takiej jak ZTPO jest zgodne z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ruda Śląska.

6.1.1. Charakterystyka lokalizacji

Teren znajduje się w centralno – zachodniej części Rudy Śląskiej, na obszarze Śląskiego Parku Przemysłowego na wschód od Zakładu Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” Sp. z o.o.. Utworzenie w tym rejonie Śląskiego Parku Przemysłowego, spowoduje w sposób naturalny dalsze zwiększenie zapotrzebowania zarówno na energię elektryczną jak i na ciepło a prawdopodobnie także na parę technologiczną.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 800 m w kierunku północnym i północno-wschodnim.

Z uwagi na to, że lokalizacja przedsięwzięcia mieści się obok terenu funkcjonującego Zespołu Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” Sp. z o.o. Istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia ZTPOK w system ciepłowniczy miasta. Bezpośredni dojazd do terenu inwestycyjnego obecnie odbywa się z ul. Szyb Walenty. Dobre warunki transportowe stworzy planowana trasa DW 925–NS, która zapewniała będzie pełne skomunikowanie Autostrady A4 i Drogowej Trasy Średnicowej, którą planuje się puścić 70 % ruchu odbywającego się do i z terenu ZTPOK. W bezpośrednim sąsiedztwie wskazanej lokalizacji dla instalacji TPOK zaplanowane są dwa węzły komunikacyjne. Wskazana działka nie ma połączenia kolejowego. W bezpośrednim otoczeniu działki brak zabudowy mieszkaniowej.

W analizowanym obszarze nie istnieją tereny o statusie parku narodowego, leśnego kompleksu promocyjnego, obszaru ochrony uzdrowiskowej ani objęte ochroną konserwatorską. Prawie całkowitą powierzchnię działki pod inwestycję stanowią szkody pokopalniane nie pokryte żadną szatą roślinną. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna umożliwia lokalizację instalacji TPOK, tym niemniej obszar ten posiadający trudne i złożone warunki gruntowe.

Zdjęcie 1 i 2. – Przedstawiają teren omawianej lokalizacji

Inwestycja ZTPO nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na obiekty objęte ochroną konserwatorską, zarówno w fazie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

Skomunikowanie planowanej drogi wojewódzkiej DW 925 – Trasa NS z Drogową Trasą Średnicową w obrębie lokalizacji


Źródło: www.google.pl

Mapa 6.1:. Lokalizacja Ruda Śląska przy ul. Szyb Walenty

6.2. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

6.2.1. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia

Dla opisywanego przedsięwzięcia zakłada się następujące zakresy budowy instalacji:

 • adaptacja terenu do nowych potrzeb,
 • wybudowanie zakładu termicznego przekształcania o wydajności 500 000 Mg/rok zawierającego dwie niezależne linie technologiczne każda o wydajności 32 Mg/h przy wartości opałowej 9,32 MJ/kg, przewiduje przekształcanie
  odpadów komunalnych (do 70%), wysuszonych osadów ściekowych oraz balastu z innych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (sortownia i kompostownia). Zakłada się pracę ciągłą przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowaną ilością godzin dyspozycyjności 8000 h/rok dla każdej z linii. Dla umożliwienia ciągłej eksploatacji ZTPO w ciągu roku należy zapewnić możliwość eksploatowania każdej z linii osobno (przy wyłączonej drugiej linii),
 • wykonanie instalacji waloryzacji żużli w celu dalszego ich zagospodarowania dla celów przemysłowych. Szacunkowa produkcja roczna żużli poprocesowych z dwóch linii termicznego przekształcania – około 145 000 Mg/rok,
 • wykonanie instalacji zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z procesu oczyszczania spalin,
 • wykonanie podłączenia instalacji do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz sieci elektroenergetycznej.

6.2.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

6.2.2.1. Przekształcanie termiczne

Planowana instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych i osadów ściekowych oparta zostanie na nowoczesnej, technicznie dojrzałej technologii spalania odpadów w piecu z paleniskiem rusztowym. Do termicznego przekształcania kierowane będą tzw. resztkowe odpady komunalne, z których na wcześniejszym, nadrzędnym w systemie, etapie ich zagospodarowania, zostały wysegregowane użyteczne surowce wtórne oraz wysuszone osady ściekowe. Odpady resztkowe nie będą ponownie segregowane lub specjalnie przygotowywane, lecz bezpośrednio kierowane do leja zasypowego pieca, stanowiąc w ten sposób źródło odzysku energii zawartej w odpadach. Proces termicznego przekształcania odpadów przebiegać będzie autotermicznie, to znaczy, że nie będzie wymagać wspomagania przy użyciu konwencjonalnego paliwa, a sam będzie źródłem energii, zamienianej dalej na energię elektryczną i ciepło.

Integralną częścią instalacji będzie efektywny kilkustopniowy system oczyszczania spalin, gwarantujący emisję zanieczyszczeń znacznie poniżej wymaganych prawnie standardów emisyjnych. Dodatkowo już sam proces termicznego przekształcania odpadów będzie tak prowadzony, aby w jego trakcie powstawało jak najmniej zanieczyszczeń.

Odpady wtórne z procesu termicznego przekształcania, takie jak żużle oraz odpady pozostające po procesie oczyszczania spalin, podlegać będą oddzielnemu procesowi ich zestalania do bezpiecznej i obojętnej dla środowiska postaci. Żużle i popioły paleniskowe, po obróbce w instalacji do ich waloryzacji, będą spełniać normy pozwalające na przemysłowe ich zagospodarowanie.

Zakłada się, że do termicznego przekształcania kierowane będą następujące rodzaje odpadów:

 • Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • osady ściekowe.
 • inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (kod odpadu: 19 12 12). Będzie to balast (frakcja energetyczna) po procesach odzysku odpadów tj. odpadów materiałowych, odpadów wielkogabarytowych,

Wymienione niżej odpady nie mogą być przyjmowane. Zagwarantuje to odpowiednią pracę instalacji w stosunku do zdefiniowanych odpadów:

 • zwierciny, gruz, nadkłady i odpady kruszywa pochodzące z robót publicznych (drogowych) i budownictwa indywidualnego,
 • odpady z ubojni zwierząt jaki również specjalne odpady, które ze względu na ich łatwopalność, toksyczność, korozyjność lub ich charakter wybuchowy nie mogą być unieszkodliwiane w ten sam sposób co odpady komunalne bez stwarzania niebezpieczeństwa dla ludzi i dla środowiska,
 • wszystkie przedmioty, które ze względu na wymiary, wagę lub naturę nie są zgodne z parametrami instalacji.

Kontrola i ograniczenie co do przyjmowania wyżej wymienionych odpadów zapewnione będzie poprzez ewidencję przyjmowanych odpadów prowadzoną przy wjeździe na teren ZTPOK. Zapobieganie wprowadzaniu do instalacji przedmiotów, które ze względu na ich wymiary, ich wagę lub ich naturę nie są zgodne z parametrami instalacji zaczyna odbywać się już na etapie przeładunku odpadów komunalnych z pojemników do pojazdów przewożących odpady. Na terenie ZTPOK podgląd na odpady znajdujące się i mieszane w bunkrze za pomocą chwytaka stanowi kolejny etap kontroli jakości odpadów wprowadzanych do instalacji.

6.2.2.2. Waloryzacja żużli z odzyskiem metali

Proces waloryzacji i mechanicznej obróbki żużli polegać będzie na obróbce mechanicznej celem uzyskania odpowiedniej frakcji handlowej oraz okresowym magazynowaniu żużla w kwaterach przykrytego dachem placu sezonowania (przez co najmniej 4 – 6 tygodni), zapewniającym jego dojrzewanie. Gotowy produkt będzie przeznaczony na zbyt dla celów przemysłowych – produkcji materiału na podbudowę dla drogownictwa. Ponadto następować będzie odzysk metali żelaznych i nieżelaznych. Efektywność procesu prowadzonego na tym etapie przekształcania odpadów jest znacznie większa niż podczas odzysku metali prowadzonego na etapie wstępnego sortowania odpadów przed poddaniem ich procesowi spalania. Zarówno niewielkie metalowe elementy, jak również metale będące składową przedmiotów wielomateriałowych (np. kabli) mogą być dodatkowo odzyskane. Nakłady energii na odzysk metali z żużli są również znacznie mniejsze niż w przypadku poddawania procesowi całej masy odpadów, która kierowana będzie do termicznego przekształcania.

6.2.2.3. Budowa systemu energetycznego

Budowa systemu polegać będzie na instalacji maszyn i urządzeń energetycznych, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie energii wytwarzanej przez linie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w piecu-kotle. Turbina upustowo-kondensacyjna pozwoli na jednoczesną produkcję energii elektrycznej i cieplnej w trybie kogeneracji. Za pomocą wymiennika ciepła będzie podgrzewana woda sieciowa dla miejskiego sytemu ogrzewania.

6.2.3. Przyjmowane odpady

Odpady te pochodzić będą z terenu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Będą przyjmowane przede wszystkim:

Tabela 6.1 Rodzaje odpadów do termicznego przekształcenia

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

1

Niesegregowane odpady komunalne

20 03 01

2

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 08 05

3

Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 111

19 12 12

1) odpady o kodzie 19 12 12 to odpady powstałe w wyniku przeróbek mechanicznych odpadów komunalnych (po procesach odzysku odpadów tj. odpadów materiałowych, odpadów wielkogabarytowych, poremontowych.)

W związku z tym autorzy ,,Raportu…” pisząc w innych miejscach ,,frakcja resztkowa odpadów komunalnych…..” traktują ten zapis jako odpady o kodach 20 03 01 i 19 12 12. Odpad o kodzie 19 12 12 będzie to balast po procesowy (odpad inny niż niebezpieczny), który będzie miał dużą wartość energetyczną i będzie przeznaczony do termicznego przekształcania.

6.3. Warunki wykorzystywania terenu i zadania przewidziane w fazie realizacji

Ze względu na realizację przedsięwzięcia według tzw. „żółtego” FIDIC’a, zgodnie z którym to wykonawca ma za zadanie określenie zakresu prac i koncepcji ich realizacji w celu osiągnięcia zleconego przez inwestora zadania, zaproponowane poniżej warunki wykorzystania terenu stanowią wstępną koncepcję. Sposób wykorzystania terenu powinien być doprecyzowany przy wykonywaniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Przed fazą budowy inwestycji ZTPOK należy przygotować teren inwestycyjny.

Faza realizacji inwestycji polegać będzie na kompleksowej budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Wiązać się to będzie z pracami budowlanymi, z zastosowaniem typowych maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportowych, a także z wyposażeniem ZTPOK w urządzenia technologiczne.

Prace budowlane będą miały charakter typowych robót budowlano-konstrukcyjno- montażowych i nie spowodują zagrożenia dla terenów sąsiednich oraz środowiska naturalnego. Realizacja obiektu wymagać będzie prowadzenia robót ziemnych dla fundamentów oraz transportu materiałów i elementów budowlanych. Spowoduje to okresowe zwiększenie ruchu pojazdów na drodze dojazdowej na teren działki, typowe dla robót budowlanych.

Pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy nie będą powodować zanieczyszczenia drogi błotem wynoszonym na kołach a transport materiałów sypkich będzie organizowane w szczelnych skrzyniach pojazdów.

Używane w czasie budowy pojazdy i sprzęt budowlany będą sprawne technicznie i posiadać szczelne układy paliwowe i olejowe dla zapobieżenia przedostawania się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.

Wokół placu budowy wykonane zostanie stosowne ogrodzenie, ustawione zostaną znaki ostrzegawcze. Warunki pracy na terenie budowy, miejsce na zaplecze techniczne oraz socjalno-biurowe, miejsca okresowego składowania materiałów budowlanych oraz odpadów itp. zostaną określone w Planie BIOZ (warunki bezpieczeństwa i higieny pracy dla placu budowy). Dokument ten, sporządzany na podstawie rozporządzenia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, musi zostać zatwierdzony przez Inżyniera Budowy.

Budowa realizowana będzie zgodna z harmonogramem robót. Przekazywanie placu budowy będzie dokonywane uzgodnionymi etapami. Protokoły przekazania określonych segmentów budowy powinny zawierać załączniki graficzne przedstawiające teren przekazywany Wykonawcy i warunki jego wykorzystania.

Etapy budowy przedsięwzięcia w trakcie fazy realizacji:

 1. Przygotowanie terenu inwestycyjnego;
 • niwelacja terenu inwestycyjnego,
 • przygotowanie placu budowy oraz zabezpieczeń w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko,
 1. Prace budowlano – konstrukcyjne;
 2. Prace w celu adaptacji technologii przekształcania odpadów komunalnych;
 3. Zagospodarowanie terenu inwestycyjnego zielenią niską i wysoką w celu poprawy walorów krajobrazowych.

6.3.1. Zakres budowy obiektów i urządzeń

„Zakres budowy obiektów i urządzeń obejmuje budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w skład której wchodzić będą następujące obiekty technologiczne:

 • instalacja termicznego przekształcania odpadów,
 • instalacja waloryzacji żużla,
 • instalacja zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z systemu oczyszczania spalin.”

ZTPOK obejmuje następujące węzły technologiczne:


Węzeł przyjęcia i tymczasowego magazynowania odpadów składający się z:

 • portierni oraz dwóch stanowisk ważenia pojazdów z automatycznymi wagami pomostowymi,
 • hali wyładunkowej wraz z niezbędnymi urządzeniami do prawidłowego funkcjonowania (stanowiska wyładowcze, sygnalizacja),
 • bunkra, kabiny sterowniczej, urządzeń do transportu i załadunku odpadów do pieca (suwnice z chwytakami).

Węzeł spalania składający się z:

 • linii termicznego przekształcania odpadów o nominalnej wydajności 2 x 32 Mg/h przy wartości opałowej odpadów 9,32 MJ/kg (piec rusztowy, kocioł parowy – odzysknicowy) wraz z niezbędnymi urządzeniami do prawidłowego funkcjonowania.

Węzeł odzysku energii składający się z:

 • systemu odzysku energii (piec zintegrowany z kotłem parowym-odzysknicowym – i wytwarzania energii (turbina upustowo-kondensacyjna, wymiennik ciepła, generator) z procesu termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi urządzeniami do prawidłowego funkcjonowania.

Węzeł oczyszczania spalin składający się z:

 • instalacji oczyszczania spalin wraz z oprzyrządowaniem pozwalającym na pomiary emisji.

Węzeł zagospodarowania pozostałości procesowych składający się z:

 • instalacji do waloryzacji żużli (produkcja kruszyw) wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych, z placem sezonowania
 • instalacji zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z procesu oczyszczania spalin, z placem tymczasowego magazynowania.

Pozostałe elementy wchodzące w skład ZTPO

 • systemu sterowania, kontroli i monitoringu instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz instalacji towarzyszących,
 • maszyny i urządzeń niezbędne dla funkcjonowania linii termicznego przekształcania odpadów m.in. silosy na reagenty, zbiornik na paliwo, instalacja przyjmowania paliwa, przygotowania sprężonego powietrza, pompy zasilające, wentylator powietrza pierwotnego/wtórnego, skraplacz chłodzony powietrzem, odgazowywacz, zbiornik kondensatu,
 • linia zasilania energetycznego,
 • centralna dyspozytorni,
 • budynek administracyjno-socjalny
 • laboratorium,
 • podczyszczana wód opadowych i roztopowych
 • podczyszczania ścieków przemysłowych
 • drogi wewnętrzne,
 • chodniki,
 • droga dojazdowa do instalacji,
 • sieci wodno – kanalizacyjne, ppoż., telekomunikacyjnej,
 • sygnalizacji ppoż., monitoring wewnętrzny,
 • inne niezbędne układy, systemy, maszyny i urządzenia.

6.3.2. Oddziaływanie inwestycji w fazie budowy

Oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z pracami budowlanymi, które będą miały charakter typowych robót budowlano-konstrukcyjno montażowych. Realizacja obiektów ZTPOK wymagać będzie prowadzenia robót ziemnych dla fundamentów oraz transportu materiałów i elementów budowlanych.

W trakcie realizacji założonego programu realizacji przedsięwzięcia uciążliwość skoncentruje się głównie na hałasie, który towarzyszy pracy maszyn, koparek, dźwigów, narzędzi mechanicznych itp. Hałas wywołany będzie również ciężkim transportem i przemieszczaniem materiałów sypkich.

Drugim czynnikiem będzie zanieczyszczenie atmosfery, spowodowane przejazdami środków transportu. Wystąpi tu lokalne zapylenie oraz emisja spalin do środowiska. Należy podkreślić, że wszystkie te zjawiska mają charakter okresowy i ustąpią z chwilą zamknięcia placów budowy. Poniżej omówiono poszczególne oddziaływania na środowisko, charakterystyczne dla fazy realizacji przedsięwzięcia, dotyczące wszystkich elementów środowiska.

6.3.2.1. Oddziaływanie na powietrze

Podczas prowadzenia prac budowlanych pojawiać się będzie zanieczyszczenie powietrza pyłem powstającym przy pracach budowlanych i przewozach samochodowych (pylenie z powierzchni dróg dojazdowych).

W trakcie realizacji analizowanego przedsięwzięcia, zagrożenia dla stanu powietrza wynikać będą z pracy sprzętu budowlanego podczas prowadzenia wykopów pod fundamenty, przygotowania zapraw i mas betonowych oraz od środków transportu i sprzętu budowlanego typu koparek, dźwigów, betoniarek i agregatów prądotwórczych, powodujących emisję pyłu oraz produktów spalania oleju napędowego (dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, węglowodory, sadza).

Wzmożona emisja zanieczyszczeń występować będzie podczas realizacji robót związanych z budową dróg i placów, sieci zewnętrznych. Emitowany będzie pył zawieszony i pył opadający. Podczas robót spawalniczych emitowany będzie CO, NO2 oraz pył zawieszony.

W trakcie prowadzenia robót drogowych emisja ta będzie stanowiła jedynie uciążliwość.

Wpływ emisji zanieczyszczeń powstającej w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie praktycznie ograniczony do obszaru bezpośredniego otoczenia miejsca realizacji prac budowlanych i montażowych i nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska.

6.3.2.2. Emisja hałasu do środowiska

Emitowany hałas będzie miał charakter nieciągły, jego natężenie będzie podlegać zmianom w poszczególnych etapach budowy, a nawet w obrębie jednej zmiany roboczej, w zależności od przebiegu prac i udziału poszczególnych maszyn i urządzeń budowlanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Prace prowadzone będą w porze dziennej, co pozwoli na ograniczenia uciążliwości akustycznej placu budowy w porze nocnej.

Ze względu na fakt, że prace budowlano — instalacyjno – montażowe prowadzone będą w większości w porze dziennej oraz fakt braku w pobliżu zabudowy mieszkalnej można przyjąć, że poziom ekwiwalentny hałasu poza terenem prowadzonych robót, spowodowany pracą maszyn budowlanych i towarzyszących im urządzeń technicznych, a także zwiększonym ruchem pojazdów samobieżnych i samochodowych, nie przekroczy poziomu dopuszczalnego dla terenu inwestycyjnego.

Zaleca się, aby roboty budowlano – montażowe, powodujące wysoki poziom hałasu, prowadzone były wyłącznie w porze dziennej. Obsługa maszyn i urządzeń powinna być zabezpieczona zgodnie z przepisami BHP. Przykładowo – obowiązek stosowania indywidualnych ochronników słuchu.

Mając na uwadze, że uciążliwość ta będzie miała charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczyła będzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustąpi wraz z zakończeniem prac, stwierdza się, że okresowy niekorzystny wpływ na klimat akustyczny wokół prowadzonych robót będzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla każdej budowy, nie stanowiące zagrożenia.

6.3.2.3. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja inwestycji nie będzie miała bezpośredniego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne, ze względu na znaczne oddalenie od zbiorników i cieków powierzchniowych

Przy prawidłowej realizacji na etapie budowy nie wystąpi oddziaływanie na jakość wód podziemnych. W celu zapobiegania możliwości powstania zanieczyszczenia gruntów i poprzez infiltrację także wód podziemnych substancjami ropopochodnymi z pracujących pojazdów i maszyn, pojazdy powinny być sprawnie technicznie, a zaplecze budowy powinno zostać zlokalizowane na szczelnym i utwardzonym podłożu. Oleje, smary, paliwa, itp. muszą być przechowywane w szczelnych, zamkniętych zbiornikach. W czasie budowy może dojść do naruszenia lub czasowego usunięcia warstw ochronnych wód podziemnych, dlatego wszystkie roboty wgłębne powinny być wykonywane z należytą starannością.

Podczas fundamentowania obiektów może być konieczne wykonanie odwodnienia w rejonie wykopów, co lokalnie i okresowo może obniżyć zwierciadło wód gruntowych. W przypadku, gdyby lej depresyjny sięgał poza granice terenu, do którego Inwestor ma tytuł prawny, konieczne będzie uzyskanie stosownego pozwolenia wynikającego z prawa wodnego.

W fazie realizacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno-bytowych. Założono, że na placu budowy może pracować do około 300 pracowników, co przy założeniu przeciętnych norm zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70) na poziomie 90 l/osobę/dzień, co daje średnio roczne zużycie wody około 8,4 tys. m3/rok. Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne będzie niewielkie, zakłada się, że beton będzie przywożony w postaci gotowej na teren budowy. Z uwagi na dostępność sieci wodociągowej zakłada się wykonanie podłączenia do sieci na potrzeby budowy. Ścieki socjalno-bytowe powstałe w fazie budowy będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego lub zaplecze budowy będzie wyposażone w kabiny typu toi-toi. Szczegółowe rozwiązania i potrzeby mogą zostać przedstawione na etapie projektu budowlanego i planowania placu budowy.

6.3.2.4. Gospodarka Odpadami

Każda budowa lub modernizacja obiektu budowlanego wiąże się z wytwarzaniem odpadów.

Prace budowlane będą prowadzone przez firmę zewnętrzną. Firma zewnętrzna będzie miała uregulowany stan formalno prawny w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w czasie prac budowlanych, określony art. 17 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

Wytwórca odpadów (firma zewnętrzna – odpowiadający za budowę inwestycji) zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z poźn. zm.) wytworzone odpady będzie przekazywał wyłącznie podmiotom, które posiadają odpowiednie zezwolenia i decyzje na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania lub unieszkodliwiania odpadów, a transport odpadów będzie prowadzony przez firmy legitymujące się zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o odpadach) lub przez wytwarzającego te odpady (zgodnie z art. 28 ust. 9 ustawy o odpadach). Wytwórca odpadów zobowiązany jest do stosowania takich sposobów lub form usług oraz surowców lub materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia i zdrowia ludzi.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne (odpady z grupy 20 wyszczególnione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)) winien się legitymować zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania na etapie realizacji przedsięwzięcia:

Niebezpieczne Kod

– odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 08 01 11*

– zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne elementy niebezpieczne 08 01 19*

– odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 08 04 09*

– mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 13 01 10*

– mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 13 02 05*

– mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 13 02 07*

– inne nie wymienione odpady 13 08 99*

– inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 14 06 03*

– szlamy i odpady stale zawierające inne rozpuszczalniki 14 06 05*

– opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 15 01 10*

– sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – zużyte czyściwo 15 02 02*

Inne niż niebezpieczne Kod

 • odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 08 01 12
 • odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 08 04 10
 • odpady spawalnicze 12 01 13
 • zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 12 01 21
 • opakowania z papieru i tektury 15 01 01
 • opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02
 • opakowania z drewna 15 01 03
 • czyściwo (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycieraniai ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi) 15 02 03
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych 17 01 07
 • drewno 17 02 01
 • szkło 17 02 02
 • tworzywa sztuczne 17 02 03
 • odpadowa papa 17 03 80
 • aluminium 17 04 02
 • żelazo i stal 17 04 05
 • kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11
 • gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04
 • materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 04
 • materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 08 02
 • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
  w 17 09 01, 17 09 01 i 17 09 03 i17 09 04
 • niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne 20 03 01

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania

Tabela 6.2. Rodzaje i ilości przewidzianych do wytworzenia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na etapie realizacji przedsięwzięcia

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod:

Ilość w Mg/rok

Odpady niebezpieczne

1

Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 11*

0,21

2

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne elementy niebezpieczne

08 01 19*

0,21

3

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 09*

0,21

4

Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 10*

0,42

5

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 05*

0,42

6

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 07*

0,42

7

Inne nie wymienione odpady

13 08 99*

0,3

8

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

14 06 03*

0,42

9

Szlamy i odpady stale zawierające inne rozpuszczalniki

14 06 05*

0,21

10

Opakowania zawierające pozostałości substancji

Niebezpiecznych

15 01 10*

0,42

11

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – zużyte czyściwo

15 02 02*

0,5

Suma:

3,74

Odpady inne niż niebezpieczne

1

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

08 01 12

0,84

2

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

08 04 10

0,63

3

Odpady spawalnicze

12 01 13

0,63

4

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

12 01 21

0,63

5

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

2

6

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

2

7

Opakowania z drewna

15 01 03

2,5

8

Opakowania z metali

15 01 04

2,1

9

Czyściwo (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi)

15 02 03

0,5

10

Gruz ceglany

17 01 02

4,2

11

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 03

4,2

12

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych

17 01 07

25000

13

Drewno

17 02 01

2,1

14

Szkło

17 02 02

0,84

15

Tworzywa sztuczne

17 02 03

4,2

16

Odpadowa papa

17 03 80

0,9

17

Aluminium

17 04 02

4,2

18

Żelazo i stal

17 04 05

4,2

19

Kable inne niż wymienione w 17 05 10

17 04 11

2,1

20

Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 04

130000

21

Materiały izolacyjne inne niż w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 04

5,25

22

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż w 17 08 01

17 08 02

12,6

23

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

17 09 04

3150

24

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 01

4,5

Suma:

158 211,12

Źródło: opracowanie własne

Sposób i miejsce gromadzenia odpadów

Tabela 6.3. Sposób i miejsce gromadzenia odpadów

Kod

Rodzaj

Sposób i miejsce gromadzenia odpadów

Odpady niebezpieczne

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu kontenerowym – magazynowym zlokalizowanym na placu budowy

08 01 19*

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne elementy niebezpieczne

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu kontenerowym – magazynowym zlokalizowanym na placu budowy

08 04 09*

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu kontenerowym – magazynowym zlokalizowanym na placu budowy

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

Gromadzone w szczelnych pojemnikach o pojemności 100 dm3, wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, szczelnie zamkniętych, w utwardzonym miejscu, zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami gruntu
i odpadami atmosferycznymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04.08.2004 r w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U.Nr 192, poz. 1968)

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

Gromadzone w szczelnych pojemnikach o pojemności 100 dm3, wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, szczelnie zamkniętych, w utwardzonym miejscu, zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami gruntu
i odpadami atmosferycznymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04.08.2004 r w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U.Nr 192, poz. 1968)

13 02 07*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

Gromadzone w szczelnych pojemnikach o pojemności 100 dm3, wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, szczelnie zamkniętych, w utwardzonym miejscu, zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami gruntu i odpadami atmosferycznymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04.08.2004 r w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U.Nr 192, poz. 1968)

13 08 99*

Inne nie wymienione odpady

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu kontenerowym – magazynowym zlokalizowanym na placu budowy

14 06 03*

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu kontenerowym – magazynowym zlokalizowanym na placu budowy

14 06 05*

Szlamy i odpady stale zawierające inne rozpuszczalniki

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu kontenerowym – magazynowym zlokalizowanym na placu budowy

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji

Niebezpiecznych

Gromadzony w podwójnych workach foliowych w pomieszczeniu kontenerowym – magazynowym zlokalizowanym na placu budowy

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – zużyte czyściwo

Gromadzony w podwójnych workach foliowych w pomieszczeniu kontenerowym – magazynowym zlokalizowanym na placu budowy

Odpady inne niż niebezpieczne

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu kontenerowym – magazynowym zlokalizowanym na placu budowy

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu kontenerowym – magazynowym zlokalizowanym na placu budowy

12 01 13

Odpady spawalnicze

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy

15 01 03

Opakowania z drewna

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy

15 01 04

Opakowania z metali

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy

15 02 03

Czyściwo (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi)

Gromadzony w workach foliowych w pomieszczeniu kontenerowym – magazynowym zlokalizowanym na placu budowy

17 01 02

Gruz ceglany

Gromadzony selektywnie
w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

Gromadzone selektywnie
w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych

Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 02 01

Drewno

Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 02 02

Szkło

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 02 03

Tworzywa sztuczne

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 03 80

Odpadowa papa

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 04 02

Aluminium

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 04 05

Żelazo i stal

Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 05 10

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 05 04

Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03

Gromadzona selektywnie
w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż w 17 06 01 i 17 06 03

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż w 17 08 01

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu budowy

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Gromadzone w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy

Źródło: opracowanie własne

Zasady i metody gospodarowania odpadami

Tabela 6.4. Zasady i metody gospodarowania odpadami

Kod

Rodzaj

Przykładowe zasady gospodarowania

Przykładowe metody gospodarowania

1

2

3

4

Odpady niebezpieczne

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

08 01 19*

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne elementy niebezpieczne

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

08 04 09*

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

13 02 07*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

13 08 99*

Inne nie wymienione odpady

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

14 06 03*

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

14 06 05*

Szlamy i odpady stale zawierające inne rozpuszczalniki

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji

Niebezpiecznych

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – zużyte czyściwo

Odzysk/unieszkodliwianie

R1/D10

Odpady inne niż niebezpieczne

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

unieszkodliwianie

D9,D10

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

unieszkodliwianie

D9, D10

12 01 13

Odpady spawalnicze

R4

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

R14

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

odzysk

R3, R5

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

odzysk

R4

15 02 03

Czyściwo (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi)

odzysk

R5

17 01 02

Gruz ceglany

odzysk

R5

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

R5

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych

odzysk

R14

17 02 01

Drewno

odzysk

R3

17 02 02

Szkło

odzysk

R5

17 02 03

Tworzywa sztuczne

odzysk

R5

17 03 80

Odpadowa papa

unieszkodliwianie

R10

17 04 02

Aluminium

odzysk

R4

17 04 05

Żelazo i stal

odzysk

R4

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 05 10

odzysk

R4

17 05 04

Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03

odzysk

R14

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż w 17 06 01 i 17 06 03

unieszkodliwianie

D5

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż w 17 08 01

unieszkodliwianie

D5

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

odzysk

R14

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

unieszkodliwianie

D1

6.3.2.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby

Budowa instalacji wpłynie na zmianę ukształtowania powierzchni ziemi. Konieczne będzie wykonanie niwelacji terenu jak również wykopów pod fundamenty planowanych obiektów.

W czasie fazy realizacji wpływ na powierzchnie ziemi i gleby będzie mieć:

 • przygotowanie placu budowy oraz zabezpieczeń w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko,
 • prace budowlano – konstrukcyjne.

Zaleca się, aby w największym możliwym stopniu zdjąć wierzchnią warstwę gleby (humus) przed rozpoczęciem prac budowlanych, a następnie wykorzystać ją po ich zakończeniu, celem zagospodarowania i urządzenia terenu. Park maszyn budowlanych powinien być wydzielony na utwardzonym podłożu, który zostanie przygotowany w tym celu na czas budowy w ramach projektu organizacji robót. Pozwoli to na ograniczenie oddziaływania na gleby.

Obecnie na terenie inwestycyjnym nie określono standardów jakości gleby oraz ziemi. W związku z tym konieczne będzie zweryfikowanie czy standardy jakości gleby oraz ziemi na terenie inwestycji odpowiadają wartościom ustalonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. W tym celu konieczne będzie wykonanie specjalistycznych badań i pomiarów. Pozwoli to na określenie stanu istniejącego jakości gleb i ziemi na terenie przedsięwzięcia.

6.3.2.6. Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta i rośliny

Lokalizacja inwestycji, jest to teren przemysłowy, położony przy ciągach komunikacyjnych, z dala od terenów mieszkalnych oraz terenów istotnych z przyrodniczego punktu widzenia.

Pewną uciążliwością ze względu na ludzi oraz faunę może być hałas od pracujących urządzeń, prac budowlanych oraz, okresowo, wywożonych odpadów. Należy jednak podkreślić, że uciążliwość ta, opisana szerzej w rozdziale dot. oddziaływania hałasu, będzie niewielka i okresowa.

Z budowlanym etapem inwestycji wiąże się również zapylenie i zanieczyszczenie powietrza od pracujących maszyn i pojazdów. Jest to również czynnik okresowy, który nie wpłynie na pogorszenie jakości środowiska, mającej znaczenie dla mieszkańców, fauny oraz flory w dłuższym interwale czasowym.

Ze względu na analizowany zakres robót, należy wykluczyć negatywne oddziaływanie fazy budowy na zdrowie okolicznych mieszkańców. Hałas, pylenie i lokalna (punktowa) emisja substancji szkodliwych (farby, lakiery, powłoki antykorozyjne, itp.) mogą być uciążliwe dla pracowników przedsiębiorstw wykonujących prace budowlano-montażowe, instalacyjne i malarskie. Uciążliwości te należy ograniczyć maksymalnie poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i właściwej organizacji robót.

Teren budowy Inwestor powinien tak przygotować, aby zminimalizować ingerencję w zieleń niską i wysoką W przypadku wycinki drzew i krzewów należy uzyskać odpowiednie zezwolenie Prezydenta Miasta a zieleń przeznaczoną do przyszłego zagospodarowania terenu, po zakończeniu fazy budowy, należy odpowiednio zabezpieczyć.

Teren inwestycji, po realizacji przedsięwzięcia, powinien być odpowiednio urządzony zielenią niska i wysoką. Poprawi to w znacznym stopniu walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu ZTPOK.

6.3.2.7. Oddziaływanie na obszary chronione, w tym Natura 2000

Najbliższy obszar Natura 2000 – Borowa Wieś znajduje się w odległości około 5 km od terenu inwestycji. Jest to obszar zapadliska pokopalnianego oraz torfowiska przejściowego wraz z otaczającym je lasem, leżącego na terenach dzielnicy Mikołowa – Borowa Wieś i Rudy Śląskiej – Halemba II. Powierzchnię obszaru w 71% pokrywają lasy iglaste, 20% lasy mieszane a pozostałą część terenu zajmują siedliska rolnicze. Od północy sąsiaduje ze zrekultywowaną hałdą pogórniczą, a od wschodu ze stawami rybnymi, wykorzystywanymi wędkarsko przez PZW.

Realizacja inwestycji nie będzie powodować negatywnych skutków dla obszarów podlegających ochronie, gdyż obszary te położone są w tak dużej odległości od miejsca inwestycji, że oddziaływanie związane z prowadzeniem prac budowlanych (np. zapylenie, hałas) nie będzie w ich rejonie odczuwalne.

6.3.2.8. Wpływ na zabytki, dobra kultury i dobra materialne

Na terenie inwestycyjnym nie występują żadne obiekty objęte ochroną konserwatorską. Inwestycja ZTPO nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na obiekty objęte ochroną konserwatorską, zarówno w fazie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

6.3.2.9. Wpływ na krajobraz

W fazie budowy pojawią się krótkoterminowe skutki dla krajobrazu i walorów estetycznych typowych dla fazy realizacji przedsięwzięcia z powodu prowadzonych prac budowlanych,
w tym m.in.:

 • Elementy konstrukcyjne, ogrodzenia tymczasowe, dojazd;
 • Maszyny i składowane materiały;
 • Ruch pojazdów i maszyn;
 • Usunięcie roślinności, wycięcie drzew i krzewów oraz usunięcie wierzchniej warstwy gleby;
 • Wyrobiska;
 • Prace drogowe;
 • Wylewanie betonu, w tym deskowanie, szalowanie i zbrojenie;
 • Wykopy pod fundamenty i kanały kablowe;
 • Dźwigi;
  • Oświetlenie placu budowy.

Elementy te będą miały znaczący wpływ, ograniczony albo do czasu trwania danej czynności, lub do zakończenia okresu regeneracji. Pełna regeneracja obszarów, na których zostaną ponownie posadzone rośliny, może potrwać do 5 lat, zwłaszcza w przypadku obszarów porośniętych delikatniejszą roślinnością. W okresie odrostu murawa będzie odróżniała się od otaczającego ją terenu, z czasem jednak równowaga gatunkowa zmieni się i pojawią się rośliny typowe dla terenów nienaruszonych.

Te skutki średnioterminowe w okresie regeneracji będą miały wpływ wyłącznie na punkty widokowe znajdujące się w pobliżu terenu, ponieważ stan roślinności tylko stąd będzie zauważalny.

6.3.2.10. Oddziaływanie skumulowane

Nie przewiduje się kumulacji oddziaływań na środowisko z związku z prowadzeniem prac budowlanych.

6.3.2.11. Podsumowanie, zalecenia i wnioski

Wpływ inwestycji na środowisko w fazie budowy będzie okresowy i będzie ograniczony ze względu na wykonywanie prac w porze dziennej, zgodnie z podanymi powyżej zasadami.

Okresowa i krótkotrwała emisja zanieczyszczeń ze środków transportu i maszyn budowlanych odbywających się na bardzo niskiej wysokości ograniczy oddziaływanie tych źródeł do skali lokalnej w zasadzie nie wykraczającej poza granice ZTPOK. Istotnym oddziaływaniem będzie powstanie znacznego tonażu odpadów z wykopów (mas ziemnych), które należy odpowiednio zagospodarować – w pierwszym rzędzie na terenie inwestycji.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy wykonać opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia w formie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która zawierałaby elementy monitoringu zanieczyszczeń powierzchni ziemi i wód podziemnych opracowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koniecznym jest zweryfikowanie czy standardy jakości gleby oraz ziemi na terenie inwestycji odpowiadają wartościom ustalonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. W tym celu konieczne będzie wykonanie specjalistycznych badań i pomiarów.

Również, w przypadku wód podziemnych, należy zlokalizować i wykonać punkty pomiarowe (piezometry) i dokonać klasyfikacji tych wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych.

Wykonanie tych badań monitoringowych będą stanowić poziom odniesienia tzw. tło zanieczyszczeń dla etapu realizacji przedsięwzięcia, w kontekście przyszłej fazy eksploatacyjnej ZTPOK. Zapewni to w przyszłości możliwość oceny jakości wymienionych elementów środowiska w aspekcie wpływu ZTPOK na środowisko.

Pod warunkiem wykonania prac projektowych, uwzględniających zalecenia przedstawione w niniejszym raporcie dla fazy realizacji przedsięwzięcia, a następnie zrealizowania obiektu zgodnie z zawartymi w w/w dokumentacjach zapisami, realizowany obiekt nie będzie miał niekorzystnego wpływu na omawiane w niniejszym rozdziale elementy środowiska.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • zabezpieczenie powierzchni ziemi i środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem,
 • główne natężenie prac budowlanych, szczególnie tych powodujących nadmierny hałas, należy skumulować w okresie letnim (kwiecień-październik),
 • prace budowlane prowadzić w godzinach dziennych od 6.00 do 22.00,
 • prowadzenie prawidłowej gospodarkę odpadami,
 • do budowy wykorzystywać tylko pojazdy i sprzęty sprawnie działające,
 • ograniczyć do minimum zajętość nowych terenów,
 • z rekultywować powierzchnię po zakończonej inwestycji i zagospodarować teren zielenią niską i wysoką.

6.4. Warunki wykorzystywania terenu w fazie eksploatacji – bilans emisji

Teren w fazie eksploatacji ZTPOK będzie wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem i przewidywanym planem funkcjonowania. Prace związane z procesem termicznego przekształcania odpadów komunalnych na terenie ZTPOK będą realizowane przede wszystkim w zamkniętych halach i pomieszczeniach. Dowóz i wywóz odpadów komunalnych, odpadów poprocesowych, materiałów eksploatacyjnych i części będzie realizowany przy użyciu sieci utwardzonych dróg wewnętrznych oraz dróg dojazdowych. Wydzielona część terenu przeznaczona na zieleń będzie wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem – będzie tworzyć naturalny ekran akustyczny.

Na etapie eksploatacji instalacji wystąpią różne rodzaje emisji, które omówione szczegółowo poniżej w kolejnych rozdziałach tematycznych.

6.4.1. Emisje zanieczyszczeń do powietrza

Oczyszczaniu w instalacji oczyszczania spalin winny podlegać co najmniej następujące zanieczyszczenia:

 • gazy kwaśne: HCl, SOx, HF,
 • tlenki azotu NO i NO2,
 • metale ciężkie,
 • zanieczyszczenia organiczne, przy czym limitowana jest zawartość dioksyn i furanów.

Standardy emisyjne wg załącznika nr 5 do w/w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181) zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6.5. Wartości graniczne stężeń emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zanieczyszczenia

Jednostki

średnie wartości dobowe

średnie wartości półgodzinne

97% średnie

wartości półgodzinne

a

b

c

d

e

Pył całkowity

mg/Nm3

10

30

10

HCl

mg/Nm3

10

60

10

SO2

mg/Nm3

50

200

50

HF

mg/Nm3

1

4

2

NO + NO2 jako NO2

mg/Nm3

200

400

200

CO

mg/Nm3

50

100 lub 150 dla średniej wartości 10 minutowej

Substancje organiczne w postaci gazów i par, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny

mg/Nm3

10

20

10

Wartości średnie dotyczące minimum 30 minutowego
i maksymalnie 8 godzinnego okresu pobierania próbek

Cd+Tl

mg/Nm3

0,05

Hg

mg/Nm3

0,05

Sb+As+Pb+Cr+Co +Cu+Mn+Ni+V

mg/Nm3

0,5

Wartości średnie mierzone w minimum 6 godzinnym
i maksimum 8 godzinnym okresie pobierania próbek

Dioksyny i furany

ng/Nm3

0,1

 1. Warunki odniesienia – 1013 mbar ; 0 °C ; 11 % O2 gaz suchy.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181)

Spalarnie odpadów komunalnych generalnie emitują strumień spalin (przy 11% obj. tlenu) w ilości pomiędzy 4500 i 6000 m3 na tonę odpadów. Do dalszej analizy emisji spalin dla planowanego ZTPO przyjęto ich ilość na poziomie 5500 Nm3 na 1 Mg
odpadów. Przy wydajności rocznej instalacji 500 000 Mg (2 x 32 Mg/h) i czasie pracy instalacji 8000 godzin w roku, daje to około 344 000 Nm3/h spalin.

Dla potrzeb niniejszej analizy przyjęto następujące parametry emitora (jeden komin):

 • materiał komina – komin stalowy, ocieplony
 • wysokość wylotu z komina – 80,0 m npt.
 • średnica wylotu z komina – 1,6 m
 • rodzaj wylotu – pionowy, niezadaszony
 • temperatura spalin na wylocie z komina – 397 K
 • prędkość wylotu spalin – 15,5 m/s

Skład spalin surowych w spalarniach odpadów zależy od struktury odpadów oraz od technicznych parametrów kotła (pieca). Tabela 6.6 przedstawia przegląd typowych stężeń w spalinach surowych za kotłem i przed obróbką spalin.

Tabela 6.6. Stężenia składników zanieczyszczeń w spalinach za kotłem (spaliny surowe) w instalacji przekształcania odpadów komunalnych

Nazwa zanieczyszczenia

Jednostka

Stężenia w spalinach (referencyjne stężenie tlenu 11%)

Pył

mg/Nm3

1 000-5 000

Tlenek węgla (CO)

mg/Nm3

5-10

Całkowity węgiel organiczny (CWO)

mg/Nm3

1-10

PCDD/PCDF

mg TEQ/Nm3

0,5-10

Rtęć

mg/Nm3

0,05-0,5

Kadm i Tal

mg/Nm3

<3

Inne metale ciężkie (Pb, Sb, As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)

mg/Nm3

<50

Nieorganiczne związki chloru (jako HCl)

mg/Nm3

500-2 000

Nieorganiczne związki fluoru (jako HF)

mg/Nm3

5-20

Związki siarki, suma SO2/SO3, wyrażone jako SO2

mg/Nm3

200-1 000

Tlenki azotu wyrażone jako NO2

mg/Nm3

250-500

Źródło: BREF

Wyliczony na podstawie wyżej podanych stężeń ładunek zanieczyszczeń (unos)
w spalinach za kotłem (spaliny surowe) przedstawia tabela nr 6.7.

Tabela 6.7. Emisja zanieczyszczeń (unos) w spalinach za kotłem (spaliny surowe)

Nazwa zanieczyszczenia

Emisja roczna

Mg/a

Emisja średnia

kg/h

Emisja maksymalna

kg/h

Pył

7 536,00

942

1570

Tlenek węgla (CO)

18,91

2,36424

3,14

Całkowity węgiel organiczny (CWO)

13,89

1,73624

3,14

PCDD/PCDF

13,15

1,64388

3,14

Rtęć

0,74

0,09235

0,16624

Kadm i Tal

2,51

0,314

0,942

Inne metale ciężkie (Pb, Sb, As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)

62,80

7,85

15,7

Nieorganiczne związki chloru (jako HCl)

3 140,00

392,5

628

Nieorganiczne związki fluoru (jako HF)

5,62

0,70188

6,28

Związki siarki, suma SO2/SO3, wyrażone jako SO2

1 507,20

188,4

314

Tlenki azotu wyrażone jako NO2

942,00

117,75

157

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 6.8. Graniczne emisje zanieczyszczeń z ZTPO

Nazwa zanieczyszczenia

Emisja roczna

Mg/a

Emisja średnia

kg/h

Emisja maksymalna

mg/s

Stężenie /* zanieczyszczeń

mg/Nm3

Pył całkowity

27,52

3,44

955,56

10

HCl

27,52

3,44

955,56

10

SO2

137,6

17,2

4777,78

50

HF

2,752

0,344

95,56

1

NO + NO2 jako NO2

550,4

68,8

19111,11

200

CO

137,6

17,2

4777,78

50

Substancje organiczne w postaci gazów i par, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny

27,52

3,44

955,56

10

Cd+Tl

0,1376

0,0172

4,78

0,05

Hg

0,1376

0,0172

4,78

0,05

Sb+As+Pb+Cr+Co +Cu+Mn+Ni+V

1,376

0,172

47,78

0,5

Dioksyny i furany

0,2752 g/a

0,0344 mg/h

9,56 ng/s

0,1 ng/Nm3

Źródło: Opracowanie własne

Uwaga:

* – średnie wartości dobowe standardów emisji wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181),

Poniżej w tabeli przedstawiono oszacowanie wielkości emisji zanieczyszczeń z ZTPOK przy zastosowaniu metody półsuchej oczyszczania spalin.

Tabela 6.9. Oszacowanie wielkości emisji zanieczyszczeń z przy zastosowaniu metody półsuchej oczyszczania spalin

Nazwa zanieczyszczenia

Emisja roczna

Mg/a

Emisja średnia

kg/h

Emisja maksymalna

mg/s

Stężenie zanieczyszczeń

mg/Nm3

Pył całkowity

13,76

1,72

477,8

5

HCl

22,016

2,752

764,4

8

SO2

55,04

6,88

1911,1

20

HF

2,2016

0,2752

76,4

0,8

NO + NO2 jako NO2

495,36

61,92

17200,0

180

CO

123,84

15,48

4300,0

45

Substancje organiczne w postaci gazów i par, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny

13,76

1,72

477,8

5

Cd+Tl

0,08256

0,01032

2,9

0,03

Hg

0,08256

0,01032

2,9

0,03

Sb+As+Pb+Cr+Co +Cu+Mn+Ni+V

0,688

0,086

23,9

0,25

Dioksyny i furany

0,1376g/a

0,0172 mg/h

4,8 ng/s

0,050 ng/Nm3

Źródło: Opracowanie własne

Na terenie ZTPO występować będą następujące źródła emisji zanieczyszczeń:

 • emisja zanieczyszczeń z procesu termicznego przekształcania odpadów (1 komin),
 • emisja pyłu – silos sorbentu,
 • emisja pyłu – silos węgla aktywnego,
 • emisja pyłu – silos węzła zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów,
 • emisja pyłu – silos cementu,
 • emisja pyłu – system wentylacji budynku waloryzacji żużla,
 • emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach samochodowych dowożących odpady i wyjeżdżających z rejonu bunkra,
 • emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach samochodowych transportujących żużel i złom.

Inwestycja ZTPO poza w/w emisjami nie będzie powodować żadnych innych zanieczyszczeń do powietrza. Instalacja termicznego przekształcania odpadów posiadać będzie wiele zabezpieczeń, które mają za zadanie zabezpieczyć przedsięwzięcie przed innymi źródłami emisji i ograniczyć w/w źródła emisji.

Zabezpieczenia przed emisją zanieczyszczeń z instalacji:

1. Dowóz odpadów

Odpady komunalne, jak i osady ściekowe będą dowożone w sprawnych samochodach ciężarowych, hermetycznie zamkniętych tak, aby nie powodować emisji zanieczyszczeń z transportu.

2. Bunkier, hala wyładowcza

Hala wyładunkowa i bunkier będą źródłem powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń (wyładunek odpadów). Aby uniknąć przedostawania się na zewnątrz niekontrolowanej emisji odorów i zanieczyszczeń w hali i bunkrze zastosowane będzie podciśnienie. Powietrze pobierane z bunkra i jednocześnie z hali będzie wykorzystane
w procesie spalania co gwarantuje nie wydostawanie się odorów i zanieczyszczeń na zewnątrz instalacji.

Pozostałe pomieszczenia ciągu technologicznego ZTPO będą wyposażone w wentylacje mechaniczną i grawitacyjną zapewniającą wymianę powietrza zgodnie z przepisami sanitarnymi i ochrony p.poż., w tym wymagane klapy dymowe na wypadek pożaru.

3. Instalacja zestalania i chemicznej stabilizacji

Silos sorbentu, silos węzła zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów, silos cementu będą szczelnie zamknięte tak, aby nie powodować żadnej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Proces zestalania i chemicznej stabilizacji pyłów i popiołów będzie się odbywał w hali procesowej, w której będą znajdować się wszystkie obiekty technologiczne (silosy, mieszalniki, itp.). W hali procesowej zostanie zainstalowana wentylacja, na której jako blok końcowy zostanie zainstalowany filtr workowy w celu ograniczenia emisji i wyłapania niezorganizowanej emisji pyłu.

4. Silos węgla aktywnego

Silos węgla aktywnego wykorzystywanego do procesu spalania będzie umiejscowiony w hali procesowej. Będzie hermetycznie i szczelnie zamknięty.

5. Instalacja do waloryzacji żużla

Waloryzacja żużla będzie odbywać się w specjalnie przygotowanym budynku, dzięki czemu emisja zanieczyszczana będzie ograniczona bardzo dużym stopniu. System wentylacji budynku będzie wyposażony w filtr workowy w celu wyłapania pyłów powstałych w czasie waloryzacji żużla.

6. Plac sezonowania żużla z kwaterami dojrzewania żużla

Cały proces sezonowania i dojrzewania żużla będzie odbywał się na specjalnie przygotowanym placu, który będzie posiadał zabezpieczenia boczne (ściany) oraz przykrycie dachowe w celu zabezpieczenia przeciw wtórnemu pyleniu i wpływom warunków atmosferycznych – opady deszczu, śniegu.

7. Silosy na osady ściekowe

Silosy na osady ściekowe będą umieszczone w hali procesowej oraz będą szczelnie i hermetycznie zamknięte. W związku z tym nie będą powodować emisji substancji do powietrza oraz odorów. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowo suszarek do osadów ściekowych na prośbę inwestora

8. Palnik rozruchowo – wspomagający (spalanie oleju)

System odprowadzenia spalin z procesu rozruchu instalacji będzie zintegrowany z systemem całego przedsięwzięcia ZTPO. Związku z tym spaliny te będą wyłapane przez system oczyszczania spalin. Nie przewiduje się żadnej oddzielnej emisji substancji do powietrza.

9. Agregat prądotwórczy

Agregat prądotwórczy ma być tylko rezerwowym źródłem zasilania dla ZTPOK, na wypadek awarii (np. brak dostaw energii elektrycznej do terenu ZTPOK). Agregat prądotwórczy nie będzie powodować, żadnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, ponieważ będzie on umieszczony w budynku oraz budynek będzie wyposażony w system wentylacyjny z integrowany z układem wentylacyjnym ZTPOK. W związku z tym spaliny powstające w czasie pracy agregatu będą bezpośrednio wsysane do ciągi technologicznego – system oczyszczania spalin ZTPOK. Nie przewiduje się żadnej oddzielnej emisji substancji do powietrza.

10. Stacja przyjęcia i dystrybucji oleju opałowego wraz z zbiornikiem

Stacja przyjęcia i dystrybucji oleju opałowego będzie wyposażona:

 • szczelny zbiornik o pojemności minimalnej 10 Mg,
 • instalację bezpośredniego podawania oleju na palniki rozruchowe do komory spalania,
 • system podciśnieniowego odprowadzania powietrza ze zbiornika i budynku (stacja przyjęcia) do komory spalania

W związku z tym nie przewiduje się żadnej negatywnej emisji z procesu przyjęcia, magazynowania i dystrybucji oleju opałowego pod kątem emisji substancji do powietrza.

Inne działania proponowane dla Zakładu w celu ograniczenia głównie emisji niezorganizowanej to:

 • zainstalowanie systemu wentylatorów utrzymujących stałe podciśnienie w przestrzeni bunkra w celu ograniczenia emisji odorów i pyłu oraz wykorzystywanie uzyskanego w ten sposób strumienia powietrza w procesie spalania odpadów, gdzie powstałe w bunkrze i podczas rozładunku odory i pyły zostają dopalane w kotle;
 • wyposażenie systemu wentylacyjnego budynku przeznaczonego pod instalację waloryzacji żużli w filtry tkaninowe, co zapobiegnie emisji pyłów do atmosfery;
 • wyposażenie wylotu „oddechowego” silosów sorbentu, cementu i węgla aktywnego w filtr tkaninowy;
 • wyposażenie wylotu „oddechowego” silosu pyłów pochodzących z lejów pod kotłem i ekonomizerem w filtr tkaninowy.

System oczyszczania spalin jest zintegrowaną częścią ZTPO. Nie ma możliwości pracy ZTPO bez systemu oczyszczania spalin. W celu poprawnego działania tego systemu, będzie on w pełni z automatyzowany z możliwością obserwacji parametrów procesowych. ZTPO będzie posiadać pełny monitoring procesów zachodzących na etapie eksploatacji.

Wielkość oddziaływania emisji substancji do powietrza przedstawiono w rozdziale 9.1.

6.4.2. Emisja odorów

W Polsce brak jest obowiązujących uregulowań prawnych i zaleceń technicznych określających dopuszczalne poziomy odorów w powietrzu i metody ich oceny. Głównym i jedynymi zagrożeniami uciążliwości zapachowych (odorów) w całym procesie przetwarzania termicznego odpadów komunalnych jest ich transport do obiektów ZTPOK oraz rozładunek i „tymczasowe magazynowanie” w tzw. bunkrze przed podaniem ich na ruszt komory spalania.

Odpady komunalne transportowane do ZTPOK trafiały będą poprzez halę wyładowczą bezpośrednio do bunkra instalacji termicznego przekształcania o pojemności zapewniającej nieprzerwaną pracę instalacji na okres minimum 3 – 5 dni. Z tego bunkra bez żadnego sortowania odpady podawane będą do komory spalania (kotła – pieca).

Hala bunkra będzie narażona na powstawanie odorów. W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się odorów z hali bunkra do otoczenia planuje się zastosowanie blokady rozprzestrzeniania się odorów na zewnątrz. Będzie to realizowane poprzez odpowiednie każdorazowe zamykanie hali po wjeździe pojazdu dostarczającego odpady komunalne oraz poprzez zastosowanie odpowiednio dobranego podciśnienia powodującego zasysanie powietrza z przestrzeni hali rozładunkowej i samego bunkra. Powietrze to będzie kierowane do ciągu technologicznego spalania odpadów – komora spalania.

Wszystkie pomieszczenia będą posiadały wentylację mechaniczną i grawitacyjną zapewniającą zgodnie z przepisami sanitarnymi i ochrony p.poż. (w tym wymagane klapy dymowe na wypadek pożaru). Ponad to instalacja odprowadzania spalin począwszy od kotła po wentylator wyciągowy znajdujący się za ostatnim stopniem oczyszczania spalin będzie pracowała na podciśnieniu, tak by w przypadku powstania nieszczelności spaliny nie wydostawały się na zewnątrz instalacji.

W przypadku postoju instalacji ZTPOK, bunkier na odpady przeznaczone do termicznego przekształcania będzie wyposażony w hermetyczne zamknięcie (zasuwa) zabezpieczające przed przedostaniem się odorów na zewnątrz instalacji

Dowóz odpadów i osadów ściekowych do ZTPOK będzie odbywał się w specjalnie przygotowanych wozach ciężarowych (śmieciarkach), hermetycznie zamykanych. Tak aby nie powodować emisji odorów podczas transportu odpadów i osadów ściekowych. Osady ściekowego będą transportowane do ZTPOK po wcześniejszym ich podsuszeniu, co m.in. ograniczy uciążliwość zapachową podczas ich przemieszczania.

W wyniku spalania frakcji resztkowej odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych, głównymi produktami poprocesowymi będzie żużel oraz pyły z odpylania spalin. Odpady te, ani też surowce stosowane do ich przeróbki (stabilizowanie, waloryzacja), nie są i nie mogą być źródłem uciążliwości zapachowych z powodu ich składu, gdyż wszystkie substancje mogące powodować zagrożenie odorowe zostaną termicznie unieszkodliwione (spalone) w komorze spalania. Z związku z zastosowanymi rozwiązaniami projektowymi, na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będzie dochodziło do emisji odorów.

6.4.3. Hałas

W oparciu o rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dopuszczalny poziom hałasu, w zależności od przeznaczenia terenu waha się w granicach (nie dotyczy hałasu drogowego i kolejowego):

 • w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej, w okresie od 6.00 do 22.00 – od 45 do 55 dB,
 • w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny pory nocnej, w okresie od 22.00 do 6.00 – od 40 do 45 dB.

W tabeli poniżej podano potencjalne źródła uciążliwości akustycznej i poziom hałasu dla ciągów technologicznych, urządzeń i maszyn stosowanych w ZTPO.

Tabela 6.10. Źródła hałasu w spalarni odpadów

Obszar związany z hałasem główne emitory

Miara redukcji

Oznaczenie źródła

Poziom hałasy Lwa
w dB(A)

LAeq,T [dB(A)]

1 m od ściany budynku wewnątrz pomieszczenia

Dostawa odpadów np. hałas z ciężarówek

Hala wyładowcza zamknięta ze wszystkich stron

H1

104-109

83,0

Rozdrabnianie

Nożyce w hali wyładowczej

95-99

Zbiornik odpadów

Izolacja dźwiękochłonna, budynek z gazobetonu, bramy o szczelnej konstrukcji

79-81

Kotłownia

Obudowana za pomocą wielowarstwowej konstrukcji lub z gazobetonu, kanały wentylacyjne połączone poprzez tłumiki hałasu, szczelne bramy

H2

78-91

88,0

Maszynownia

Nisko-hałasowe zawory, rury, z izolacją przeciwdźwiękową, izolacja dźwiękochłonna budynku jak opisano powyżej

H6

82-85

100,0

Oczyszczanie spalin:

 • Elektrofiltr
 • Płuczka spalin
 • Wyciąg spalin (wentylator)
 • Komin
 • Cały system oczyszczania spalin

Izolacja hałasu, obudowa instalacji np. za pomocą blach trapezoidalnych, obudowa dźwiękochłonna wentylatora wyciągowego oraz tłumik dla komina

H2

82-85

82-85

82-84

84-85

89-95

88,0

Postępowanie z pozostałością

 • Odżużlacz / odpopielacz
 • Załadunek
 • Transport pozostałości z zakładu
 • Ogólne postępowanie z pozostałością

Obudowa, załadunek w bunkrze

H3, H4, H5

71-72

73-78 (dzień)

92-96 (dzień)

92-96 (dzień)

71-72 (noc)

88,0

80,0

92,0

Chłodzenie powietrza

Tłumiki po stronie ssawnej i tłocznej (zobacz również w BREF system chłodzenia dla dalszych informacji)

H2

90-97

88,0

System unieszkodliwiania energii

Konstrukcja / projekt w sposób zapewniający niską emisję hałasu, system umieszczony w specjalnie skonstruowanym dźwiękoszczelnym budynku

H6

71-80

100,0

Określenia Dzień / Noc wskazują, że działanie jest zwykle przeprowadzone w dzień lub w nocy.

Źródło: BREF

Przedstawione w tabeli poziomy mocy akustycznych (chwilowe) będą redukowane poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych określonych w projekcie technicznym, przy zastosowaniu środków ograniczających jego emisję do otoczenia uwzględniających uwarunkowania lokalne, tak aby poza terenem do którego prawo własności posiada Inwestor, dotrzymane były normy hałasu określone rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Wielkość oddziaływania emisji hałasu przedstawiono w rozdziale 9.2., gdzie przedstawiono ekwiwalentne poziomy mocy akustycznych w poszczególnych pomieszczeniach.

6.4.4. Pobór wody

Woda na potrzeby działania będzie używana na cele technologiczne (przemysłowe) i socjalno-bytowe. Pobór wody będzie determinowany przede wszystkim przez:

 • pobór na cele technologiczne (wytworzenie pary, woda chłodząca, woda grzewcza),
 • płukania urządzeń, mycia urządzeń, pomieszczeń i placów, itp.,
 • cele socjalno – bytowe.

Na potrzeby pobór wody do celów przemysłowych, socjalno – bytowych i p.poż. będzie odbywał się z miejskiej sieci wodociągowej. Rozwiązanie przyłącza wody zostanie określone na etapie projektowania. Wielkość zużycia wody na potrzeby oraz sposób jej wykorzystania przedstawiono w rozdziale 9.3.

6.4.5. Ścieki

Dla instalacji wyszczególniono następujące typy powstających ścieków:

 • przemysłowe,
 • bytowe,
 • opadowe i roztopowe.

W tabeli poniżej wyszczególniono rodzaje i ilości poszczególnych typów ścieków.

Tabela 6.11. Rodzaje i ilość ścieków

Rodzaj ścieków

Ilość

Przeznaczenie

Przemysłowe

odmulanie kotłów

17 200 m3/rok

Kierowane do gaszenia żużli

czyszczenie filtrów stacji DEMI

4 720 m3//rok

Podczyszczane i kierowane do gaszenia żużli

mycie powierzchni „brudnych”

2600 m3/rok

Podczyszczane i kierowane do gaszenia żużli

Odcieki pochodzące z bunkra

0,001 m3/Mg

Podczyszczane i kierowane do gaszenia żużli

Opadowe i roztopowe

z dachów

0,14 m3/s

Zbiornik p.poż – Kanalizacja deszczowa

z dróg i placów

0,130 m3/s

Zbiornik p.poż – Kanalizacja deszczowa

z terenów zielonych

0,087 m3/s

Zbiornik p.poż – Kanalizacja deszczowa

Bytowe

1800 m3/rok

Zbiornik p.poż – Kanalizacja sanitarna

Źródło: obliczenia własne

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno ściekowej dla ZTPOK zainstaluje się następujące rozwiązania:

Ścieki opadowe

Wody opadowe, traktowane jako ścieki, powstawać będą w wyniku opadu atmosferycznego (deszcz, śnieg i in.) na teren Zakładu. Ścieki te podzielić można ze względu na swoje pochodzenie, na tzw. „czyste” pochodzące z dachów budynków i „brudne” pochodzące z dróg i parkingów oraz placów utwardzonych.

Czyste wody opadowe

Powstają wskutek opadów na nie zanieczyszczone powierzchnie, takie jak dachy, drogi oraz parkingi itp.

Zanieczyszczone wody opadowe

Powstają poprzez opady na zanieczyszczone powierzchnie (operacje wyładowcze, place składowe, parkingi, itp.).

Obydwa te rodzaje ścieków pochodzących z wód opadowych będą osobno ujmowane do odrębnych sieci kanalizacyjnych –kanalizacja „czystych” i „brudnych” wód opadowych

Czyste wody opadowe (dachy budynków) poprzez wewnętrzną sieć kanalizacyjną będą odprowadzane do zamkniętego retencyjnego zbiornika p.poż.

Ścieki opadowe (drogi, place, parkingi) poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej będą odprowadzane do podczyszczalni ścieków (separator substancji ropopochodnych oraz zawiesin), a następnie pompowane do zamkniętego zbiornika p.poż.

W wypadku zapełnienia się zbiornika p.poż system kanalizacji ZTPOK może zostać ewentualnie podłączony do studni chłonnych bądź do wskazanej przez administratora sieci kanalizacji deszczowej mogącej być odbiornikiem wód opadowych z odwodnienia terenu.

– Ścieki przemysłowe

ZTPOK głównie ze względu na proponowaną technologię oczyszczania spalin (metoda półsucha) i zastosowanie w ciągach technologicznych tzw. obiegów zamkniętych, jest instalacją, która w znacznym stopniu ogranicza powstawanie ścieków technologicznych. W celu powtórnego wykorzystania ścieków powstających w instalacji, gospodarka wodno – ściekowa będzie prowadzona tak, aby wszystkie ścieki (wody przemysłowe) mogły być oczyszczone i powtórnie wykorzystane do poszczególnych procesów technologicznych. W praktyce oznacza to tzw. zerową emisję ścieków z instalacji do kanalizacji.

W instalacji będzie powstawało kilka rodzajów ścieków i wód przemysłowych wykorzystywanych do procesu.

Należą do nich:

 • woda z odmulania kotłów – będą kierowane do odżużlacza z zamknięciem wodnym,
 • woda z czyszczenia filtrów stacji uzdatniania wody – będzie kierowana do podczyszczalni ścieków przemysłowych i dalej do odżużlacza z zamknięciem wodnym,
 • ścieki z mycia powierzchni „brudnych” – (hala wyładunkowa, budynek spalania) – kierowane będą do podczyszczalni ścieków przemysłowych, w której będzie się odbywać separacja substancji ropopochodnych oraz oddzielanie piasku. Woda ta będzie pompowana w 100% do systemu gaszenia żużli,
 • woda dodawana do reaktora wchodzącego w skład pół-suchego systemu oczyszczania spalin będzie wyparowywać i w postaci pary wodnej zmieszanej
  z oczyszczonymi spalinami będzie wypuszczana do atmosfery. W związku z tym ZTPOK nie będzie powodować tworzenia się ścieków z systemu oczyszczania spalin,
 • odcieki pochodzące z bunkra (fosa magazynująca odpady) – będą kierowane poprzez system odwodnienia i odprowadzenia odcieków z odpadów składowanych
  w bunkrach do wewnętrznej kanalizacji zakładowej (przemysłowej) której końcowym blokiem będzie podczyszczalnia ścieków przemysłowych. Następnie po oczyszczeniu wody te będą wykorzystywane w procesie gaszenia żużla.

W związku z zaprojektowanym rozwiązaniem technologicznym waloryzacji żużla, praktycznie nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Gorące żużle przechodzące przez zbiornik z zamknięciem wodnym będą nasiąkać wodą, a następnie parować. Z tego procesu nie przewiduje się powstawania odcieków. System kanalizacyjny, będzie również wyposażony w zbiornik buforowy (bezodpływowy). Zbiornik ten będzie wykorzystywany w przypadku awarii (np. pożar), w celu zabezpieczenia zakładu przed dopływem ścieków z gaszenia pożarów. W przypadku wystąpienia awarii (np. pożar) kanalizacją p.poż będą odprowadzane ścieki pożarowe do zbiornika. Zbiornik ten zabezpieczy kanalizację deszczową, sanitarną przed zanieczyszczeniem w trakcie awarii.

W wypadku pożaru magazynu reagentów procesowych (substancje niebezpieczne), w celu zabezpieczenia przed ściekami pożarowymi z tego segmentu technologicznego, zostanie wykonana kanalizacja p.poż i drugi zbiornik buforowy (bezodpływowy). Ścieki w wypadku awarii (np. pożar) będą gromadzone w zbiornikach buforowych, a następnie wywożone z miejsca ich gromadzenia przez firmę uprawnioną do wywozu ścieków do punktu zlewnego wskazanego przez kompetentne podmioty.

– Ścieki bytowe

ZTPOK zostanie wyposażany w kanalizację sanitarną. Do tej kanalizacji będą odprowadzane selektywnie tylko ścieki socjalno – bytowe z wiązane z obsługą instalacji. Ścieki te będą kierowane do kanalizacji miejskiej.

Szerzej bilans i rodzaje ścieków opisane są w rozdziale 9.3.

6.4.6. Odpady

Działania Inwestora powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów będą planowane, projektowane i prowadzone tak, aby:

 • zapobiegać powstawaniu odpadów,
 • zapewnić bezpieczne dla środowiska wykorzystanie odpadów jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,
 • zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska sposób postępowania z odpadami, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się wykorzystać.

Wytwórca odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania ZTPOK dopełni obowiązki wynikające z ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 3 ust. 3. pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach wytwórcą odpadów w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest prowadzący określoną działalność gospodarczą.

Wytwórca odpadów przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia zobowiązany jest wystąpić do odpowiedniego dla rangi przedsięwzięcia organu administracyjnego określonego w prawie ochrony środowiska o uregulowanie stanu formalno-prawnego poprzez przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach).

Wytwórca odpadów na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia będzie miał uregulowany stan formalno prawny, między innymi w zakresie gospodarki odpadami określony pozwoleniem zintegrowanym w tym zakresie.

Instalacja pracować będzie 8000 godzin w roku. Projektowana instalacja w ciągu roku przekształcała będzie 500 000 Mg/rok odpadów komunalnych.

Podstawowym rodzajem odpadów wytwarzanych z tytułu eksploatacji ZTPO będą:

odpady niebezpieczne: Kod

 • mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków

chlorowcoorganicznych 13 01 10*

 • mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków

chlorowcoorganicznych 13 02 05*

 • inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – oleje smarowne 13 02 08*
 • szlamy z odwadniania olejów w separatorach 13 05 02*
 • sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – zużyte czyściwo 15 02 02*

 • zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne

lampy fluorescencyjne 16 02 13*

 • baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01*
 • odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 19 01 07*
 • zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych 19 01 10*
 • popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne 19 01 13*
 • pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne 19 01 15*

odpady inne niż niebezpieczne

 • opakowania z papieru i tektury 15 01 01
 • opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02
 • czyściwo (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania

i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi) 15 02 03

– złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych 19 01 02

 • żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione 19 01 11* 19 01 12
 • inne niewymienione odpady 19 01 99
 • metale żelazne 19 12 02
 • metale nieżelazne 19 12 03
 • niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne 20 03 01

Instalacja ZTPOK przewiduje obróbkę odpadów kwalifikowanych jako niebezpieczne w celu ich przekształcenia w odpady inne niż niebezpieczne. Ma to na celu szeroko pojętą ochronę środowiska, tak aby „za bramę ZTPOK nie eksportowano” odpadów niebezpiecznych i związanych z tym problematyką transportu i ich unieszkodliwiania na zewnątrz Zakładu.

Dlatego dla ZTPOK przewidziano realizację budowy instalacji zestalania i chemicznej stabilizacji pyłów i popiołów lotnych oraz odpadów z oczyszczania gazów odlotowych (kod 19 01 07*, 19 01 13*, 19 01 15*). Instalacja TPOK będzie również wyposażona w instalację do mechanicznej obróbki oraz waloryzacji żużla, która będzie miała na celu obróbkę odpadów typu:

– złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych 19 01 02

– żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione 19 01 11* 19 01 12

W wyniku prowadzenia procesu waloryzacji i mechanicznej obróbki żużla powstaną następujące rodzaje odpadów

1. z odpadu kwalifikowanego jako odpad żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione 19 01 11* o kodzie 19 01 12 powstanie odpad, który po uzyskaniu aprobaty technicznej może być wykorzystywany jako materiał budowlany wykorzystywany przy budowie dróg. W wypadku nie spełnienia norm pozwalających na wykorzystanie go jako produkt budowlany będzie on traktowany jako odpad i wykorzystywany jako przesypka na składowisku odpadów komunalnych.

2. w wyniku mechanicznej obróbki z odpadu żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione 19 01 11* oraz złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych 19 01 02 zostaną wyselekcjonowane frakcje metaliczne metali żelaznych i nieżelaznych. W konsekwencji takiego działania powstaną odpady inne niż niebezpieczne – metale żelazne kod 19 12 02 oraz metale nieżelazne kod 19 12 03.

Natomiast w wyniku prowadzenia procesu zestalania i chemicznej stabilizacji z
odpadów niebezpiecznych o kodach
19 01 07*, 10 01 13*, 19 01 15*powstanie odpad inny niż niebezpieczny kwalifikowany jako odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04 o kodzie 19 03 05

Podsumowanie

Zatem w wyniku wszystkich działań procesowych, podstawowych ciągów technologicznych oraz zastosowania technologii przeróbki powstających odpadów niebezpiecznych, faktycznie powstające odpady w wyniku eksploatacji ZTPOK wraz z instalacją waloryzacji żużli i instalacji do stabilizacji pyłów i popiołów będą jak w tabeli poniżej.

Tabela 6.12. Odpady powstające w wyniku eksploatacji wraz z instalacją waloryzacji żużla i instalacji do zestalania, stabilizacji pyłów i popiołów

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Odpady niebezpieczne

13 01 10*

mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 05*

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 08*

inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – oleje smarowne

13 05 02*

szlamy z odwadniania olejów w separatorach

15 02 02*

sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – zużyte czyściwo

16 02 13*

zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne lampy fluorescencyjne

16 06 01*

baterie i akumulatory ołowiowe

19 01 10*

zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

Odpady inne niż niebezpieczne

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

15 02 03

czyściwo (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania

i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi)

19 01 12

żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11*

(po przekształceniu tego odpadu w procesie mechanicznej obróbki oraz waloryzacji żużla
i po uzyskaniu stosownych atestów będzie traktowany jako produkt budowlany wykorzystywany w budownictwie drogowych)

19 01 99

inne nie wymienione odpady

19 03 05

odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

Odpad ten powstanie po przeróbce następujących odpadów z :

(popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne po zestaleniu i stabilizacji 19 01 13*
– po przeróbce – odpady stabilizowane inne niż wymienne w 19 03 04)

(pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne po zestaleniu i stabilizacji 19 01 15*
– po przeróbce – odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04)

(odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych po zestaleniu i stabilizacji 19 01 07*
– po przeróbce – odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04)

19 12 02

metale żelazne

19 12 03

metale nieżelazne

20 03 01

niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne

Źródło: opracowanie własne

Ilości, sposoby magazynowania oraz zagospodarowania w/w odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji przedstawiono w rozdziale 9.4.

6.4.7. Promieniowanie niejonizujące

Promieniowanie niejonizujące w przypadku ZTPOK będzie się ograniczało do emisji pól elektromagnetycznych związanych z przesyłem i rozdziałem prądu elektrycznego. Źródłem emisji pola elektromagnetycznego będzie instalacja elektryczna zasilająca wraz z transformatorem.

Energia elektryczna przesyłana jest liniami wysokiego napięcia (15-400 kV). Odbiorcy wykorzystują zwykle urządzenia zasilane niskim napięciem (trójfazowym 400 V lub jednofazowym 230 V). Aby zmniejszyć napięcie przesyłowe do napięcia pracy odbiorników zastosowane będą stacje transformatorowe. Stacje transformatorowe o przekładni 15/0,4 kV są często spotykanym elementem krajowego systemu elektroenergetycznego, stanowiącym końcowe ogniwo stopniowego obniżania napięcia. Typowy zakres mocy transformatorów stosowanych u komunalnych i przemysłowych odbiorców energii wynosi 160-1000 kVA. Wokół urządzeń stanowiących wyposażenie stacji występują pola elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz. Natężenie pola elektrycznego jest proporcjonalne do napięcia elektrycznego występującego na elementach urządzenia i w danym miejscu stacji jest stałe w czasie (zależy od odległości od źródła pola i konfiguracji elementów ekranujących, np. siatek metalowych).

Natężenie pola magnetycznego jest proporcjonalne do natężenia prądu elektrycznego i zmienia się wraz ze zmianami obciążenia stacji. Pola elektromagnetyczne w stacji transformatorowej wytwarzane są przez:

– transformator – stosunkowo słabe źródło pola elektromagnetycznego,

– szyny i kable niskiego napięcia 0,4 kV – główne źródło pola magnetycznego w rozdzielni,

– rozdzielnice niskiego napięcia 0,4 kV – stosunkowo słabe źródło pola elektromagnetycznego,

– szyny lub kable średniego napięcia 15 kV – główne źródło pola elektrycznego w rozdzielni.

W większości typowych stacji transformatorowych, w miejscach gdzie mogą przebywać ludzie (pracownicy) podczas normalnej pracy transformatorów, występują jedynie pola magnetyczne o wielkościach strefy bezpiecznej i pośredniej. W odległości większej niż np. 1 m od przewodów niskiego napięcia, indukcja magnetyczna nie przekracza zwykle wartości 100 µT, uznanej za dopuszczalną dla ekspozycji ogółu ludności. Indukcja magnetyczna zmierzona w odległości 15 cm od szyn prądowych niskiego napięcia nie przekracza wartości kilkuset µT (strefa zagrożenia). W przypadku maksymalnego obciążenia możliwe jest występowanie strefy zagrożenia dla ekspozycji całego ciała w odległościach do np. 0,5 m od szyn prądowych niskiego napięcia jedynie w stacjach o mocach 1000 kVA i 630 kVA .Pola elektryczne z uwagi na stosunkowo nieduże napięcie występujące w stacjach (maks.15 kV), w miejscach możliwego przebywania ludzi (pracowników) nie przekracza natężenia pola elektrycznego o wartości 1 kV/m (strefa bezpieczna ze względu na ekspozycję zawodową i ekspozycja dopuszczalna w obszarze zabudowy mieszkaniowej).

Jeżeli stacja transformatorowa zlokalizowana jest w zamkniętym pomieszczeniu, dostępnym jedynie dla pracowników upoważnionych do obsługi urządzeń elektrycznych, okresowe pomiary wielkości pól elektrycznych i magnetycznych nie są wymagane. Nie ma konieczności wyznaczenia zasięgu stref ochronnych, ponieważ można przyjąć, że jest nim całe, zamknięte pomieszczenie stacji transformatorowej i wyznaczania wskaźnika ekspozycji, ponieważ pracownicy przebywają jedynie krótkotrwale w obszarze strefy pośredniej.

6.5. Warunki wykorzystania terenu w fazie likwidacji

Zakłada się, że w przypadku likwidacji inwestycji przeprowadzane działania i związane z nimi emisje będą zbliżone jak na etapie realizacji. Faza likwidacji inwestycji może np. polegać na zaadaptowaniu istniejących obiektów do nowych funkcji. Przed zakończeniem eksploatacji i rozpoczęciem fazy likwidacji konieczne będzie zaprzestanie przyjmowania odpadów, termiczne przekształcenie odpadów zmagazynowanych w fosie, wywiezienie odpadów powstałych w trakcie eksploatacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi w czasie likwidacji przepisami (na chwilę obecną likwidacja nie jest zakładana przez okres najbliższych kilkudziesięciu lat).

W związku z tym warunki wykorzystania terenu w fazie likwidacji będą takie same jak przedstawione, w rozdziale 6.3.

Wszystkie przytoczone w niniejszym rozdziale rozwiązania techniczne i technologiczne są zgodne z zaleceniami BAT (Best Available Techniques – najlepszej dostępnej techniki) i są opisane w dokumencie pn. „Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration August 2006

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16