Raport o oddziaływaniu na środowisko – I wersja – maj 2010

4. ZGODNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z PRZEPISÓW KRAJOWYCH I UE

4.1. Zasady i uwarunkowania wynikające z prawa unijnego

Uwarunkowania wynikające z prawa unijnego

Powietrze

Zasady ochrony powietrza zawarte w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady:

2000/76/WE w sprawie spalania odpadów,

2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania, zostały przetransponowane do polskiego prawa rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2181 z zm.).

Odpady

Dyrektywa Rady 2006/12/WE w sprawie odpadów oraz 91/156/EEC określają ramy prawne dla gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej. Dyrektywy te nakładają na państwa członkowskie wymóg zapewnienia odzysku lub usuwania odpadów w sposób nie zagrażający życiu ludzkiemu i nie powodujący szkód w środowisku. W myśl tych dyrektyw państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić zakaz wyrzucania i niekontrolowanych wysypisk odpadów. W dyrektywach tych wprowadzono jednolite definicje istotnych terminów takich jak: „odpady”, „usuwanie” i „odzysk” i określono ramy dla ustawodawstwa wspólnotowego dotyczącego odpadów.

Opracowano Europejski Katalog Odpadów, opublikowany w decyzji Komisji 94/3/EEC.

Dyrektywa ustanawia hierarchie zasad dotyczących odpadów:

Państwa członkowskie mają obowiązek zapobiegać tworzeniu się lub ograniczać ilość odpadów i ich szkodliwość.

Jeżeli działania wymienione w pkt. 1 nie są możliwe, państwa członkowskie powinny propagować odzysk odpadów poprzez takie działania jak recykling.

Składowanie odpadów na wysypiskach lub ich spalanie.

Zgodnie z zapisami dyrektywy w sprawie składowania odpadów 1999/31/WE, podstawowym założeniem systemu gospodarki odpadami jest minimalizacja wytwarzania odpadów oraz ich maksymalne wykorzystanie surowcowe i energetyczne. Stąd ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji. Zgodnie z jej zapisami ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji musi zostać ograniczona do 75% w roku 2010, 50 % w roku 2013, a w roku 2020 do 35 % w stosunku do roku bazowego, którym był 1995 rok.

Zgodnie z Dyrektywą 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, nowe instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych, które otrzymały zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r., winny wykazać się wysoką efektywnością energetyczną równą lub większą od 0,65. Wówczas instalacje takie traktowane są jako zakład recyklingowy (spalanie jako odzysk o kodzie R1), dla pozostałych instalacji proces spalania jest traktowany jako unieszkodliwianie (kod D10) – obojętnie, czy przy tym odzyskiwana jest energia z odpadów czy też nie.

Hałas

Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń reguluje jednolitość krajowych aktów prawnych Państw Unii Europejskiej w zakresie zagadnień ochrony akustycznej.

Ochrona przyrody

Dyrektywa 92/43/EWG z 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zwana Dyrektywą Habitatowi, ma na celu przyczynienie się do zapewnienia różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Dyrektywa przewiduje powstanie spójnej Europejskiej Sieci Ekologicznej specjalnych obszarów ochrony, pod nazwą Natura 2000. Sieć ta, złożona z obiektów, w których znajdują się rodzaje siedlisk wymienione w załączniku I i siedliska gatunków wymienionych w załączniku II, umożliwi zachowanie tych rodzajów siedlisk naturalnych i siedlisk gatunków w stanie sprzyjającym ochronie w ich naturalnym zasięgu lub tam gdzie to stosowne – odtworzenie takiego stanu.

Dyrektywa 79/409/EWG z 1979r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa zwana Dyrektywą Ptasią dotyczy ochrony wszystkich gatunków ptaków naturalnie występujących w stanie dzikim. Dyrektywą objęto ochronę, gospodarowanie i regulowanie liczebności tych gatunków i podano w niej zasady dopuszczalnego ich wykorzystania. Gatunki wspomniane w załączniku I są objęte szczególnymi środkami ochronnymi, obejmującymi także ich siedliska, mającymi na celu zapewnienie przetrwania i rozrodu tych gatunków w ich obszarach występowania.

Oceny oddziaływania na środowisko

Dla wszelkich przedsięwzięć, zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z Dyrektywą Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, nowelizowana Dyrektywą Rady 97/11/WE.

Pozwolenia zintegrowane

Dyrektywa 96/61/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli zwana Dyrektywą IPPC określa instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego i nakazuje wyznaczanie norm emisji w odniesieniu do najlepszej dostępnej techniki (BAT).

Konwencja z Aarhus

Podczas IV Konferencji Ministrów „Środowisko dla Europy” zorganizowanej przez Europejską Komisję Gospodarczą NZ (UNECE) w Aarhus w Danii została stworzona tzw. Konwencja z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Rzeczpospolita Polska jest sygnatariuszem tej Konwencji, a jej tekst ogłoszono w Dzienniku Ustaw z 2003 r., Nr 78, poz. 706. Konwencja wyznacza międzynarodowy standard prawny w zakresie uspołecznienia ochrony środowiska.

Konwencja z Espoo

Konwencja w sprawie ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym podpisana została w Espoo w 1991 roku. Konwencja ta określa m.in. zobowiązania związane z poszczególnymi etapami procedury transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zawiera też listę konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które wymagają takiej oceny (ratyfikowana przez Polskę w 1997 roku).

4.2. Zgodność przedsięwzięcia z dokumentami strategicznymi i planistycznymi

Raport uwzględnia obowiązujące w Polsce przepisy oraz implementowane przez polskie prawo Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska
i nawiązuje do obowiązujących i przygotowywanych dokumentów dotyczących gospodarki odpadami na terenie Miasta Ruda Śląska.

Przy opracowaniu Raportu uwzględniono ustalenia dokumentów przygotowanych na szczeblu krajowym i wojewódzkim, oraz przyjętych przez Radę Miejską i Zarząd Miasta Ruda Śląska, które zawierają w zapisach problematykę gospodarki odpadami. Są to:

Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 wskazuje, jako jeden z istotnych kierunków działań w latach 2007-2010 w sektorze komunalnym wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich unieszkodliwiania.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO) zakłada między innymi, że w latach 2007-2010 konieczna będzie rozbudowa istniejących i budowa nowych instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów i dążyć się będzie do ograniczenia liczby składowisk w kraju. Dla maksymalizacji odzysku oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, KPGO jako konieczność przyjmuje budowę linii technologicznych do ich przetwarzania, zarówno metodami termicznymi i biologicznymi.

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego (PGOWŚ) (aktualizacja) Aktualizacja planu gospodarki dla województwa śląskiego określa cele i kierunki działań na lata 2009-2010 z perspektywą na lata 2011-2018, rokiem bazowym jest rok 2006.

Cele długoterminowe planu do roku 2018:

• ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do poziomu 50% tych odpadów w 2013 r i 35% w roku 2020 w stosunku do ich ilości wytwarzanych w 1995 r.,

• dalszy wzrost efektów selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych:

• dalszy wzrost efektów selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych w tym wyrobów AGD i sprzętu elektronicznego,

• dalszy wzrost efektów selektywnego zbierania odpadów przydatnych do recyklingu, w tym

odpadów opakowaniowych wchodzących w strumień odpadów komunalnych,

• wzrost efektów selektywnego zbierania odpadów budowlano – remontowych wchodzących

w strumień odpadów komunalnych,

• zapewnienie w maksymalnym stopniu przetwarzania odpadów metodami biologicznymi

i termicznymi poprzez wdrożenie regionalnych, kompleksowych rozwiązań,

• zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych do poziomu 60% w stosunku do ilości odpadów wytwarzanych.

Ponadto omawiany plan gospodarki odpadami mówi o konieczności intensywnego wzrostu zastosowania zarówno biologicznych jak i termicznych metod przekształcania odpadów komunalnych. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji – związane jest z koniecznością budowy linii technologicznych ich przerobu:

• kompostowni odpadów organicznych,

• linii mechaniczno-biologicznego przerobu odpadów,

• obiektów fermentacji odpadów,

• zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Zakłada się także, że stworzone zostaną warunki techniczne odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i poremontowych z gospodarki komunalnej, poprzez budowę odpowiednich linii technologicznych przerobu tych odpadów.

Szczególny nacisk położony zostanie na budowę gminnych punktów selektywnego zbierania

odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych. Na szczeblu poszczególnych regionów wdrożone zostaną plany związane z budową, utrzymaniem i eksploatacją instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.

Strategia rozwoju systemu gospodarki odpadami dla miast członkowskich GZM z horyzontem czasowym 2010 – 2025.

Głównym celem „Strategii…” jest minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, redukcja ilości odpadów komunalnych podlegających unieszkodliwianiu poprzez składowanie oraz wskazanie kierunków wspólnej polityki miast wchodzących w skład GZM w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie możliwości ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Na terenie miast tworzących GZM przyjęto następujące założenia:

 • odpady z selektywnego zbierania kierowane będą do funkcjonujących na terenie GZM sortowni w celu doczyszczenia,
 • kompostowanie odpadów będzie prowadzone m.in. dla wyselekcjonowanych odpadów organicznych (odpady zielone z ogrodów i parków, odpady organiczne z targowisk, wydzielone u źródła odpady kuchenne ulegające biodegradacji),
 • istniejące i planowane do uruchomienia na obszarze GZM instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonują jako obiekty lokalne pozwalające na wydzielenie surowców wtórnych, frakcji energetycznej a tym samym zmniejszenie ilości składowanych odpadów,
 • po uruchomieniu instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych odpady zmieszane i po mechaniczno biologicznym przerobie poddawana są termicznemu unieszkodliwianiu,
 • odpady po procesie termicznego unieszkodliwiania będą poddawane w pierwszej kolejności procesom umożliwiającym ich gospodarcze wykorzystanie lub deponowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Strategia wewnętrznego i zintegrowanego rozwoju miasta Ruda Śląska do 2015. Aktualizacja celów, kierunków i priorytetowych projektów na lata 2003-2007 deklaruje m.in. zabezpieczenie terenów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami. Cele strategiczne dla miasta:

 • budowa zakładu segregacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • selektywne zbieranie odpadów na terenie miasta,
 • opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
 • budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania,
 • powiązanie zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków z produkcją energii, w tym termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych.

Poszczególne cele strategiczne określają szczegółowo kierunki działań i przedsięwzięcia w horyzoncie krótkoterminowym do roku 2007 oraz długoterminowym do roku 2015.

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 dla Miasta Ruda Śląska

Planowane w kolejnych latach inwestycje, przede wszystkim w ramach Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Rudzie Śląskiej umożliwią spełnienie zaostrzonych limitów dotyczących znacznej redukcji odpadów ulegających biodegradacji możliwych do składowania wynikających z ustawy o odpadach kolejno po 2010r. 2013r.
i 2020r. (odpowiednio 75%, 50% i 35% ilości odpadów biodegradowalnych w stosunku do ich masy z bazowego 1995r. możliwe do skierowania do składowania), pozostała ilość będzie poddawana procesowi kompostowania.

Cele w niniejszym planie przyjęto zgodnie z polityką ekologiczną państwa i KPGO 2010 oraz obowiązującymi przepisami prawa. Celem w perspektywie długoterminowej planu gospodarki odpadami jest dojście do systemu gospodarki odpadami na analizowanym obszarze zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami, czyli po pierwsze zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczania ich właściwości niebezpiecznych, a po drugie wykorzystywania właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku gdy odpadów nie można poddać procesom odzysku ich unieszkodliwienie, przy czym składowanie jest traktowane jako najmniej pożądany sposób postępowania z odpadami.

Powiatowy Program Ochrony Środowiska miasta Ruda Śląska (PPOŚ)

Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska formułuje politykę długoterminową oraz strategię wdrożeniową do 2015 r. W PPOŚ wyznaczono zadania do realizacji w następujących obszarach:

 • ochrona powietrza,
 • ochrona przed hałasem,
 • gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód,
 • ochrona ziemi i gleb,
 • środowisko przyrodnicze,
 • tereny poprzemysłowe i zdegradowane,
 • zasoby surowców mineralnych,
 • ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym,
 • zapobieganie awariom przemysłowym,
 • edukacja ekologiczna.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

W planie tym w § 71 ustalono następujące zasady postępowania w zakresie gospodarki odpadami:

 • Odpady komunalne z terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej winny być składowane przejściowo w odpowiednich pojemnikach, następnie wywożone na składowisko odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane jednostki. W celu ograniczenia masy odpadów kierowanych na składowisko konieczne jest wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów,
 • Powstające odpady z działalności produkcyjnej i usługowej w zależności od rodzaju, winny być selektywnie gromadzone w odpowiednio przystosowanych pojemnikach w wyznaczonych miejscach. Okresowo odpady winny być odbierane przez specjalistyczne jednostki zajmujące się ich unieszkodliwianiem lub gospodarczym wykorzystaniem,
 • Sposób czasowego przechowywania odpadów winien zabezpieczyć je przed infiltracją wód opadowych, które wypłukując zanieczyszczenia stanowić mogą źródło zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

4.3. Miejsce i rola ZTPOK w przyszłym systemie gospodarki odpadami

Obecne systemy gospodarki odpadami oparte przede wszystkim na składowiskach odpadów stają się coraz droższe, są nieefektywne – marnowane są surowce wtórne i nie zapewniają zgodności z prawem unijnym oraz polskim.

Zgodnie z treścią art. 5.2 dyrektywy 99/31/WE oraz art. 16a ust.4 znowelizowanej ustawy o odpadach redukcję tę należy przeprowadzić w trzech, następująco zdefiniowanych etapach:

 • do dnia 31 grudnia 2010 r. – ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska wynosić ma nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. – ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska wynosić ma nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;
 • do dnia 31 grudnia 2020 r. – ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska wynosić ma nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7.09.2005r. w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.): od 01.01.2013 r. nie będzie można składować odpadów komunalnych, których wartości graniczne przekraczają:

 • ogólny węgiel organiczny TOC > 5%
 • strata przy prażeniu > 8%
 • ciepło spalania > 6 MJ/kg

W związku z nowymi przepisami, analizami możliwości rozwoju obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, jako integralną część nowego systemu zaproponowano Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK). Głównym celem budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty, stanowiącym kompleksowe i długookresowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami w regionie, jest osiągnięcie poziomu odzysku odpadów biodegradowalnych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i spełnienie warunków nowoczesnej gospodarki odpadami.

Zakłady termicznego przekształcania odpadów komunalnych stanowią nieodłączny element nowoczesnych – zgodnych z prawem wspólnotowym i krajowym – systemów kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych, szeroko stosowanych w miastach krajów UE – 15 i ciągle w niewielkim zakresie w nowych krajach członkowskich UE.

Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych są niezbędne, szczególnie w systemach gospodarki odpadami dużych polskich miast, aby poszczególne gminy, a tym samym Polska, mogła wypełnić przyjęte zobowiązania akcesyjne i ustawowo zapisane wymagania w zakresie m.in. redukcji odpadów ulegających biodegradacji.

Celem wypełnienia zobowiązań akcesyjnych i wymagań ustawowych należy w możliwie jak najkrótszym czasie spełnić wymagania stawiane projektom finansowanym z Funduszu Spójności, aby w ten sposób wykorzystać środki finansowe przeznaczone na budowę zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce – tzw. lista indykatywna MRR dotycząca dużych projektów.

Wobec powyższego system gospodarki odpadami powinien zapewnić następującą hierarchię postępowania z odpadami:

 • zapobieganie,
 • przygotowanie do ponownego użycia,
 • recykling,
 • inne metody odzysku, np. odzysk energii,
 • unieszkodliwianie.

Biorąc pod uwagę hierarchię postępowania z odpadami, jak również zapisy KPGO 2010 przyjęto następujące rozwiązanie dla systemu gospodarki odpadami dla Metropolii Silesia.

 1. Zapobieganie powstawaniu odpadów – poprzez edukację ekologiczną dla mieszkańców miasta;
 2. Rozwój selektywnego zbierania odpadów wybranych rodzajów i frakcji odpadów, w tym:
 • Odzysk i recykling:
 1. odpady materiałowe tj. papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło będą kierowane do odzysku w sortowniach odpadów, a następnie do recyklingu;
 2. odpady wielkogabarytowe – będą poddawane demontażowi, a następnie kierowane do odzysku i/lub recyklingu;
 3. odpady zielone i ulegające biodegradacji zebrane selektywnie – kierowane do procesów biologicznego przetwarzania odpadów;
 4. odpady niebezpieczne – kierowane do specjalistycznych zakładów ich przeróbki;
 5. odpady poremontowe – kierowane do procesów odzysku.
 • Termiczne przekształcanie odpadów – termicznemu przekształcaniu będą poddawane wyłącznie odpady pozostałe po selektywnym zbieraniu, czyli po wybraniu z nich najbardziej wartościowych odpadów posiadających wartość materiałową lub tzw. odpadów problemowych tj. np. odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych. Dlatego zostały one nazwane jako „frakcja resztkowa”. Dzięki selektywnemu zbieraniu w skład frakcji resztkowej z odpadów komunalnych będą wchodziły głównie te odpady, które będą miały wartość energetyczną ( > 6 MJ/kg).

Rysunek 4.1 Rola ZTPO w systemach gospodarki odpadami


Rysunek 4.2 Działanie prawidłowego systemu gospodarki odpadami

Zakład ZTPOK dla Metropolii Silesia/ 14 miast GZM ma pełnić rolę:

 • być jednym z elementów zintegrowanego systemu gospodarki odpadami
 • produkować z odpadów energię, która ma cechy Odnawialnego Źródła Energii
 • w pełni bezpiecznego ekologicznie zakładu, który ma zapewnić redukcje ilości odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
 • poprzez przeróbkę termiczną zapewnić możliwość ponownego wykorzystania żużla, metali żelaznych i nie żelaznych.

W omawianym dokumencie przedstawiono następujące warianty lokalizacyjne i technologiczne:

 • wariant lokalizacyjny – rozpatrzono w nim 9 możliwych lokalizacji ZTPO wraz z wyborem optymalnej lokalizacji. Do jej wyboru wykorzystano 3 analizy – punktową – ekspercką, analizę SWOT, analizę wielokryterialną,
 • wariant technologiczny – który zawierał poniższe opcje
  • termiczne przekształcanie odpadów – przeanalizowane tu zostały czynniki technologiczne i metody termicznego przekształcania odpadów komunalnych:

  – analiza ze względu na metodykę prowadzenia procesu:

  • technologia termicznego przekształcania odpadów w piecach rusztowych,
  • technologia termicznego przekształcania odpadów w kotłach fluidalnych,
  • technologia termicznego przekształcania odpadów z wykorzystaniem procesu pirolizy,
  • technologia termicznego przekształcania odpadów z wykorzystaniem procesu zgazowania

– analiza metod oczyszczania spalin

 • metoda sucha,
 • metoda półsucha,
 • metoda mokra.
 • mechaniczno – biologiczne przekształcanie odpadów (MBT) – gdzie przeanalizowano i porównano metody mechaniczno-biologiczne (unieszkodliwianie odpadów, przygotowanie odpadów jako paliwo energetyczne) ze względu na wpływ na środowisko oraz możliwości zastąpienia ZTPO.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16