Raport o oddziaływaniu na środowisko – I wersja – maj 2010

2. WPROWADZENIE

2.1. Cel i zakres raportu

Raport został przygotowany na etapie poprzedzającym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPOK) w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania odpadów (zwanego w tekście ZTPOK) ma być realizowana w wariancie lokalizacyjnym na działkach nr 745/473, 746/473, 749/485, 752/494, obręb 0001 Ruda Śląska, o powierzchni 6,0599 ha.

Celem niniejszego raportu jest umożliwienie przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, która zgodnie z obowiązującym prawem wymagana jest przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zakres niniejszego „Raportu …” odpowiada wymaganiom określonym w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zakres raportu jest również zgodny w wymogami unijnymi, regulowanymi przede wszystkim dyrektywą Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, znowelizowanej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. Informacje zawarte w opracowaniu pochodzą z dokumentów udostępnionych przez Inwestora, ustaleń własnych oraz specjalistycznych opracowań, w tym dokumentów BREF i BAT.

W „Raporcie …” scharakteryzowany został stan środowiska naturalnego oraz przewidywane oddziaływanie inwestycji na środowisko (ludzi, faunę, florę, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat akustyczny, dobra materialne, dobra kultury i krajobraz). Przeanalizowano oddziaływanie zaplanowanego przedsięwzięcia przede wszystkim w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, zanieczyszczeń powietrza, klimatu akustycznego. Określono, w jakim stopniu budowa ZTPOK wpłynie na jakość poszczególnych elementów środowiska naturalnego oraz zdrowie ludzi, a także czy zmiany wywołane funkcjonowaniem ZTPOK nie będą przekraczać granic działki lokalizacji przedsięwzięcia.

Analizę oddziaływania inwestycji przeprowadzono na tle charakterystyki stanu środowiska w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia, odnosząc ją do głównych jego komponentów.

Wykonując ocenę stanu środowiska wykorzystano dane i informacje z Państwowego Monitoringu Środowiska zawarte w raportach i opracowaniach przygotowywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

2.2. Podstawa wykonania opracowania

Merytoryczną podstawę opracowania raportu stanowi art. 59 i 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.

Formalną podstawą wykonania niniejszego raportu jest umowa nr 0926/I.09.19 zawarta w dniu 12 listopada 2009 r. pomiędzy Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym z siedzibą przy ul. Barbary 21, 40-053 Katowice, reprezentowaną przez Zarząd Związku w imieniu, którego działają Piotr Uszok – Przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Zbigniew Podraza – Członek Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, a konsorcjum firm (1) Socotec Polska Sp. z o.o. z siedzibą Aleje Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa, (2) Przedsiębiorstwo Usługowe „Południe II” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Śliczna 34 31-444 Kraków, reprezentowane przez Pana Bogdana Sperskiego.

2.3. Inwestor

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest:

Górnośląski Związek Metropolitalny

ul. Barbary 21 a

40-053 Katowice

2.4. Klasyfikacja prawna przedsięwzięcia

Według rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach przedsięwzięcia mają powstać:

  • instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych (§ 2 ust. 1 pkt. 40), wymagające sporządzenia raportu,
  • instalacja związana z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 39-41 (§ 3 ust. 1, pkt. 73), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem przedsięwzięcie na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Raport stanowić będzie podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest decyzją administracyjną wydawaną na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227. Decyzja ta, w procesie inwestycyjnym, jest umiejscowiona przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę i przed przygotowaniem projektu. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu, ani nie jest pozwoleniem na realizację przedsięwzięcia.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określone są m.in. wytyczne dla projektu technicznego oraz warunki do uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Zgodnie z art. 88 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…, na etapie pozwolenia na budowę lub innej decyzji realizacyjnej, o ile zajdzie taka potrzeba, procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wykonywana ponownie. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia, ze względu na aplikację Inwestora o środki finansowe
z UE, konieczne jest przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Wynika to z dokumentu opracowanego przez MRR, na podstawie wymagań UE, „Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych”.

Zgodnie z obowiązującym aktualnie rozporządzeniem w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, instalacja podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16