Raport o oddziaływaniu na środowisko – I wersja – maj 2010

17. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT

Podczas opracowywania raportu nie wystąpiły trudności które mogłyby stanowić przeszkodę w jego napisaniu na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ostatnich latach w Polsce nie oddano do eksploatacji żadnej instalacji termicznej utylizacji odpadów komunalnych, stąd brak jest jeszcze doświadczeń w szacowaniu oddziaływań związanych z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia. Mimo niedostatków doświadczeń praktycznych, wiedzę na ten temat dla potrzeb niniejszego dokumentu czerpano z bogatych doświadczeń krajów Unii Europejskiej, m.in. zebranych i publikowanych w dokumentach BREF.

Zdaniem autorów raportu wskazane jest wykonanie analizy porealizacyjnej po co najmniej jedno rocznym okresie eksploatacji, w której dokonano by porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia. Obowiązek taki winien być nałożony na inwestora w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 56 ust. 4 pkt. 2 ustawy – prawo ochrony środowiska).

Wykonanie analizy porealizacyjnej pozwoliłoby na lepsze rozeznanie interakcji zachodzących w środowisku przyrodniczym a tym samym pozwoliło by zapobiec powielaniu ewentualnych błędów w procesie lokalizacji podobnych inwestycji.

Na realizację przedsięwzięcia Inwestor będzie aplikował o środki finansowe z UE – Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; POIiŚ 2.1-13., na podstawie tzw. żółtego Fidica – „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z wymogami Komisji UE należy dla takiego przedsięwzięcia przeprowadzić dwie oceny oddziaływania na środowisko:

 • 1-sza ocena; na obecnym etapie postępowania administracyjnego (niniejszy raport jest istotną częścią tego postępowania)
 • 2-ga ocena; po wykonaniu studium wykonalności i opracowaniu projektu technicznego – dokumenty te uszczegółowiają wszystkie uwarunkowania techniczne oraz finansowe realizacji przedsięwzięcia.

Jest to zgodne z zapisami rozdziału 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Dlatego z uwagi na brak obecnie ustalonych ostatecznych szczegółowych rozwiązań technicznych, uwarunkowań i parametrów należy przeprowadzić ponowną ocenę oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Niniejszy raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest sporządzony w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zapisy zawarte w tym raporcie należy traktować jako wytyczne dla celów projektowych.

 1. Rozpatrywane przedsięwzięcia polegać będzie na budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPOK) dla w Rudzie Śląskiej dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
 2. Budowa ZTPOK jest zgodna z dokumentami strategicznymi Polski, województwa Śląskiego, miasta Ruda Śląska oraz Metropolii Silesia.
 3. Teren przeznaczony na realizację przedsięwzięcia (ZTPOK) są to działki o numerach 745/473, 746/473, 749/485, 752/494, obręb 0001 Ruda Śląska. Jest to teren o powierzchni ok 6,0599 hektarów.
 4. Przedmiotowe działki są położone poza obszarami chronionym w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie przyrody (w tym także obszarów Natura 2000). Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary Natura 2000.
 5. Budowa ZTPOK z zastosowaniem metody termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii pozwoli na:
 • unieszkodliwianie znacznej ilości odpadów komunalnych i wykorzystanie ich do produkcji energii
 • znaczącą redukcję ilościową odpadów komunalnych,
 • ponowne wykorzystanie odpadów poprocesowych tj. żużli, metali żelaznych
  i nieżelaznych,
 1. Zakres budowy obiektów i urządzeń obejmuje budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w skład której wchodzić będą następujące obiekty technologiczne:
 • instalacja termicznego przekształcania odpadów,
 • instalacja waloryzacji żużla,
 • instalacja zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów i stałych pozostałości
  z systemu oczyszczania spalin.
 1. Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Do termicznego przekształcania będą przyjmowane:
 • zmieszane odpady komunalne
 • osuszone osady ściekowe
 • inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (kod odpadu: 19 12 12). Będzie to balast (frakcja energetyczna) po procesach odzysku odpadów tj. odpadów materiałowych, odpadów wielkogabarytowych,
 1. Proponowana technologia termicznego przekształcania odpadów jest rekomendowana, ponieważ:
 • spełnia wymagania BAT;
 • jest zweryfikowana i sprawdzona pod względem technicznym i ekonomicznym w setkach instalacji w aglomeracjach europejskich;
 • zapewnia optymalne zużycie reagentów w stosunku do osiąganych efektów;
 • jest bezściekowa;
 • zapewnia maksymalne wykorzystanie energii zawartej w paliwie (odpadach);
 • wykorzystuje urządzenia zapewniające wydajny system oczyszczania spalin redukujący poziom emisji zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2000/76/WE oraz prawem krajowym.
 1. Przed fazą realizacji należy:
 • zweryfikować czy standardy jakości gleby oraz ziemi na terenie inwestycji odpowiadają wartościom ustalonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska
  w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. W tym celu konieczne będzie wykonanie specjalistycznych badań i pomiarów. Pozwoli to na określenie stanu istniejącego jakości gleb i ziemi na terenie przedsięwzięcia,
 • przed rozpoczęciem prac budowlanych należy wykonać opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia w formie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
 • przed fazą budowy należy bezwzględnie wykonać dokumentację hydrogeologiczną w celu dokładniejszego rozpoznania terenu realizacji inwestycji, uwzględniającą ochronę wód podziemnych i ich monitoring.
 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego nie będzie miała negatywnego wpływu na tereny sąsiednie. Przeprowadzona analiza i wyliczenia rozkładu stężeń zanieczyszczeń wskazują na dotrzymanie obowiązujących dopuszczalnych stężeń emitowanych przez ZTPOK substancji.
 2. Emitowany przez ZTPOK hałas nie będzie miał szkodliwego wpływu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.
 1. Na terenie inwestycyjnym nie występują żadne obiekty objęte ochroną konserwatorską. Inwestycja ZTPO nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na obiekty objęte ochroną konserwatorską, zarówno w fazie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. Nie przewiduje się też negatywnego oddziaływania na dobra materialne i krajobraz kulturowy.
  1. Zatem budowa ZTPOK wpłynie na znaczne ograniczenie ilości deponowanych odpadów, zwiększenie odzysku surowców wtórnych z terenu objętego projektem
   i stosowanie metod unieszkodliwiania zgodnych z najlepszymi dostępnymi technikami. Umożliwi efektywny odzysk energii z odpadów w układzie kogeneracyjnym (ciepło + elektryczność).
   Ponadto przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, a co za tym idzie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.
  2. Zgodne z zapisami rozdziału 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), należy dla rozpatrywanego przedsięwzięcia, przeprowadzić ponowną ocenę oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

 1. Wypis z rejestru gruntów
 2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
 3. Analiza wyboru lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla GZM wraz z analizą wielokryterialną

5. Mapa z naniesionymi emitorami

6. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

9. Pismo WIOŚ w sprawie tła zanieczyszczeń

9.1 – 9.4 Obliczenia, wyniki, rozkłady stężeń emisji do powietrza

9.7 Obliczenia, wyniki, rozkłady emisji hałasu

10. Kopia mapy zasadniczej

Załączniki w formie elektronicznej na płytach – nr 2.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16