Raport o oddziaływaniu na środowisko – I wersja – maj 2010

16. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU

16.1. Etap budowy

Faza realizacji przedsięwzięcia nie będzie wymagała prowadzenia specjalistycznego ciągłego monitoringu środowiska. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji trzeba dokonać serii pomiarów oraz badań hydrogeologicznych, które będą miały na celu ustalenie tzw. stanu wyjściowego w zakresie zanieczyszczenia gleb, jakości oraz poziomu wód podziemnych. W przypadku wód podziemnych otwory obserwacyjne (piezometry) należy tak docelowo zlokalizować, aby pozostały one przez cały okres budowy i eksploatacji przedsięwzięcia.

Zaleca się również wykonanie serii pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza. Na etapie budowy powinna być prowadzona ewidencja odpadów wytwarzanych podczas realizacji budowy zgodnie z wydanymi decyzjami/zezwoleniami uzyskanymi przez firmę wykonawczą.

16.2. Etap eksploatacji

zTPOK ze względu na rodzaj oraz wielkość powinna obejmować aparaturę kontrolno-pomiarową do ciągłych pomiarów wybranych parametrów procesu i zanieczyszczeń. Podstawowy zakres wraz z metodyką pomiarów regulowane jest przez m.in. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopad 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. nr 206 poz. 1291) oraz Dyrektywa 2000/76/EC z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów.

W trakcie prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów komunalnych winny być monitorowane w sposób ciągły w komorze spalania lub komorze dopalania następujące parametry procesowe:

 • temperatura gazów spalinowych, mierzona w pobliżu ściany wewnętrznej, w sposób eliminujący wpływ promieniowania cieplnego płomienia,
 • zawartość tlenu w gazach spalinowych,
 • ciśnienie gazów spalinowych,
 • zawartość pary wodnej w gazach spalinowych, w przypadku, gdy techniki pomiarowe zastosowane do poboru i analizy gazów spalinowych nie obejmują osuszania gazów przed ich analizą.

Czas przebywania gazów spalinowych w wymaganych temperaturze, podlega weryfikacji podczas rozruchu i po każdej modernizacji Instalacji.

Dla ZTPOK przewiduje się monitoring ilości zużytej energii elektrycznej poprzez zainstalowanie odpowiednich liczników na sieci energetycznej.

16.2.1. Monitoring emisji zanieczyszczeń powietrza

Monitoring oddziaływania przedsięwzięcia na etapie eksploatacji realizowany będzie poprzez pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza. Założenie takie jest konieczne i stosowane powszechnie z uwagi na współoddziaływanie w analizowanym terenie bardzo wielu źródeł emisji i niemożność selektywnego wydzielenia z tego oddziaływania rozpatrywanego źródła emisji. Z uwagi na transparentność inwestycji oraz interes społeczny, Inwestor powinien monitorować emisję również we własnym zakresie.

16.2.1.1. Wymagania formalno-prawne

Zgodnie z wymogami prawnymi instalacja wyposażona będzie w ciągły monitoring spalin do kontroli dotrzymania standardów emisji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181). System komputerowy rejestrować będzie w sposób ciągły wszystkie operacje oraz ustawienia urządzeń decydujących o parametrach proces termicznej obróbki odpadów, w tym również emisji podstawowych wskaźników. Na wylocie spalin do atmosfery winien być zainstalowane analizatory pracujące w systemie on-line, realizujące ciągłe pomiary następujących parametrów w spalinach oczyszczonych suchych:

 • Stężenia: tlenu, pyłu, HCl, SO2, TOC (substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny), HF i CO;
 • NOX, pod warunkiem, że są ustalone dopuszczalne wartości emisji,
 • Prędkość gazów spalinowych lub ciśnienie dynamiczne gazów odlotowych,
 • Ciśnienie statyczne spalin,
 • Współczynnik wilgotności,
 • Temperaturę gazów spalinowych w przekroju pomiarowym.

W zapisach Dyrektywy zastrzega się jednak możliwość późniejszego wprowadzenia wymogu monitorowania zawartości metali ciężkich oraz PCDD i PCDF.

Metodyki referencyjne wykonywania ciągłych i okresowych pomiarów emisji do powietrza z instalacji albo urządzeń spalania lub współspalania odpadów oraz częstotliwość prowadzenia pomiarów okresowych reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopad 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. nr 206 poz. 1291).

Tabela 16.1. Substancje i parametry mierzone w sposób ciągły oraz metodyki referencyjne wykonywania pomiarów ciągłych

Lp.

Nazwa substancji lub parametru – zakres

Jednostka miary

Metodyka referencyjna

1.

Pył ogółem

mg/m3

Technika dowolna wzorcowana metoda grawimetryczną

2.

SO2

mg/m3

Absorpcja promieniowania IR lub inna metoda optyczna z uwzględnieniem normy PN-ISO 7935

3.

NOx (w przeliczeniu na NO2)

mg/m3

Absorpcja promieniowania IR lub inna metoda optyczna z uwzględnieniem normy PN-ISO 10849

4.

CO

mg/m3

Absorpcja promieniowania IR

5.

HCl

mg/m3

Absorpcja promieniowania IR

6.

Substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny

mg/m3

Technika ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID)

7.

HF

mg/m3

Absorpcja promieniowania IR

8.

O2

%

Metoda paramagnetyczna, celi cyrkonowej lub elektrochemiczna gwarantująca niepewność pomiaru nie gorszą niż ± 0,4% obj. O2

9.

Prędkość przepływu spalin lub ciśnienie dynamiczne spalin

m/s

Pa

1), 2)

10

Temperatura spalin w przekroju pomiarowym

K

3)

11.

Ciśnienie statyczne lub bezwględne spalin

Pa

4)

12.

Wilgotność bezwzględna gazów odlotowych lub stopień zawilżenia gazów

2), 5)

Objaśnienia:

IR – promieniowanie podczerwone,

1) w przypadku braku możliwości technicznych lub metrologicznych zainstalowania urządzeń do ciągłego pomiaru prędkości przepływu spalin lub ciśnienia dynamicznego spalin dopuszcza się odstępstwa od prowadzenia ciągłych pomiarów prędkości przepływu spalin lub ciśnienia dynamicznego spalin oraz wyznaczanie strumienia objętości spalin metodą bilansową, gdy gwarantuje ona uzyskanie niepewności wyniku mniejszej niż 10 %,

2) pomiary parametrów mogą być wykonywane dowolnymi metodami gwarantującymi niepewność pomiaru mniejszą niż 10 %,

3) dowolna metoda gwarantująca niepewność pomiaru ±5 K,

4) dowolna metoda gwarantująca niepewność pomiaru ± 10 Pa,

5) dopuszcza się odstępstwa od prowadzenia ciągłych pomiarów wilgotności bezwzględnej lub stopnia zawilżenia oraz ich wyznaczanie metodą bilansową, gdy gwarantuje ona uzyskanie niepewności wyniku mniejszej niż 10 %,

6) metodykę należy dobrać odpowiednio do stężenia oznaczanego pierwiastka.

Tabela 16.2. Substancje mierzone w sposób okresowy oraz metodyki referencyjne wykonywania pomiarów okresowych

Lp.

Nazwa substancji

Jednostka miary

Metodyka referencyjna

1.

Pb

mg/m3

Spektrometria absorpcji atomowej lub emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem plazmowym 6)

2.

Cr

mg/m3

Spektrometria absorpcji atomowej lub emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem plazmowym 6)

3.

Cu

mg/m3

Spektrometria absorpcji atomowej lub emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem plazmowym 6)

4.

Mn

mg/m3

Spektrometria absorpcji atomowej lub emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem plazmowym 6)

5.

Ni

mg/m3

Spektrometria absorpcji atomowej lub emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem plazmowym 6)

6.

As

mg/m3

Spektrometria absorpcji atomowej lub emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem plazmowym 6)

7.

Cd

mg/m3

Spektrometria absorpcji atomowej lub emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem plazmowym 6)

8.

Hg

mg/m3

Norma PN-EN 13211

9.

Tl

mg/m3

Spektrometria absorpcji atomowej lub emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem plazmowym 6)

10

Sb

mg/m3

Spektrometria absorpcji atomowej lub emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem plazmowym 5)

11.

V

mg/m3

Spektrometria absorpcji atomowej lub emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem plazmowym 6)

12.

Co

mg/m3

Spektrometria absorpcji atomowej lub emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem plazmowym 6)

13.

Dioksyny i furany

ng/m3

Norma PN-EN 1948 – 1, 2, 3

Rozporządzenie to zawiera również wytyczne, co do częstotliwości wykonywania pomiarów okresowych, zasad prowadzenia pomiarów ciągłych dla tlenków azotu, kontroli systemów ciągłych pomiarów i dokładności pojedynczego pomiaru, sposobu uśredniania stężeń dobowych oraz zasad postępowania w przypadku awarii systemu pomiarów ciągłych. Zostały one przedstawione poniżej:

 1. Ciągłe pomiary emisji tlenków azotu (NOx) wykonuje się wtedy, gdy w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub w pozwoleniu zintegrowanym ustalono wielkość dopuszczalnej emisji tej substancji.
 2. Systemy do ciągłych pomiarów emisji do powietrza co najmniej raz w roku podlegają procedurom zgodnym z normą PN-EN 14181, zapewniającym odpowiedni poziom jakości, w tym co najmniej raz na trzy lata kontroli za pomocą pomiarów równoległych prowadzonych z użyciem innych systemów z zastosowaniem metodyk referencyjnych lub manualnych (dla pyłu zgodnie z normą PN-Z-04030-7 lub normą PN-EN 13284-1, dla NOx zgodnie z normą PN-EN 14792, dla HCl zgodnie z normą PN-EN 1911, dla SO2 zgodnie z normą PN-EN 14791, dla O2 zgodnie z normą PN-EN 14789).
 3. Systemy do ciągłych pomiarów emisji do powietrza podlegają zgodnie z normą PN-EN 14181 pełnej procedurze kalibracji i walidacji w przypadku:
 • systemów nowo instalowanych,
 • systemów istniejących – co najmniej raz w ciągu trzech lat,
 • każdej większej zmiany w pracy instalacji spalania paliw i większych zmian lub napraw systemów istniejących.
 1. Wartości średnie dobowe wyznaczane są na podstawie wartości średnich trzydziestominutowych lub dziesięciominutowych stężeń substancji zmierzonych w czasie eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem okresów rozruchu i zatrzymywania, o ile podczas ich trwania spalane są odpady, po odjęciu wartości przedziału ufności określonego w pkt 5 niniejszego załącznika.
 2. Wartości przedziału ufności dla pojedynczego wyniku pomiaru określa się zgodnie z normą PN-EN 14181, przyjmując, że 95 % wartości przedziału ufności pojedynczego wyniku pomiaru nie powinno przekraczać następujących wartości wyrażonych w procentach standardu emisyjnego:
  1. 10 % – w przypadku tlenku węgla;
  2. 20 % – w przypadku dwutlenku siarki;
  3. 20 % – w przypadku dwutlenku azotu;
  4. 30 % – w przypadku pyłu całkowitego;
  5. 30 % – w przypadku całkowitego węgla organicznego;
  6. 40 % – w przypadku chlorowodoru;
  7. 40 % – w przypadku fluorowodoru.
 3. Jeżeli z powodu niesprawności lub konserwacji systemu do pomiarów ciągłych, w ciągu roku kalendarzowego wystąpi więcej niż 10 dni, w których z każdej doby więcej niż pięć średnich trzydziestominutowych wartości stężeń substancji jest nieważnych, to prowadzący instalację podejmuje działania w celu zwiększenia niezawodności systemu ciągłego pomiaru emisji i informuje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjętych działaniach.

System pomiarów ciągłych powinien być uzupełniony systemem pomiarów okresowych, co zapewni kontrolę poziomów emisji zanieczyszczeń. Pomiarami okresowymi będą ujęte te zanieczyszczenia, które nie będą mierzone w sposób ciągły, a których pomiary są konieczne ze względu na charakter przedsięwzięcia. Pomiary okresowe prowadzi się nie mniej niż raz na sześć miesięcy, a przez pierwsze dwanaście miesięcy eksploatacji instalacji lub urządzeń nie mniej niż raz na trzy miesiące. Ciągłe pomiary tlenków azotu (NOx) wykonuje się wtedy, gdy w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub w pozwoleniu zintegrowanym ustalono wielkość dopuszczalnej emisji tej substancji.

Jeżeli prowadzący instalację może wykazać, że emisje chlorowodoru (HCl), fluorowodoru (HF) i dwutlenku siarki (SO2) w żadnych okolicznościach nie będą wyższe niż ich standardy emisyjne określone w odrębnych przepisach, to pomiary tych substancji prowadzi się okresowo, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym – raz w sezonie zimowym (październik – marzec) oraz raz w sezonie letnim (kwiecień – wrzesień), a przez pierwsze dwanaście miesięcy eksploatacji nie mniej niż raz na trzy miesiące.

Jeżeli w wyniku neutralizacji chlorowodoru zapewnione jest dotrzymywanie standardu emisyjnego tej substancji, to pomiary fluorowodoru prowadzi się okresowo, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym – raz w sezonie zimowym (październik – marzec) oraz raz w sezonie letnim (kwiecień – wrzesień), a przez pierwsze dwanaście miesięcy eksploatacji nie mniej niż raz na trzy miesiące.

16.2.1.2. Wymagania w stosunku do TPOK

Przeprowadzona powyżej analiza wymagań formalnych w zakresie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, wartości odniesienia oraz wymagań w zakresie prowadzenia wielkości emisji wskazuje, że pomiarami należy objąć wszystkie rozpatrywane zanieczyszczenia zawarte w rozporządzeniu w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Dla ZTPOK należy prowadzić pomiary ciągłe i okresowe, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Dla instalacji ZTPOK zakres prowadzonych pomiarów przedstawia się następująco:

Pomiary ciągłe dla dwóch linii termicznego przekształcania odpadów należy prowadzić dla:

 • pyłu ogółem,
 • NOx (w przeliczeniu na NO2),
 • CO,
 • SO2,
 • HCl,
 • HF,
 • substancji organicznych w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny,
 • O2,
 • prędkości przepływu spalin lub ciśnienia dynamicznego spalin,
 • temperatury spalin w przekroju pomiarowym,
 • ciśnienia statycznego spalin,
 • współczynnika wilgotności.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, oraz pomiarów ilości pobieranej wody jeżeli prowadzący instalację lub urządzenie może wykazać, że emisje chlorowodoru, fluorowodoru i dwutlenku siarki w żadnych okolicznościach nie będzie wyższe niż standardy emisyjne określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, to pomiary emisji tych substancji mogą być prowadzone okresowo, z częstotliwością co najmniej raz na 6 miesięcy, a przez pierwszy rok eksploatacji co najmniej raz na 3 miesiące.

Pozostałe pomiary okresowe należy prowadzić dla:

 • Pb,
 • Cr,
 • Cu,
 • Mn,
 • Ni,
 • As,
 • Cd,
 • Hg,
 • Tl,
 • Sb,
 • V,
 • Co,
 • dioksyn i furanów.

Pomiary okresowe dla linii termicznego przekształcania odpadów należy prowadzić co najmniej raz na sześć miesięcy, a przez pierwszy rok eksploatacji co najmniej raz na trzy miesiące.Systemy ciągłych pomiarów emisji do powietrza zainstalowane w Zakładzie należy kontrolować za pomocą równoległych pomiarów prowadzonych przy użyciu innych systemów z zastosowaniem metodyk referencyjnych (zgodnie z rozporządzeniem),co najmniej raz na trzy lata.

W przypadku awarii takiego systemu, która wystąpi więcej niż 10 dni w ciągu roku, w których z każdej doby więcej niż trzy razy średnie jednogodzinne wartości stężeń substancji będą nieważne, Inwestor będzie musiał podjąć działania w celu zwiększania niezawodności systemu ciągłego pomiaru emisji oraz poinformować Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjętych działaniach. Monitoring emisji połączony będzie z automatyką ZTPOK z możliwością udostępnienia wyników on-line uprawnionym instytucjom nadzoru ekologicznego (WIOŚ, służby Marszałka Województwa), odpowiedzialnym za ochronę środowiska i nadzór nad pracą instalacji spalania odpadów, tak by można mieć bezpośredni wgląd w odpowiednie wyniki świadczące o właściwej pracy instalacji i o spełnianiu wymagań emisji, które zdefiniowane będą m.in. w pozwoleniu zintegrowanym.

16.2.2. Monitoring parametrów procesowych

Monitoring parametrów procesowych, tzw. monitoring technologiczny jest pomiarem uzupełniającym i wspomagającym monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza i w łącznym spełnieniu wymagań daje gwarancję dotrzymania norm emisji. W rozważanym przypadku proponuje się następujący układ monitoringu technologicznego.

Układ spalania:

W piecach należy przeprowadzać pomiary ciągłe następujących parametrów:

 • temperatura spalin,
 • podciśnienie,
 • zawartość tlenu w spalinach,
 • czas przebywania spalin (nie jest wymagany prawnie)

W komorze dopalania monitorowane powinny być:

 • temperatura spalin,
 • pomiar ilości czynników podawanych do układu spalania (powietrze pierwotne/wtórne, paliwo wspomagające),
 • Komory dopalania powinny być wyposażone w luki i wzierniki umożliwiające nadzór zarówno wzrokowy, jak i przy pomocy przyrządów pomiarowych nie zainstalowanych na stałe.

I stopień oczyszczania spalin

Zakres monitoringu:

 • pomiar ciągły strumienia masy wtryskiwanego stałego mocznika,
 • pomiar ciągły temperatury roztworu mocznika,
 • pomiar ciągły ciśnienia roztworu mocznika.

II stopień oczyszczania spalin

Zakres monitoringu:

 • pomiar ciągły ilości wdmuchiwanego sorbentu,
 • pomiar ciągły recyrkulatu z nieprzereagowanym sorbentem,
 • pomiar ciągły stężenia SO2 za filtrem tkaninowym,
 • pomiar ciągły ciśnienia przed i za filtrem tkaninowym,
 • pomiar ciągły temperatury spalin przed wejściem na tkaninowym.

Monitoring temperatury procesu wraz z emisją do powietrza, połączony będzie z automatyką ZTPOK z możliwością udostępnienia wyników on-line uprawnionym instytucjom nadzoru ekologicznego (WIOŚ, służby Marszałka Województwa), odpowiedzialnym za ochronę środowiska i nadzór nad pracą instalacji spalania odpadów, tak by można mieć bezpośredni wgląd w odpowiednie wyniki świadczące o właściwej pracy instalacji i o spełnianiu wymagań emisji, które zdefiniowane będą np. w pozwoleniu zintegrowanym.

16.2.3. Monitoring hałasu

Nie przewiduje się prowadzenia ciągłych pomiarów hałasu oprócz pomiarów okresowych. W trakcie opracowywania projektu technicznego należy wykonać ponowne obliczenia akustyczne z uwzględnieniem parametrów akustycznych charakterystycznych dla ostatecznie przyjętych rozwiązań technologicznych i ostatecznej lokalizacji urządzeń. Po zakończeniu prac budowlanych i uruchomieniu ZTPOK należy wykonać kontrolne pomiary propagacji hałasu w środowisku. Pomiary hałasu należy wykonywać przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku w okresie letnim i zimowym.

16.2.4. Monitoring wód podziemnych

Podstawą określenia lokalizacji otworów obserwacyjnych (piezometrów), służących kontroli jakości środowiska gruntowo-wodnego oraz zakresu monitoringu powinna być dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem inwestycji mogącej zanieczyścić wody podziemne, wykonana zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze i przyjęta bez zastrzeżeń przez właściwy organ administracji. W wykonanych w fazie budowy piezometrach należy prowadzić pomiary i badania przynajmniej dwa razy w ciągu roku (co 6 miesięcy).

Zakres pomiarowy badań powinien być ustalony w opracowaniu hydrogeologicznym sporządzonym dla etapu realizacji przedsięwzięcia (faza budowy). W zakresie badań powinny być uwzględnione oprócz elementów ogólnych m.in. elementy nieorganiczne, w tym metale ciężkie oraz elementy organiczne, w tym substancje ropopochodne i WWA – rozporządzeni Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. nr 143., poz.896).

16.2.5. Monitoring poboru wody i wytwarzanych ścieków

Należy prowadzić bieżącą automatyczna rejestrację ilości zużytej wody oraz wytwarzanych ścieków.

16.2.6. Gospodarka odpadami

Kontrola funkcjonowania gospodarki odpadami prowadzona będzie w taki sposób, że:

 • przyjęcie odpadów nastąpi po uprzednim ustaleniu masy odpadów oraz sprawdzeniu zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów;
 • system ewidencji odpadów (przyjmowanych i wytwarzanych) będzie prowadzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów;
 • kontrola dostarczanych odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 45 ust. 1a, 1b oraz 2 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz.251 z póź. zm.);
 • pomiary wartości opałowej i wilgotności w odpadach przyjmowanych do termicznego przekształcenia dokonywane będą 4 razy do roku;
 • roczne sprawozdanie sporządzane będzie na formularzu M09 na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Roczne sprawozdanie przekazywane do urzędu marszałkowskiego zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

16.2.7. Monitoring gleb

Wskazane jest, aby monitoring jakości gleb był prowadzony według metodyki stosowanej w instalacjach o podobnym charakterze. Pozwoli to na ewentualne dokonywanie analizy porównawczej pomiędzy tymi instalacjami., w kwestii ewentualnego oddziaływania na powierzchnie ziemi (gleby) eksploatacji ZTPOK

Metodyka powinna być opracowana pod kątem oznaczania tzw. tła geochemicznego dla polichlorowanych dibenzodioksyn, polichlorowanych dibenzofuranów, metali ciężkich w glebach, wykonanego w fazie budowy. Kontrolne pomiary w fazie eksploatacji należy prowadzić raz na 3 lata.

16.2.8. Pozostałe systemy kontroli

W ZTPOK proponuje się powołanie komórki badawczo-kontrolnej, której zadaniem będzie:

 • kontrola procesów technologicznych;
 • stały monitoring wszystkich obiektów, instalacji i urządzeń pod względem ich oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

Ponadto kontrola spełniania warunków ochrony środowiska będzie sprawowana również przez odpowiednie zewnętrzne instytucje kontrolne.

Kontrole m.in. WIOŚ mają na celu stwierdzenie zgodności sposobu realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi na etapie planowania, budowy i eksploatacji inwestycji. Ewentualne nieprawidłowości stwierdzone przez organy kontroli spowodują konsekwencje o różnym stopniu uciążliwości dla zarządzającego ZTPOK.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16