Raport o oddziaływaniu na środowisko – I wersja – maj 2010

13. PORÓWNANIE ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAJLEPSZĄ DOSTĘPNĄ TECHNIKĄ BAT.

13.1. Zgodność proponowanej technologii z rozporządzeniem w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów

ZTPOK spełnia wszystkie warunki wymienione w Rozporządzeniu w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.

Tabela 13.3. Zgodność proponowanej technologii z rozporządzeniem w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów

Warunki wg rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21marca 2002 r.

Spełnianie warunków

§ 3. Termiczny proces przekształcania odpadów, zwany dalej „procesem”, prowadzi się w sposób zapewniający, aby temperatura gazów powstających w wyniku spalania, zmierzona w pobliżu wewnętrznej ściany lub w innym reprezentatywnym punkcie komory spalania lub dopalania, wynikającym ze specyfikacji technicznej instalacji, po ostatnim doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, utrzymywana była przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż:

1) 1100 °C – dla odpadów zawierających powyżej 1 % związków chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor,

2) 850 °C – dla odpadów zawierających do 1 % związków chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor.

Konstrukcja pieca i kotła, oraz urządzenia do ewentualnego wspomagania procesu spalania (palniki rozruchowo – wspomagające) zapewnią dotrzymanie wymaganej temperatury

§ 5. Przekształcanie termiczne odpadów powinno zapewniać odpowiedni poziom ich przekształcenia, wyrażony jako maksymalna zawartość nieutlenionych związków organicznych, której miernikiem mogą być oznaczane zgodnie z Polskimi Normami:

1) całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych nieprzekraczająca 3% lub

2) udział części palnych w żużlach i popiołach paleniskowych nieprzekraczający 5%.

Proces prowadzenia termicznego przekształcania odpadów zapewnia dotrzymanie wymagań określonych w § 5.
Odpowiednio długie przebywanie odpadów na ruszcie zapewnia wypalenie niemal w całości materii organicznej.

§ 6. Instalacje lub urządzenia do termicznego przekształcania odpadów wyposaża się w:

1) co najmniej jeden włączający się automatycznie palnik pomocniczy do stałego utrzymywania wymaganej temperatury procesu oraz wspomagania jego rozruchu i zatrzymania; palnik wspomaga proces tak długo, dopóki w komorze spalania będą pozostawały nieprzekształcone odpady,

2) automatyczny system podawania odpadów, pozwalający na zatrzymanie ich podawania podczas:

a) rozruchu do czasu osiągnięcia wymaganej temperatury,

b) procesu, w razie nieosiągnięcia wymaganej temperatury lub przekroczenia dopuszczalnych wartości emisji,

3) urządzenia techniczne do odprowadzania gazów spalinowych, gwarantujące dotrzymanie norm emisyjnych, określonych w odrębnych przepisach,

4) urządzenia techniczne do odzysku energii powstającej w procesie termicznego przekształcania odpadów, jeżeli stosowany rodzaj instalacji lub urządzenia umożliwia taki odzysk,

5) urządzenia techniczne do ochrony gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

6) urządzenia techniczne do gromadzenia suchych pozostałości poprocesowych.

W instalacji przewidziane są wymagane urządzenia i systemy

§ 7. 1. Podczas prowadzenia procesu, w komorze spalania lub komorze dopalania, przeprowadza się ciągły pomiar:

1) temperatury gazów spalinowych, mierzonej w pobliżu ściany wewnętrznej, w sposób eliminujący wpływ promieniowania cieplnego płomienia,

2) zawartości tlenu w gazach spalinowych,

3) ciśnienia gazów spalinowych.

2. Czas przebywania gazów spalinowych w wymaganej temperaturze, o której mowa w § 3, podlega weryfikacji podczas rozruchu i po każdej modernizacji instalacji.

3. W przypadku gdy techniki pomiarowe zastosowane do poboru i analizy składu gazów spalinowych nie obejmują osuszania gazów przed ich analizą, proces monitoruje się także w zakresie zawartości pary wodnej w gazach spalinowych.

Prowadzony będzie ciągły pomiar wymienionych parametrów

§ 8. 1. Do przeprowadzania wymaganych pomiarów stosuje się urządzenia techniczne do ciągłego pomiaru parametrów procesu.

2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, należy poddawać corocznym przeglądom technicznym oraz nie rzadziej niż raz na 3 lata kalibracji.

Zastosowane będą urządzenia techniczne do ciągłego pomiaru parametrów procesu, które będą poddawane przeglądom i kalibracji.

§ 9. Standardy emisyjne z instalacji spalania lub współspalania odpadów określają przepisy odrębne.

Instalacja będzie spełniać standardy emisyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji Dz. U. nr 260 z 2005 r., poz. 2181).

§ 10. Dopuszczalne ilości substancji zawartych w ściekach z procesu określają odrębne przepisy.

W wyniku pracy instalacji nie będą powstawać ścieki procesowe.

§ 11. Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości substancji lub energii wprowadzanej do środowiska przez prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia regulują odrębne przepisy.

Wymagania w zakresie pomiarów są opisane w rozdziale 16 dot. monitoringu.

§ 12. 1. W przypadku wystąpienia zakłóceń w instalacjach termicznego przekształcania, w tym współspalania odpadów, polegających na niedotrzymaniu warunków prowadzenia procesu określonych w § 3, albo w pracy urządzeń ochronnych ograniczających wprowadzanie substancji do powietrza:

1) wstrzymuje się podawanie odpadów do instalacji,

2) nie później niż w czwartej godzinie występowania zakłóceń rozpoczyna się procedurę zatrzymania instalacji, w trybie przewidzianym w instrukcji obsługi instalacji,

3) wstrzymuje się pracę instalacji, jeżeli łączny czas występowania zakłóceń w roku kalendarzowym przekroczy 60 godzin.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obowiązuje dla każdej linii technologicznej instalacji termicznego przekształcania, w tym współspalania odpadów, wyposażonej w odrębne urządzenia ochronne ograniczające wprowadzenie substancji do powietrza.

Zakłada się zastosowanie procedur ustalonych rozporządzeniem. Wstrzymywanie podawania odpadów następować będzie automatycznie.

§ 13. 1. Pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów poddaje się odzyskowi, a w przypadku braku takiej możliwości – unieszkodliwia się, ze szczególnym uwzględnieniem unieszkodliwienia frakcji metali ciężkich.

2. Dopuszcza się wykorzystanie pozostałości po termicznym przekształceniu odpadów do sporządzania mieszanek betonowych na potrzeby budownictwa, z wyłączeniem budynków przeznaczonych do stałego przebywania ludzi lub zwierząt oraz do produkcji lub magazynowania żywności, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Stężenie metali ciężkich w wyciągach wodnych z badania wymywalności tych metali z próbek mieszanek betonowych, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 10 mg/dm3 łącznie w przeliczeniu na masę pierwiastków.

4. Badanie wymywalności metali ciężkich z wyrobów betonowych, zawierających unieszkodliwione odpady niebezpieczne, przeprowadza się przez całkowite zanurzenie w wodzie próbki badanego materiału i utrzymanie jej przez 48 godzin przy stałym mieszaniu; do badania używa się wody niezawierającej chloru, o temperaturze w granicach 18°-22°C i twardości w granicach 3-6 mval/dm3; stosunek wagowy wody do materiału badanego powinien wynosić 10:1.

Pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów – tj. żużle poddane zostaną odzyskowi, wyodrębnione zostaną metale żelazne i nieżelazne z żużla oraz sam żużel.

Żużel nie będzie wykorzystywany na potrzeby budownictwa. Może być wykorzystywany na potrzeby drogownictwa.

§ 14. Pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów magazynuje się i transportuje w sposób uniemożliwiający ich rozprzestrzenianie się w środowisku.

Pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów tj. lotny popiół (LP) oraz stałe pozostałości z oczyszczania spalin (POS) kierowane będą drogą pneumatyczną lub w szczelnie zamkniętych kontenerach do zbiornika znajdującego się w instalacji zestalania i chemicznej stabilizacji. Zbiornik będzie zabezpieczony przez niekontrolowanym wydostaniem się lotnych pozostałości. Zmieszany lotny popiół i pozostałości z oczyszczania spalin będą dozowane do mieszalnika, do którego dodawane będą woda, cement, substancja stabilizująca. Zbiorniki z wodą, cementem oraz substancją stabilizującą znajdować się będą w budynku zestalania i stabilizacji. LP i POS po wymieszaniu z dodatkami w scalonej postaci, za pomocą przenośnika będą trafiać do kontenera. Zestalone pozostałości będą odbierane przez samochody i wywożone na składowisko. Żużle poprocesowe będą magazynowane na szczelnym podłożu, a następnie odbierane transportem samochodowym przez odbiorców.

13.2. Porównanie proponowanej technologii z BAT

Dokumentem na poziomie Unii Europejskiej opisującym Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) dla spalania odpadów jest „Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration” z sierpnia 2006 roku, zwany w dalszej cześć opracowania BREF. Opracowanie to zostało wydane przez działający przy Komisji Europejskiej Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych. Dokument ten stanowi jeden z całej serii dokumentów przedstawiających wyniki wymiany informacji pomiędzy Państwami Członkowskimi UE, a dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT), związanego z tym monitoringu oraz ich rozwoju. Dokument ten został wydany przez Komisję Europejską zgodnie z Artykułem 16(2) Dyrektywy 96/61/EC dotyczącej zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (zwanej dalej „Dyrektywą IPPC”) i dlatego musi być wzięty pod uwagę przy określaniu „najlepszej dostępnej techniki” zgodnie z Aneksem IV Dyrektyw IPPC.

Określenie „najlepsza dostępna technika” (ang: best available technique = BAT) zostało zdefiniowane w Artykule 2(11) Dyrektywy IPPC jako „najbardziej skuteczny i zaawansowany etap w realizacji działań oraz metod ich wykonywania, które wskazują praktyczną odpowiedniość poszczególnych technik dla zapewnienia bazy dla wartości granicznych emisji, określonych, aby chronić – a gdzie to nie ma zastosowania – ogólnie zredukować emisję i wpływ na środowisko naturalne jako całość„. Artykuł 2(11) dalej wyjaśnia tę definicję w następujący sposób:

„techniki” obejmują zarówno zastosowaną technologię, jak i sposób, w jaki instalacja jest zaprojektowana, wykonana, utrzymana, eksploatowana i wycofana z eksploatacji.

„dostępne” techniki, to te, rozwinięte na skalę, która pozwala na wdrożenie we właściwym sektorze przemysłu, w warunkach uzasadnionych ekonomicznie i technicznie, biorąc pod uwagę koszty i korzyści, niezależnie czy te techniki są stosowane lub wytwarzane wewnątrz Państw Członkowskich, o których mowa, dopóty są one racjonalnie osiągalne dla operatora.

„najlepsze” oznacza najbardziej efektywne w osiąganiu wysokiego, ogólnego stopnia ochrony środowiska naturalnego jako całości.

Metody oraz środki techniczne i organizacyjne, które należy podjąć przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, a służące ograniczaniu oddziaływania instalacji, będącej przedmiotem Raportu, na poszczególne elementy środowiska przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej. W poniższych tabelach uwzględniono też analizę koniecznych do spełniania wymogów Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) w wyżej omówionym zakresie.

ANALIZA SPEŁNIANIA REFERENCYJNYCH BAT

ZAGADNIENIE

WYMAGANIA BAT

SPOSÓB SPEŁNIENIA PRZEZ INSTALACJĘ WYMOGÓW BAT

OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

(1)

(2)

(3)

(4)

INFORMACJE WSTĘPNE

Budowa instalacji

 • Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do termicznego przekształcania odpadów poprzedzone analizą docelowego wykorzystania (analiza rynku, charakterystyka odpadów, modelowanie przepływu oraz warunki lokalne)
 • Projekt i instalacji (i jej eksploatacja) jest zgodny z przeznaczeniem. Instalacja będzie tak zaprojektowana, aby w jak największym stopniu mogła sprostać wymogom ekologicznym, to znaczy poprawnie spalać odpady (minimum 850°C w komorze spalania i ponad 1100°C w komorze dopalania oraz czas utrzymania spalin przez minimum 2 sekundy), maksymalnie odzyskać wytworzoną energię, oczyścić spaliny z pyłów i zminimalizować emisję zanieczyszczeń przy wykorzystaniu pół-suchej metody oczyszczania spalin połączonej z metodą strumieniowo-pyłową z wtryskiem węgla aktywnego.
 • Dla przedmiotowej instalacji przyjęto zastosowanie pieca z rusztem (np. posuwisto-zwrotnym), jako najczęściej stosowanego i najlepiej dostosowanego do spalania zmieszanych odpadów komunalnych.

Zgodność z wymogami BAT

Stan techniczny /porządek, czynność

 • Utrzymanie porządku i czystości na terenie instalacji/zakładu.
 • Utrzymywanie całego wyposażenia w dobrym stanie operacyjnym oraz wykonywanie okresowych inspekcji oraz czynności prewencyjnych, zapewniających osiągnięcie gotowości operacyjnej.
 • Teren zakładu będzie ogrodzony, właściwie zagospodarowany z uwzględnieniem dużej ilości zieleni i utrzymania czystości.
 • Będą zapewnione stosowne procedury i zasady obsługi i eksploatacji instalacji.
 • Instrukcja obsługi instalacji oraz procedury operacyjne będą zawierać informacje o rodzajach i częstotliwości przeglądów i konserwacji niezbędnych dla utrzymania ruchu oraz terminy i czas przestojów remontowych.

Zgodność z wymogami BAT warunek – okresowa ocena stanu technicznego

Prawidłowa praca instalacji

 • stosowaniu paliw, surowców i materiałów eksploatacyjnych zapewniających ograniczanie ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • podejmowaniu odpowiednich działań w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych w celu ograniczenia ich skutków dla środowiska.
 • Stosowane w instalacji pomocnicze materiały i surowce, klasyfikowane jako niebezpieczne, będą stosowane w ilościach minimalnych, niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu. Zarządzający spalarnią będzie identyfikował możliwe sytuacje awaryjne i określi metody i środki przeciwdziałania skutkom awarii. Instalacja będzie wyposażona w systemy automatyczne, przeciwdziałające zakłóceniom, powodujące zatrzymanie funkcjonowania instalacji w przypadku awarii lub przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji i tym samym ograniczające skutki awarii.
 • W koncepcji technologicznej instalacji przyjęto rozwiązania techniczne i organizacyjne, które będą ograniczać jej negatywne oddziaływanie na środowisko w czasie przyjmowania i termicznego przekształcania odpadów, do poziomów określonych w przepisach szczegółowych, nie powodujących przekraczania standardów jakości środowiska.

Zgodność z wymogami BAT

Transport/odbiór odpadów

 • Utrzymanie należytego stanu odbieranych odpadów. Bezpieczny i monitorowany transport
 • Odpady komunalne będą przywożone do zakładu śmieciarkami, a wysuszone osady ściekowe szczelnymi naczepami. Odpady poprocesowe wywożone będą w specjalnie przystosowanych do tego samochodach. Wjazd i wyjazd samochodów jest kontrolowany i monitorowany.
 • W instalacji przewidziano systemy ważenia odpadów dostarczanych na instalację. Sprawdzanie zgodności odpadów ujęte będzie w procedurach i instrukcjach eksploatacyjnych spalarni.

Zgodność z wymogami BAT

Obróbka wstępna odpadów

 • Działania wstępne – mieszanie w bunkrze z odpadami przy użyciu chwytaka lub innych, rozdrabnianie, kruszenie, cięcie odpadów oraz ich segregacja (gdy jest taka potrzeba)
 • Odzysk metali żelaznych i nieżelaznych przed procesem termicznego unieszkodliwienia np. przy użyciu elektomagnesu i/lub na etapie procesu waloryzacji żużla
 • Dostarczane zmieszane odpady komunalne będą homogenizowane w bunkrze za pomocą chwytaków przed dostarczeniem ich do lejów zasypowych linii termicznego ich unieszkodliwienia.
 • Odzysk metali żelaznych i nieżelaznych, złomu żelaznego będzie prowadzony na etapie termicznego przekształcania (bunkier/fosa – odseparowanie dużych odpadów) oraz separacja magnetyczna (elektromagnes) pozostałości na etapie waloryzacji żużla

Zgodność z wymaganiami

BAT

Przenoszenie odpadów i załadunek

 • Zastosowanie monitoringu magazynowania i załadunku

 • Bezpośredni załadunek odpadów do pieca

 • Redukcja niekontrolowanego wlotu powietrza do komory spalania podczas załadunku poprzez zastosowanie systemu samo – załadowczego oraz blokady drzwi;
 • Obszar załadunku odpadów do pieca oraz bunkier są monitorowane. Obraz przekazywany jest do centralnej dyspozytorni oraz operatorów suwnic z chwytakami.

 • Odpady komunalne będą dostarczane do lejów zasypowych pieców za pomocą suwnic wyposażonych w chwytaki. Osady ściekowe będą podawane bezpośrednio do lejów zasypowych pieców.

 • Słup odpadów znajdujących się w lejach zasypowych tworzy śluzę powietrzną nie pozwalając na wlot powietrza do komory spalania. Lej zasypowy wyposażony jest w klapę zamykającą uruchamianą w awaryjnych przypadkach w celu odcięcia strumienia podawanych odpadów.

Zgodność z wymaganiami BAT

PROCES SPALANIA ODPADÓW/OBRÓBKI CIEPLNEJ

Stosowanie systemu kontroli i monitoringu procesu spalania

 • Zastosowanie kamer, innych metod np. pomiarów ultradźwiękowych lub innych metod kontroli temperatury
 • Wszystkie urządzenia będą wyposażone w urządzenia i czujniki do pomiaru parametrów. Piec i kocioł będą opomiarowane, aby umożliwić kontrolę i utrzymanie wymaganych parametrów procesu spalania.
 • Instalacja będzie wyposażona w systemy automatyki wstrzymujące podawanie odpadów do spalania w przypadku niedotrzymywania wymaganych warunków prowadzenia procesu. Procedury eksploatacji spalarni będą przewidywać zatrzymanie pracy instalacji w przypadku zaistnienia zakłóceń eksploatacyjnych.
 • Instalacja będzie wyposażona w system ciągłych pomiarów emisji oraz urządzenia umożliwiające realizację wymogów zatrzymania podawania odpadów do spalania w przypadku przekraczania dopuszczalnych wartości emisji.

Zgodność z wymaganiami BAT

Ciągła praca instalacji

 • Zastosowanie ciągłej pracy instalacji bez uwzględniania częstych rozruchów osiągane m.in. przez magazynowanie odpadów
 • Instalacja będzie pracować w trybie ciągłym – 8000 h/rok. Bunkier pełniąca rolę zbiornika buforowego zapewni zapas odpadów na około szczęść dni.

Zgodność z wymaganiami BAT

Optymalizacja i kontrola warunków spalania w komorze termicznego unieszkodliwiania.

Parametry procesu

 • Optymalizacja i kontrola dostarczonego powietrza – zastosowanie systemu zaopatrzenia powietrza

 • Optymalizacja, kontrola pierwotnego dystrybucja powietrza pierwotnego– system dostarczania powietrza

 • Podgrzewanie powietrza pierwotnego i wtórnego

 • Optymalizacja i kontrola dostarczania powietrza wtórnego poprzez odpowiedni system
 • Pod ruszt doprowadzone będzie podgrzane powietrze pierwotne (zassane z obszaru bunkra w celu redukcji odorów i utrzymywania podciśnienia). Powietrze wtórne doprowadzane jest do komory dopaleniowej (poprzez wentylator nadmuchowy zbierający ogrzane powietrze z obszaru nad kotłem) – kontrola dostarczonego powietrza.
 • Optymalizacja procesu poprzez ciągły pomiar i rejestrację ciśnienia, poziomu O2 oraz temperatury.

 • Powietrze pierwotne będzie podgrzewane w wymienniku ciepła przez parę pochodzącą z upustu turbiny. Ogrzane powietrze wtórne będzie zasysane z obszaru nad kotłem.
 • System kontrolno-pomiarowy steruje ilością dostarczanego powietrza wtórnego.

Zgodność z wymaganiami BAT

 • Termiczny proces przekształcania odpadów, prowadzi się w taki sposób, aby temperatura gazów powstających w wyniku spalania, zmierzona w pobliżu wewnętrznej ściany lub w innym reprezentatywnym punkcie komory spalania lub dopalania, wynikającym ze specyfikacji technicznej instalacji, po ostatnim doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, utrzymywała się na wymaganym poziomie
 • Przekształcanie termiczne odpadów powinno zapewniać odpowiedni poziom ich przekształcenia, wyrażony jako maksymalną zawartość nieutlenionych związków organicznych, której miernikiem mogą być oznaczane zgodnie z Polskimi Normami:

  1) całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach
  i popiołach paleniskowych nieprzekraczająca 3%

  lub

  2) udział części palnych w żużlach i popiołach paleniskowych nieprzekraczający 5%

 • Instalacja wyposażona jest w urządzenia zapewniające utrzymywanie wymaganej temperatury oraz czasu przebywania spalin w komorze spalania
  i dopalania. Proces jest kontrolowany przez system kontroli i monitoringu gazów spalinowych

 • Instalacja wyposażona jest w urządzenia niezbędne do osiągnięcia wymaganych parametrów. Ruszt mechaniczny o odpowiednim kształcie rusztowin oraz kontrolowane dostarczenie powietrza pierwotnego zapewni osiągnięcie wymaganych parametrów.

Zgodność z wymaganiami BAT

Zastosowanie automatycznego palnika/palników pomocniczych

 • Instalacje lub urządzenia do termicznego przekształcania odpadów wyposaża się w co najmniej jeden włączający się automatycznie palnik pomocniczy do stałego utrzymywania wymaganej temperatury procesu oraz wspomagania jego rozruchu i zatrzymania; palnik wspomaga proces tak długo, dopóki w komorze spalania nie osiągnie się wymaganej temperatury procesowej
 • Instalacja będzie wyposażona w olejowe palniki pomocnicze. Palniki pracują w trybie automatycznym zapewniając utrzymanie wymaganej temperatury w komorze paleniskowej. Będą używane do rozruchu oraz wygaszania pracy instalacji.

Zgodność z wymaganiami BAT

ODYSK ENERGII

Odzysk

 • Instalacje lub urządzenia do termicznego przekształcania odpadów wyposaża się w urządzenia techniczne do odzysku energii powstającej w procesie termicznego przekształcania odpadów, jeżeli stosowany rodzaj instalacji lub urządzenia umożliwia taki odzysk.
 • Instalacja wyposażona jest w urządzenia techniczne do odzysku energii – kocioł odzysknicowy, turbinę upustowo-kondensacyjną, generator do wytwarzania energii elektrycznej oraz wymiennik ciepła do odzysku energii cieplnej.
 • W zależności od potrzeb możliwa będzie produkcja jednocześnie ciepła i energii elektrycznej lub samej elektryczności.
 • Zastosowane rozwiązania oraz wybór lokalizacji zapewnią maksymalizację produkcji energii w skojarzeniu oraz jej eksport na poziomie odpowiadającym wartości określonej jako BAT (przy uwzględnieniu rzeczywistej wartości opałowej odpadów).

Zgodność z wymaganiami BAT

Optymalizacja efektywności wykorzystania energii oraz jej odzysku

 • Zagwarantowanie długoterminowych odbiorów odzyskanego ciepła.
 • Optymalizacja efektywności wykorzystania energii oraz odzysku energii w procesie (użycie kotła w celu przetwarzania energii spalin na energię)

  Zalecane jako BAT:

  Odzysk ciepła:

 • Odzysk ciepła na cele gorącej wody lub ciepłownictwa;
 • Odzysk ciepła na potrzeby własne

  Lub Produkcja energii elektrycznej

  Lub skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła

 • Wytwarzana w procesie energia cieplna i elektryczna po zaspokojeniu potrzeb własnych będzie przekazywana do sieci.
 • Efektywność konwersji cieplnej powyżej 70% na cele ciepłownictwa.
 • Spełnione

Zgodność z wymaganiami BAT

Redukcja strat energii

 • Zastosowanie metod redukcji strat energii poprzez dobre prowadzenie procesu spalania (dopalanie), wykorzystanie ciepła w procesie
 • Zastosowanie odzysku ciepła

Zgodność z wymaganiami BAT

Redukcja zapotrzebowania na energię dla całego procesu

 • Redukcja poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań na wszystkich etapach unieszkodliwienia odpadów, w tym: ograniczania zastosowania niepotrzebnych urządzeń, optymalizacja zużycia energii w skali całego procesu a nie pojedynczych instalacji, zastosowanie wymienników ciepła w celu ograniczenia dostaw energii z zewnątrz itd.
 • Zastosowanie odzysku ciepła

Zgodność z wymaganiami BAT

Ograniczenie procesu korozji w kotłach

 • Zastosowanie materiałów antykorozyjnych w konstrukcji np. nikiel, chrom itd. jako okładzina lub płytki ceramiczne;
 • Przewidziane w projekcie.

Zgodność z wymaganiami BAT

OCZYSZCZANIE SPALIN

 • Redukcja emisji pyłu
  • Redukcja emisji gazów kwaśnych (głównie HCl i HF oraz SO2)
  • Redukcja emisji tlenków azotu
  • Redukcja emisji dioksyn furanów (tzw. PCDD/F)
  • Redukcja emisji metali ciężkich
 • Emisja powinna być ograniczona poprzez wykorzystanie nowoczesnej i najbardziej zaawansowanej techniki.

 • Redukcję emisji:
 • dioksyn, furanów i metali ciężkich zapewni zastosowanie metody strumieniowo pyłowej z wtryskiem węgla aktywnego,
 • tlenków azotu zapewni podawanie do pieca stałego mocznika,
 • pyłu zapewni zastosowanie filtra workowego,
 • kwaśnych gazów zapewni pół-suchy system oczyszczania spalin
  z zastosowaniem mleczka wapiennego.
 • Kontrola procesu spalania i utrzymywanie parametrów procesów na wymaganym poziomie zapewni ograniczanie szkodliwych emisji

Zgodność z wymaganiami BAT

 • Zakłady spalające będą zaprojektowane, wyposażone, zbudowane i eksploatowane w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości emisji w gazach odlotowych
 • Gazy spalinowe, przed wprowadzeniem do powietrza, będą oczyszczone w stopniu zapewniającym nie przekraczanie standardów emisyjnych. Parametry komina (wysokość, średnica wylotu) będą tak dobrane, żeby emisja zanieczyszczeń nie powodowała przekraczania poziomów/wartości odniesienia. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza określi graniczne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przewidziano prowadzenie monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza zgodnie z przepisami.
 • Należy przeprowadzać ciągłe pomiary następujących substancji: NOx, pod warunkiem, że są ustalone dopuszczalne wartości emisji, CO, całkowitego pyłu, całkowitej zawartości węgla organicznego, HCl, HF i SO2;
 • Instalacja jest wyposażona w system pomiarowy umożliwiający w sposób ciągły pomiar i kontrolę emisji.

Zgodność z wymaganiami BAT

 • Należy przeprowadzać co najmniej dwa pomiary rocznie metali ciężkich, dioksyn i furanów; z tym, że w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji zostanie przeprowadzony co najmniej jeden pomiar raz na trzy miesiące.
 • Instalacja jest wyposażona w system pomiarowy umożliwiający pomiar
  i kontrolę emisji.

Zgodność z wymaganiami BAT

 • Należy przeprowadzać ciągłe pomiary następujących parametrów eksploatacyjnych procesu: temperatury w pobliżu wewnętrznej ściany lub w innym reprezentatywnym punkcie komory spalania zatwierdzonym przez właściwy organ, stężenia tlenu, ciśnienia, temperatury gazów odlotowych i zawartości w nich pary wodnej
 • Instalacja jest wyposażona w system kontroli procesu umożliwiający pomiary wymaganych parametrów.

Zgodność z wymaganiami BAT

GOSPODARKA ODPADAMI – STAŁYMI POZOSTAŁOŚCIAMI Z PROCESU

Zastosowanie technik i zasad prawidłowego prowadzenia procesu spalania w celu osiągania wartości całkowitego węgla organicznego w popiele poniżej 3% (zwyczajowo 1-2%)

Osiągane poprzez:

 • odpowiednie prowadzenie procesu – odpowiedni czas i wystarczająco wysoka temperatura procesu;
 • mieszanie odpadów i inne metody przed procesem;

 • optymalizacja i kontrola warunków spalania, włączając zaopatrzenie w tlen

 • Zastosowane i kontrolowane przez system kontrolno – pomiarowy

 • Uśrednianie składu odpadów (mieszanie w bunkrze odpadowym)

 • Instalacja została tak zaprojektowana, aby w jak największym stopniu mogła sprostać wymogom ekologicznym, między innymi przez wprowadzanie optymalizacji i kontroli warunków spalania.

Zgodność z wymaganiami BAT

Separacja metali z popiołu paleniskowego

 • zastosowanie separacji w celu odzysku (jeśli jest to uzasadnione ekonomicznie i praktycznie) metali żelaznych i nieżelaznych z popiołu
 • Metale z popiołu paleniskowego będą odzyskiwane poprzez eletromagnes

Zgodność z wymaganiami BAT

Zastosowanie metod postępowania z żużlami z procesu

Zastosowanie:

 • suchych metod z lub bez elementu „dojrzewania” – w tym składowanie na powietrzu lub w odpowiednich budynkach przez kilkanaście tygodni;

 • Żużle jako odpad z procesu technologicznego będą waloryzowane w przystosowanej do tego instalacji na terenie zakładu. Po przejściu okresu „dojrzewania” będą zbywane jako materiał przemysłowy.

Zgodność z wymaganiami BAT

Metody postępowania z pozostałościami procesu oczyszczania spalin

Zastosowanie metod:

 • Scalanie pozostałości z procesu FGT z użyciem cementu
 • Pozostałości z oczyszczania spalin w tym nadmiar reagentów, węgiel aktywny, przereagowane odczynniki, popioły będą scalane z dodatkiem cementu, wody i substancji stabilizującej.

Zgodność z wymogami BAT

OGRANICZENIE EMISJI HAŁASU

Zastosowanie metod redukcji emisji hałasu

 • Zastosowanie technik ograniczania emisji hałasu analogicznie jak w zakładach przemysłowych
 • Będzie rozwiązane na etapie projektowania

Zgodność z wymaganiami BAT

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE I SYSTEMOWE

Posiadanie planu zapobiegania, wykrywania i kontroli ryzyka pożaru na terenie zakładu

 • Plan przeciwpożarowy w odniesieniu do terenów magazynowania odpadów przed procesem, załadunku strumienia odpadów i procesu termicznego unieszkodliwiania
 • posiadanie automatycznego systemu wykrywania i powiadamiania; używanie ręcznego/automatycznego systemu interwencji i kontroli przeciwpożarowej
 • W zakładzie funkcjonują instrukcje i procedury technologiczne
  i stanowiskowe.

 • Zakład posiada wymagany prawem system wykrywania i powiadamiania kontroli przeciwpożarowej.

Zgodność z wymogami BAT

Zgodność z wymogami BAT

MONITORING TECHNOLOGICZNY I EMISJI ZANIECZYSZCZEN

Monitoring technologiczny

 • Zalecany ciągły i okresowy monitoring parametrów pracy instalacji
 • Zalecana kontrola w sposób ciągły parametrów procesu spalania
 • Instalacja jest wyposażona w system pomiarowy umożliwiający pomiar
  i kontrolę parametrów procesu oraz pracę instalacji.
 • Instalacja zostanie wyposażona w systemy kontroli i wizualizacji parametrów procesu spalania, wraz z automatycznymi układami korekty tych parametrów, będą pozwalać na optymalizację przebiegu procesu i zapewnią niezbędną archiwizację danych. W szczególności kontroli będą podlegać następujące parametry: ilość dostarczonego powietrza, poziom i rozkład temperatury spalania, stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych spalinach, oraz przy próbach odbiorowych – czas przebywania spalin surowych w wymaganej temperaturze. Konstrukcja pieca będzie zapewniać odpowiednie temperatury i turbulencję gazów.

Zgodność z wymaganiami BAT przy prawidłowej pracy systemu pomiaru
i rejestracji oraz systemów dodatkowych

Monitoring emisji zanieczyszczeń*

 • Zalecany ciągły i okresowy monitoring wielkości emisji zanieczyszczeń
 • Instalacja jest wyposażona w system pomiarowy umożliwiający pomiar
  i kontrolę emisji.

Zgodność z wymaganiami BAT przy prawidłowej pracy systemu pomiaru
i rejestracji oraz prowadzeniu monitoringu okresowego

* Uwzględnienie wymagań prawa polskiego w tym zakresie: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Zakres oraz metodyki referencyjne wykonywania pomiarów obowiązujące do dnia 27 grudnia 2005r.określa załącznik nr 5 a od dnia 28 grudnia 2005r. załącznik nr 6 do w/w Rozporządzenia.

Kontrola i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

Ocena zgodności z Najlepszą Dostępną Techniką BAT – Zaleca się rozwiązania stosowania systemów oczyszczania spalin jako części składowej instalacji unieszkodliwiania odpadów. Stosowanie systemów opisanych jako Najlepsze Dostępne Techniki BAT ma prowadzić do osiągnięcia poziomów emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przedstawionych
w tabeli poniżej.

Dopuszczalne wartości emisji do powietrza


Zanieczyszczenia

Średnie wartości dobowe

Średnie wartości półgodzinne

97% Średnie wartości półgodzinne

 • Pył całkowity (mg/mu3)

10

30

10

 • HCl (mg/mu3)

10

60

10

 • SO2 (mg/mu3)

50

200

50

 • HF (mg/mu3)

1

4

2

 • NO + NO2 jako NO2 (mg/mu3)

200

400

200

 • NH3 (mg/mu3)

10

 • CO (mg/mu3)

50

 • 100 lub
 • 150 dla średniej wartości 10 minutowej
 • Substancje organiczne w postaci gazów i par, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny (mg/mu3)

10

20

10

Wartości średnie dotyczące minimum 30 minutowego i maksymalnie 8 godzinnego okresu pobierania próbek

 • Cd+Tl (mg/mu3)

0,05

 • Hg (mg/mu3)

0,05

 • Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V (mg/mu3)

0,5

Wartości średnie mierzone w minimum 6 godzinnym i maksimum 8 godzinnym okresie pobierania próbek

 • Dioksyny i furany (ng/mu3)

0,1

Odniesienia:

Wielkości standaryzowane w warunkach normalnych – 11% tlenu, suchy gaz, temperatura 273 K i ciśnienie 101,3 kPa.

Poziomy BAT dla dioksyn i furanów zostały podane przy użyciu współczynników równoważnych zgodnie z dyrektywą 2000/76/WE.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16