Raport o oddziaływaniu na środowisko – I wersja – maj 2010

12. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU

12.1. Metody ochrony powietrza

Wymagania ekologiczne, jakie są stawiane instalacjom TPOK, które to wymagania są nieporównanie wyższe w stosunku do innych obiektów energetycznych, zmuszają do projektowania i budowania procesowo zróżnicowanych i rozbudowanych zespołów instalacji ochrony przed zanieczyszczeniem do powietrza.Podstawowym sposobem zapobiegania oddziaływania Zakładu na powietrze atmosferyczne jest nowoczesny i wysokosprawny system spalania odpadów oraz oczyszczania spalin. System oczyszczania został oparty na metodzie pół-suchej (w celu redukcji związków kwaśnych, pyłów, metali ciężkich, węglowodorów w przeliczeniu na sumaryczny węgiel organiczny oraz dioksyn i furanów) oraz na metodzie SNCR z wykorzystaniem mocznika w celu redukcji NOx. Metody te zapewnią redukcję zanieczyszczeń zawartych w gazach odlotowych do bezpiecznego poziomu, co potwierdziły przeprowadzone pomiary emisji na istniejących instalacjach tego typu.

Podstawowe zabezpieczenia przed emisją zanieczyszczeń z instalacji:

1. Dowóz odpadów

Odpady komunalne i suche osady ściekowe, będą dowożone w sprawnych samochodach ciężarowych, hermetycznie zamkniętych tak, aby nie powodować emisji zanieczyszczeń z transportu.

2. Bunkier, hala wyładowcza

Aby uniknąć przedostawania się na zewnątrz niekontrolowanej emisji odorów i zanieczyszczeń w hali i bunkrze zastosowane będzie podciśnienie. Powietrze pobierane z bunkra i jednocześnie z hali będzie wykorzystane w procesie spalania co gwarantuje nie wydostawanie się odorów i zanieczyszczeń na zewnątrz instalacji.

Pozostałe pomieszczenia ciągu technologicznego ZTPO będą wyposażone w wentylacje mechaniczną i grawitacyjną zapewniającą wymianę powietrza zgodnie z przepisami sanitarnymi i ochrony p.poż., w tym wymagane klapy dymowe na wypadek pożaru.

3. Instalacja zestalania i chemicznej stabilizacji

Silos sorbentu, silos węzła zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów, silos cementu będą szczelnie zamknięte tak, aby nie powodować żadnej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Proces zestalania i chemicznej stabilizacji pyłów i popiołów będzie się odbywał w hali procesowej, w której będą znajdować się wszystkie obiekty technologiczne (silosy, mieszalniki, itp.). W hali procesowej zostanie zainstalowana wentylacja, na której jako blok końcowy zostanie zainstalowany filtr workowy w celu ograniczenia emisji i wyłapania niezorganizowanej emisji pyłu.

4. Silos węgla aktywnego

Silos węgla aktywnego wykorzystywanego do procesu spalania będzie umiejscowiony w hali procesowej. Będzie hermetycznie i szczelnie zamknięty.

5. Instalacja do waloryzacji żużla

Waloryzacja żużla będzie odbywać się w specjalnie przygotowanym budynku, dzięki czemu emisja zanieczyszczana będzie ograniczona w bardzo dużym stopniu. System wentylacji budynku będzie wyposażony w filtr workowy w celu wyłapania pyłów powstałych w czasie waloryzacji żużla.

6. Plac sezonowania żużla z kwaterami dojrzewania żużla

Cały proces sezonowania i dojrzewania żużla będzie odbywał się na specjalnie przygotowanym placu, który będzie posiadał zabezpieczenia boczne (ściany) oraz przykrycie dachowe w celu zabezpieczenia przeciw wtórnemu pyleniu i wpływom warunków atmosferycznych – opady deszczu, śniegu.

12.2. Metody ochrony przed nadmiernym hałasem

Proces termicznego przekształcania odpadów (termicznego przekształcania, waloryzacji żużla, stabilizacji i zestalania odpadów po procesowych niebezpiecznych) będzie odbywał się w szczelnych i odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach (halach procesowych). Wszystkie urządzenia wykorzystane w powyższych procesach będą urządzeniami nowymi i odpowiednio zabezpieczonymi przed nadmierną emisją hałasu. Zastosowana technologia, sposób jej prowadzenia oraz wyposażenie instalacji w poszczególne urządzenia z zabezpieczeniami akustycznymi w ZTPOK, w pełni pozwoli na osiągniecie odpowiednich prawem przewidzianych standardów odnośnie ochrony przed nadmiernym hałasem.

Oznaczać to będzie m.in. budowanie zespołu rozdrabniania odpadów, zespołów pomp i innych maszyn wirnikowych, turbiny parowej z generatorem, wentylatorów powietrza pierwotnego i wtórnego oraz powietrza do palników rozpałkowych w pomieszczeniach lub ochronach, które zabezpieczać będą przed rozprzestrzenianiem się hałasu poza miejsce jego generowania. Podobnie przy pomocy odpowiedniego ekranowania zabezpieczone będzie rozprzestrzenianie się hałasu z wentylatora (wentylatorów) ciągu głównego i chłodni wentylatorowej.

12.3. Metody ochrony wód powierzchniowych, podziemnych

Pobór wody na potrzeby budowy jak i działania instalacji będzie się odbywał z miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki będą odprowadzane do miejskiej kanalizacji na warunkach uzgodnionych z odbiorcą.

ZTPOK zostanie wyposażona w pełną instalacje wodno – kanalizacyjną, która będzie posiadać opomiarowanie, zabezpieczenia p.poż, zabezpieczenia na wypadek awarii. Wszystkie pomieszczenia (np. bunkier, fosa na odpady, magazyn odpadów) będą wybetonowane i szczelne. Powierzchnie placów będą utwardzone i szczelne, wyposażone w system wewnętrznej kanalizacji deszczowej. Plac żużla będzie zadaszony.

W celu minimalizacji zużycia wody i odprowadzenia ścieków będą zastosowane następujące rozwiązania:

 • Woda z odmulania kotłów – będzie kierowana do odżużlacza z zamknięciem wodnym.
 • Woda z czyszczenia filtrów stacji uzdatniania wody – będzie kierowana do podczyszczalni ścieków przemysłowych i dalej do odżużlacza z zamknięciem wodnym.
 • Ścieki z mycia powierzchni „brudnych” – (hala wyładunkowa, budynek spalania) – kierowane będą do podczyszczalni ścieków przemysłowych, w której będzie się odbywać separacja substancji ropopochodnych oraz oddzielanie piasku. Woda ta będzie pompowana w 100% do systemu gaszenia żużli.
 • Woda dodawana do reaktora wchodzącego w skład pół-suchego systemu oczyszczania spalin będzie wyparowywać i w postaci pary wodnej zmieszanej z oczyszczonymi spalinami będzie wypuszczana do atmosfery. W związku z tym ZTPOK nie będzie powodować tworzenia się ścieków z systemu oczyszczania spalin.
 • Odcieki pochodzące z bunkra (fosa magazynująca odpady) – będą kierowane poprzez system odwodnienia i odprowadzenia odcieków z odpadów składowanych w bunkrach do wewnętrznej kanalizacji zakładowej (przemysłowej) której końcowym blokiem będzie podczyszczalnia ścieków przemysłowych. Następnie po oczyszczeniu wody te będą wykorzystywane w procesie gaszenia żużla.

Powyższe metody oczyszczania ścieków zabezpieczą wody powierzchniowe, podziemne, gleby przed zanieczyszczeniem.

12.4. Gospodarka odpadami

Działania Inwestora powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów będą planowane, projektowane i prowadzone tak, aby:

 • zapobiegać powstawaniu odpadów,
 • zapewnić bezpieczne dla środowiska wykorzystanie odpadów jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,
 • zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska sposób postępowania z odpadami, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się wykorzystać.

Wytwórca odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania ZTPOK dopełni obowiązki wynikające z ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 3 ust. 3. pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach wytwórcą odpadów w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest prowadzący określoną działalność gospodarczą. Wytwórca odpadów przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia zobowiązany jest wystąpić do odpowiedniego dla rangi przedsięwzięcia organu administracyjnego określonego w prawie ochrony środowiska o uregulowanie stanu formalno-prawnego poprzez przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach). Wytwórca odpadów na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia będzie miał uregulowany stan formalno prawny, między innymi w zakresie gospodarki odpadami określony pozwoleniem zintegrowanym w tym zakresie. Na znaczącą minimalizację wytwarzania odpadów w wyniku eksploatacji ZTPOK, które będą musiały zostać poddane składowaniu na zewnątrz instalacji będzie miało zdecydowany wpływ:

 • prowadzenie waloryzacji żużli,
 • odzysk metali żelaznych z żużli.

Odpady niebezpieczne (popioły, odpady z suchego oczyszczania gazów odlotowych) będą stabilizowane na terenie w celu ich przekształcenia w odpad inny niż niebezpieczny.

12.5. Metody ochrony przyrody i krajobrazu

Budowa nowoczesnego obiektu wiązać się będzie, także z zagospodarowaniem wolnych od niezbędnej zabudowy powierzchni zielenią niską i wysoką, powyższe poprawi w znacznym stopniu walory krajobrazu i przyrody.

12.6. Ludzie, zwierzęta i rośliny

Podstawowe oddziaływanie na ludzi, zwierzęta i rośliny mogłoby odbywać się pośrednio, poprzez zanieczyszczenie atmosfery. Zastosowane rozwiązania, pozwalające na przestrzeganie norm emisji substancji zanieczyszczających do powietrza, a tym na stan zdrowia ludzi zostały opisane w podrozdziale dotyczącym zanieczyszczeń powietrza.

Minimalizację oddziaływania odorowego uzyska się poprzez wprowadzanie powietrza z bunkra i hali wyładowczej, w której gromadzone są odpady przed spaleniem, do instalacji termicznego przekształcania jako tzw. powietrza pierwotnego.

ZTPOK wyposażony będzie w brodzik dezynfekcyjny, zapobiegający przedostawaniu się skażeń mikrobiologicznych poza teren instalacji na kołach wyjeżdżających samochodów.

Teren instalacji jak również urządzenia będą utrzymywane w czystości. Będą też przestrzegane przepisy BHP i p.poż. W celu wyeliminowania potencjalnych uciążliwości związanych z transportem, generowanych przez samochody ciężarowe dowożące odpady na teren ZTPOK, transport będzie się głównie w porze dziennej.

12.7. Metody ochrony obszarów Natura 2000

Na terenie objętym bezpośrednio niniejszym opracowaniem oraz w jego sąsiedztwie nie występują obszary objęte formami ochrony przyrody ani o wysokich walorach przyrodniczych – w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Nie stwierdzono również występowania objętych ścisłą ochroną gatunków fauny i roślin – w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.09.2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.08.2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie.

W związku z tym przewiduje się, że budowa ZTPOK w Rudzie Śląskiej nie wpłynie negatywnie na formy ochrony przyrody znajdujące się poza terenem objętym bezpośrednio inwestycją (zasięgiem jej oddziaływania), na obszarze miasta Ruda Śląska. W związku z tym nie przewiduje się wprowadzenia specjalnych metod ochrony obszarów Natura 2000.

12.8. Metody ochrony Zabytków i dóbr kultury

Na terenie inwestycyjnym nie występują żadne obiekty objęte ochroną konserwatorską. Inwestycja ZTPO nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na obiekty objęte ochroną konserwatorską, zarówno w fazie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. W związku z tym, nie przewiduje się wprowadzenia specjalnych metod ochrony Zabytków i Dóbr Kultury.

12.9. Metody ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Na terenie planowanego zakładu nie przewiduje się posadowienia instalacji czy urządzeń, dla których wymagane jest zastosowanie specjalnych środków ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych (promieniowanie niejonizujące).

W części raportu poświęconej analizie oddziaływania inwestycji na środowisko przedstawiono metody ochrony środowiska uwzględniające poszczególne jego składowe komponenty.

Podsumowując należy stwierdzić, że zastosowane metody i urządzenia są wystarczające z punktu widzenia ochrony środowiska – co potwierdza także zestawienie sporządzone w ramach analizy spełniania wymagań BAT. Ponadto należy podkreślić, że stosowana w Zakładzie technologia nie jest uciążliwa dla środowiska, a stosowane procedury i systemy monitorowania procesów produkcyjnych, pozwalają na dostateczną kontrolę i panowanie nad nimi.

Generalnie należy stwierdzić, że korzystając z dostępnych materiałów można kierować się przede wszystkim pewnymi ogólnymi zasadami, które sprowadzają się do podstawowych założeń definicji i filozofii najlepszych dostępnych technik (BAT), w tym zwłaszcza:

 • dotrzymywanie standardów emisyjnych,
 • dotrzymywanie standardów jakości środowiska,
 • zapewnienie efektywnej gospodarki materiałowo-surowcowej,
 • zapewnienie efektywnej gospodarki energetycznej,
 • zapewnienie bezpiecznej gospodarki substancjami niebezpiecznymi,
 • zapewnienie rentowności produkcji przy spełnieniu powyższych wymagań.

W przypadku termicznego przekształcania odpadów w ZTPO wszystkie powyższe kryteria będą spełnione, gdyż:

 • nie odnotowuje się przekroczeń dopuszczalnych wartości emisyjnych zanieczyszczeń,
 • zastosowano nowoczesną instalację do termicznego przekształcania odpadów,
 • dotrzymane będą normy jakości środowiska poza terenem, do którego Wnioskodawca ma tytuł prawny,
 • zastosowane urządzenia ochronne są wystarczające z punktu widzenia dotrzymywania standardów emisyjnych i imisyjnych,
 • wykorzystanie surowców, materiałów i energii można uznać za racjonalne i efektywne, co wymuszane jest przede wszystkim wymaganiami rynkowymi (zastosowano procedury racjonalizacji zużycia surowców i energii),
 • realizowana jest zasada minimalizacji ilości powstających odpadów oraz stosowane jest selektywne zbieranie odpadów w miejscach ich wytwarzania,
 • stosowane substancje niebezpieczne są odpowiednio zabezpieczone,
 • monitoring procesów technologicznych i emisji zanieczyszczeń pozwala na kontrolę w zakresie oddziaływania Zakładu na środowisko oraz utrzymanie i kontrolę reżimów prowadzenia procesu spalania.

Wobec powyższych stwierdzeń zaproponowano, aby uznać dopuszczalne parametry emisyjne przedstawione w części operacyjnej niniejszego raportu jako parametry charakteryzujące najlepszą dostępną technikę dla tej konkretnej technologii i w jej aktualnej lokalizacji.

W myśl obowiązujących przepisów:

 • art. 201, ust. 1 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);
 • pkt. 5 ppkt. 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

dla planowanej inwestycji konieczne jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Pozwolenie zintegrowane należy uzyskać przed oddaniem instalacji do użytkowania.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 lit.11 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji – raport o oddziaływaniu na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska,

Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

 1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;

W ZTPO wykorzystywane będą substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne jednak w ilościach nie klasyfikujących go do zakładów o zwiększonym ani dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Należy dążyć do jak najmniejszego wykorzystania substancji stwarzających zagrożenie. W systemie oczyszczania spalin SNCR w celu redukcji tlenków azotu zastosowano mocznik, który nie jest traktowany jako substancja niebezpieczna. W ten sposób do celu oczyszczania spalin nie musi być wykorzystywany szkodliwy amoniak.

 1. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

Zastosowany w ZTPO system odzysku i produkcji energii zapewni jej efektywne wykorzystanie. System odzysku ciepła ze spalin w celu podgrzewania wody zasilającej, powietrza pierwotnego oraz wytwarzania pary w maksymalny sposób wykorzysta zawarte w nich ciepło. Produkcja energii elektrycznej w generatorze sprzężonym z turbiną upustowo-kondensacyjną pozwoli na zaspokojenie potrzeb własnych i odsprzedaż pozostałej części energii do sieci energetycznej. Ciepło odzyskane z pary w wymienniku ciepła pozwoli na podgrzanie wody z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wszystkie zastosowane systemy zapewnią efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii.

 1. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;

Praca instalacji, maszyn i urządzeń wchodzących skład będzie tak zoptymalizowana aby zużycie wszystkich surowców, wody, materiałów i paliw było na jak najniższym poziomie. Opomiarowanie elementów związanych z przepływem mediów, prowadzenie monitoringu zużycia reagentów w systemie oczyszczania spalin, wody wykorzystywanej w obiegu parowym, chłodzenia żużli i innych, prowadzenia monitoringu zużycia ilości oleju opałowego w piecu zapewni racjonalne zużycie wszystkich mediów.

 1. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;

W wyniku prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów komunalnych będą powstawać stale pozostałości w postaci żużla, pyłów oraz stałych pozostałości z oczyszczania spalin. Żużle będą poddawane procesowi waloryzacji w instalacji na terenie . Po odpowiednio długim okresie sezonowania i przejściu testów na wymywalność metali ciężkich z żużla będzie on zbywany jako produkt nadający się do podbudowy dróg lub przesypka wykorzystywana na składowiskach odpadów. Pyły i stałe pozostałości z oczyszczania spalin poddane będą procesowi zestalenia i stabilizacji w instalacji na terenie i będą wywożone i składowane na składowisku odpadów innym niż niebezpieczne i obojętne.

 1. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;

W fazie eksploatacji możliwe największe oddziaływanie inwestycji będzie odbywało się w sferze oddziaływania na powietrze oraz na klimat akustyczny. Z przeprowadzonej analizy i obliczeń wynika, iż realizacja budowy w proponowanym zakresie zapewni dotrzymanie obowiązujących standardów w zakresie dopuszczalnych emisji i imisji. Oddziaływanie na pozostałe komponenty środowiska jak również oddziaływanie na ludzi, dzięki zastosowanej technologii i systemom oczyszczania będzie nieistotne. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji nie ma potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla ZTPOK w Rudzie Śląskiej.

 1. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;

Proponowana technologia termicznego przekształcania odpadów komunalnych, system oczyszczania spalin, zestalanie i stabilizacja odpadów poprocesowych oraz proces waloryzacji żużla są technologiami szeroko stosowanymi w krajach UE. Podlegają one ciągłemu rozwojowi i ulepszaniu. W Europie pracuje ponad 400 tego typu instalacji.

W tabeli poniżej zostały przedstawione przykładowe instalacje pracujące w Europie w oparciu o pół-suchy system oczyszczania spalin.

Tabela 13.1. Wykaz instalacji do termicznego przekształcania odpadów pracujących w Europie w oparciu o pół – suchy system oczyszczania spalin

Kraj

Miejscowość

Wydajność [Mg/h]

Belgia

Oostende

18

Czechy

Brno

45

Dania

Nykobing F

12

Dania

Roskilde

34

Dania

Ronne

2,5

Francja

Grand Quevilly

43,5

Francja

La Veuve

12,5

Francja

Lasse

12,5

Francja

Le Fayet

7,5

Francja

Orisane

15

Francja

Poitiers

6,6

Francja

Sainte Gemmes sur Loire – ANGERS

25,2

Francja

Toulon

3

Francja

Villejust

11

Niemcy

Lauta

30

Niemcy

Olching

18

Niemcy

Schwandorf

98

Wielka Brytania

Billingham

28

Wielka Brytania

Huddersfield

17

Wielka Brytania

Stoke on Trent

24

Wielka Brytania

Sheffield

28

Wielka Brytania

Wolverhampton

14

Węgry

Budapest

60

Włochy

Macomer

6

Włochy

Mergozzo

4,4

Włochy

Verona

24

Norwegia

Al.

3

Portugalia

Funchal

16

Portugalia

Moreira da Maia

49,4

Hiszpania

Bilbao

30

Hiszpania

Cerceda

26

Hiszpania

Madrid

27,51

Hiszpania

Mataro

20

Hiszpania

Palma De Mallorca

37,5

W tabeli poniżej zostały przedstawione przykładowe instalacje pracujące w oparciu o technologię spalania w piecach rusztowych.

Tabela 13.2. Wykaz instalacji termicznego przekształcania odpadów pracujących w oparciu o technologię spalania w piecach rusztowych

Termiczne przekształcanie odpadów w piecach rusztowych

Referencje

Corteolona (Włochy) – 1 linia – przepustowość – 37 400 Mg/rok;

Livorno (Włochy) – 2 linie – przepustowość – 44 806 Mg/rok;

Pietrasanta (Włochy) – 2 linie – przepustowość – 46 849 Mg/h;

Trezzo Sul (Włochy) – 2 linie – przepustowość – 152 540 Mg/h;

Weurt (Holandia) – 2 linie – przepustowość 269 585 Mg/rok

Arnoldstein (Austria) – 1 linia – przepustowość – 40 644 Mg/rok;

Zwentendorf (Austria) – 2 linie – przepustowość – 323 000 Mg/rok;

Doel-Beveren (Belgia) – 3 linie – przepustowość – 397 029 Mg/rok;

Praga (Czechy) – 4 linie – przepustowość – 211 383 Mg/rok;

Liberec (Czechy) – 1 linia – przepustowość – 92 260 Mg/rok;

Horsens (Dania) – 2 linie – przepustowość – 70 713 Mg/rok;

Esbjerg (Dania) – 1 linia – przepustowość – 181 635 Mg/rok;

Bessieres (Francja) – 2 linie – przepustowość 155 000 Mg/rok;

Blois (Francja) – 2 linie – przepustowość 89 700 Mg/rok;

Fourchambault (Francja) – 1 linia – 20 650 mg/rok;

Guichainville (Francja) – 2 linie – przepustowość 90 000 Mg/rok;

Halluin (Francja) – 3 linie – przepustowość – 332 976 Mg/rok;

La Veuve (Francja) – 1 linia – przepustowość – 97 500 Mg/rok;

Lasse (Francja) – 1 linia – przepustowość – 97 500 Mg/rok;

Frankfurt (Niemcy) – 4 linie – przepustowość – 211 000 mg/rok;

Lauta (Niemcy) – 2 linie – przepustowość – 225 000 Mg/rok;

Schweinfurt (Niemcy) – 3 linie – przepustowość – 155 000 Mg/rok;

Weißenfels (Niemcy) – 2 linie – przepustowość – 300 000 Mg/rok

Sheffield (Wlk. Brytania) – 1 linia – przepustowość – 226 200 Mg/rok;

Portsmouth (Wlk. Brytania) – 1 linia – przepustowość – 171 600 Mg/rok;

Marchwood (Wlk. Brytania) – 1 linia – przepustowość – 171 600 Mg/rok;

Budapeszt (Węgry) – 4 linie – przepustowość – 160 054 Mg/rok;

Bergen (Norwegia) – 1 linia – przepustowość – 105 000 Mg/rok;

Oslo (Norwegia) – 2 linie – przepustowość – 148 161 Mg/rok;

Funchal (Portugalia) – 2 linie – przepustowość – 113 823 Mg/rok;

S. Joao de Talha (Portugalia) – 5 linii – przepustowość – 534 640 Mg/rok;

Bilbao (Hiszpania) – 1 linia – przepustowość – 157 808 Mg/rok;

Melilla (Hiszpania) – 1 linia – przepustowość – 46 227 Mg/rok;

Palma De Mallorca (Hiszpania) – 2 linie – przepustowość – 328 747 Mg/rok;

Jönköping (Szwecja) – 1 linia – przepustowość – 156 000 Mg/rok;

Uddevalla (Szwecja) – 1 linia – przepustowość – 85 800 Mg/rok;

Uppsala (Szwecja) – 4 linie – przepustowość – 273 000 Mg/rok;

Lausanne (Szwajcaria) – 1 linia – przepustowość – 44 117 Mg/rok;

Posieux (Szwajcaria) – 1 linia – przepustowość – 88 401 Mg/rok;

Weinfelden (Szwajcaria) – 2 linie – przepustowość – 113 097 Mg/rok.

7) postęp naukowo-techniczny;

Wszystkie zastosowane technologie będą uwzględniały postęp naukowo-techniczny. W nowo wybudowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów będą zastosowane najnowsze, sprawdzone rozwiązania z dziedziny spalania odpadów, odzysku energii, oczyszczania spalin oraz bezpiecznego zagospodarowania pozostałości poprocesowych.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16