Raport o oddziaływaniu na środowisko – I wersja – maj 2010

11. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTANIE ŚRODOWISKA, EMISJI

Przedstawiona w niniejszym rozdziale prognoza zawiera oddziaływanie ZTPOK na środowisko w aspekcie poszczególnych jego komponentów. Przyjęte metody opracowania niniejszej prognozy są konsekwencją charakteru przedsięwzięcia, którego zakres merytoryczny przedstawiono w poprzednich rozdziałach Raportu. Przewidywane oddziaływanie na środowisko o charakterze znaczącym, krótkotrwałym, odwracalnym, lokalnym, nieznaczącym, długotrwałym, nieodwracalnym, regionalnym oraz oddziaływaniu pomijalnie małym lub braku takiego oddziaływania, przedstawiono w tabelach 11.1. i 11.2. dla 3 faz wykorzystania terenu – faza realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

Dla fazy eksploatacji przedsięwzięcia prognozę wykonano w oparciu o opis technologiczny przedsięwzięcia i analizę wariantów, dokumenty BAT oraz wykonane wyliczenia propagacji substancji do powietrza oraz hałasu. Dla fazy realizacji i likwidacji prognozę opracowano na podstawie opisu oddziaływania fazy realizacji i oceny specjalistycznej.

Tabela 11.1. Lista potencjalnych oddziaływań na środowisko w fazie budowy (likwidacji)

Nr

Element

Oddziaływania niekorzystne

Oddziaływania korzystne

Z

NZ

K

D

OD

NO

L

R

Z

NZ

K

D

L

R

Przyrodnicze

1

Wody powierzchniowe

0

0

0

0

2

Wody podziemne

3

Jakość powietrza

X

X

X

X

4

Klimat

5

Klimat akustyczny (hałas i wibracje)

X

X

X

X

6

Gleby i powierzchnia ziemi (w tym odpady)

X

X

X

X

7

Lasy

X

8

Fauna i flora

X

X

9

Przestrzenne i punktowe formy ochrony przyrody

10

Krajobraz

X

X

0

11

Poważne awarie

Społeczno-gospodarcze i zdrowie ludzi

1

Warunki BHP

2

Zatrudnienie

X

X

X

3

Poprawa mobilności zakładu

Oznaczenia: Z – znaczące; K – krótkotrwałe; OD – odwracalne; L – lokalne; NZ – nieznaczące; D – długotrwałe; NO – nieodwracalne; R – regionalne; X – oddziaływanie występujące; – – brak oddziaływania; 0 – oddziaływanie pomijalnie małe

Tabela 11.2. Lista potencjalnych oddziaływań na środowisko w fazie eksploatacji

Nr

Element

Oddziaływania niekorzystne

Oddziaływania korzystne

Z

NZ

K

D

OD

NO

L

R

Z

NZ

K

D

L

R

Przyrodnicze

1

Wody powierzchniowe

2

Wody podziemne

0

0

0

3

Jakość powietrza

0

0

0

X

X

X

X

0

4

Klimat

5

Klimat akustyczny (hałas i wibracje)

0

0

0

0

0

X

X

X

6

Gleby i powierzchnia ziemi (w tym odpady)

X

X

X

X

7

Lasy

8

Fauna i flora

0

0

0

9

Przestrzenne
i punktowe formy ochrony przyrody

10

Krajobraz

0

0

X

X

X

11

Poważne awarie

X

X

0

X

0

X

Społeczno-gospodarcze i zdrowie ludzi

1

Warunki BHP

2

Zatrudnienie

X

X

X

3

Poprawa mobilności zakładu

X

X

X

Oznaczenia: Z – znaczące; K – krótkotrwałe; OD – odwracalne; L – lokalne; NZ – nieznaczące; D – długotrwałe; NO – nieodwracalne; R – regionalne; X – oddziaływanie występujące; – – brak oddziaływania; 0 – oddziaływanie pomijalnie małe

Z przedstawionej skrótowej prognozy oddziaływania na środowisko realizacji instalacji ZTPOK należy stwierdzić, że:

  1. Niekorzystne oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji inwestycji będzie dotyczyło jedynie zanieczyszczenia powietrza i hałasu oraz powierzchni ziemi. Oddziaływanie to jednak będzie miało charakter nieznaczący i wielu przypadkach chwilowy i odwracalny.
  2. Natomiast realizacja budowy ZTPOK oraz jego eksploatacja będzie zasadniczo charakteryzowała się oddziaływaniem korzystnym.
  3. Korzystne oddziaływanie powinno być znaczące i odczuwalne szczególnie w przypadku zagospodarowania istniejącego terenu. Oddziaływanie to będzie posiadało charakter znaczący, długotrwały o znaczeniu lokalnym.

ZTPOK będzie projektowany, budowany, wyposażony i użytkowany w sposób zapewniający osiągnięcie poziomu termicznego przekształcania, przy którym ilość i szkodliwość dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska odpadów i innych emisji powstających wskutek termicznego przekształcania odpadów będzie jak najmniejsza.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16