Raport o oddziaływaniu na środowisko – I wersja – maj 2010

I wersja – maj 2010

Inwestor:

GÓRNOŚLĄSKI ZWIĄZEK METROPOLITALNY

ul. Barbary 21 A

40-053 Katowice

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA pn.

BUDOWA ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW (ZTPOK) W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

PRZY ULICY SZYB WALENTY DLA GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO

Katowice, Maj 2010

Wykonawca:


Socotec Polska Sp. z o.o.

00 – 807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94

Przedsiębiorstwo Usługowe „POŁUDNIE II” sp. z o.o.

31-444 Kraków, ul. Śliczna 34

Zespół autorski:

mgr inż. Stanisław Gastoł

mgr inż. Leszek Wroński

mgr Maciej Osysko

mgr inż. Agnieszka Dutkiewicz

mgr Joanna Dejwór

Dominik Gastoł

Aleksandra Dziadosz

SPIS TREŚCI

1. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 14

2. WPROWADZENIE 32

2.1. Cel i zakres raportu 32

2.2. Podstawa wykonania opracowania 33

2.3. Inwestor 33

2.4. Klasyfikacja prawna przedsięwzięcia 33

3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 35

3.1. Akty prawne 35

3.2. Polskie normy 37

3.3. Dokumenty źródłowe 38

4. ZGODNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z PRZEPISÓW KRAJOWYCH I UE 39

4.1. Zasady i uwarunkowania wynikające z prawa unijnego 39

4.2. Zgodność przedsięwzięcia z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 41

4.3. Miejsce i rola ZTPOK w przyszłym systemie gospodarki odpadami 45

5. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 49

5.1 WARIANT POLEGAJĄCY NA NIEPODEJMOWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA 49

5.2 WARIANTY LOKALIZACYJNE 50

5.2.1 Potencjalne lokalizacje ZTPOK 50

5.2.2 Analiza lokalizacji ZTPOK wraz z wyborem optymalnego rozwiązania 51

5.3 WARIANTY ANALIZY ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 60

5.3.1 Zakres analizy 60

5.3.2 Analiza technologiczna – metody termicznego przekształcania odpadów 60

5.3.2.1. Technologia termicznego przekształcania odpadów w piecach rusztowych 61

5.3.2.2. Technologia termicznego przekształcania odpadów w kotłach fluidalnych 65

5.3.2.3 Technologia termicznego przekształcania odpadów z wykorzystaniem pirolizy 69

5.3.2.4 Referencje omawianych technologii i ich oddziaływanie na środowisko 72

5.3.3. Analiza technologiczna – metody oczyszczania spalin 76

5.3.3.1. System redukcji kwaśnych zanieczyszczeń 77

5.3.3.2. System odpylania spalin 82

5.3.3.3. System redukcji metali ciężkich oraz dioksyn i furanów 83

5.3.3.4. System usuwania tlenków azotu 84

5.3.3.5. Referencje systemu oczyszczania spalin 87

5.4. ANALIZA TECHNOLOGII – METODY MECHANICZNO – BIOLOGICZNE PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW POD KĄTEM WPŁYWU NA ŚRODOWISKO 89

5.5 WARIANT PROPONOWANY DO REALIZACJI – NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA 94

6. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 96

6.1. Lokalizacja przedsięwzięcia 96

6.1.1. Charakterystyka lokalizacji 96

6.2. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 99

6.2.1. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 99

6.2.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 99

6.2.2.1. Przekształcanie termiczne 99

6.2.2.2. Waloryzacja żużli z odzyskiem metali 101

6.2.2.3. Budowa systemu energetycznego 101

6.2.3. Przyjmowane odpady 101

6.3. Warunki wykorzystywania terenu i zadania przewidziane w fazie realizacji 102

6.3.1. Zakres budowy obiektów i urządzeń 103

6.3.2. Oddziaływanie inwestycji w fazie budowy 104

6.3.2.1. Oddziaływanie na powietrze 105

6.3.2.2. Emisja hałasu do środowiska 105

6.3.2.3. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 106

6.3.2.4. Gospodarka Odpadami 107

6.3.2.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby 116

6.3.2.6. Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta i rośliny 116

6.3.2.7. Oddziaływanie na obszary chronione, w tym Natura 2000 117

6.3.2.8. Wpływ na zabytki, dobra kultury i dobra materialne 117

6.3.2.9. Wpływ na krajobraz 117

6.3.2.10. Oddziaływanie skumulowane 118

6.3.2.11. Podsumowanie, zalecenia i wnioski 118

6.4. Warunki wykorzystywania terenu w fazie eksploatacji – bilans emisji 119

6.4.1. Emisje zanieczyszczeń do powietrza 120

6.4.2. Emisja odorów 126

6.4.3. Hałas 127

6.4.4. Pobór wody 129

6.4.5. Ścieki 129

6.4.6. Odpady 132

6.4.7. Promieniowanie niejonizujące 135

6.5. Warunki wykorzystania terenu w fazie likwidacji 136

7. CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII PRZEDSIĘWZIĘCIA 137

7.1. Instalacja termicznego przekształcania odpadów 137

7.1.1. Zakładane parametry techniczne instalacji 137

7.1.2. Przebieg procesu termicznego Przekształcania resztkowych odpadów komunalnych 143

7.1.3. Wyposażenie technologiczne 156

7.1.3.1. Waga pomostowa i stanowisko ważenia 156

7.1.3.2. Piec do spalania odpadów komunalnych i osadów ściekowych 156

7.1.3.3. Kocioł odzysknicowy 161

7.1.3.4. System oczyszczania spalin 163

7.2. Charakterystyka technologii – instalacja do waloryzacji żużli wraz z odzyskiem metali 173

7.2.1. Przebieg procesu waloryzacji żużla 173

7.2.2. Standardy i normy 177

7.2.3. Przykłady zastosowania żużla w przemyśle 177

7.3. Charakterystyka technologii – instalacja do zestalania i chemicznej stabilizacji 180

7.3.1. Przebieg procesu zestalania i stabilizacji odpadów poprocesowych 180

7.4. Zapotrzebowanie na media podczas eksploatacji 183

7.5. Zabezpieczenia INSTALACJI 186

8. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY 189

8.1. Warunki klimatyczne 189

8.2. Jakość powietrza 190

8.3. Geomorfologia 191

8.4. Budowa geologiczna 191

8.5. Zjawiska geodynamiczne 196

8.6. Warunki geologiczne 197

8.7. Hydrografia 199

8.8. Warunki hydrogeologiczne 199

8.9. Aktualne ukształtowanie terenu 201

8.10. Gleby i użytkowanie gruntów 203

8.11. Flora i fauna 204

8.12. Obszary chronione, w tym obszary Natura 2000 205

8.13. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 206

9. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYBRANEGO WARIANTU REALIZACJI INWESTYCJI, W TYM RÓWNIEŻ WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 209

9.1. Oddziaływanie na stan jakości powietrza atmosferycznego 209

9.1.1. Przedmiot i zakres analizy 209

9.1.2. Metodyka 209

9.1.3. Analiza uciążliwości 210

9.1.3.1. Warunki meteorologiczne i analiza szorstkości terenu 210

9.1.3.2. Tło zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 212

9.1.3.3. Wymagania formalno-prawne 213

9.1.3.4. Charakterystyka miejsc powstawania emisji w ZTPOK 217

9.1.4. Obliczenia emisji z poszczególnych źródeł 219

9.1.4.1. Emisje z procesu technologicznego – emisja zorganizowana 219

9.1.4.2. Emisja niezorganizowana 228

9.1.5. Określenie maksymalnych stężeń oraz zakresu obliczeń 232

9.1.5.1.Obliczenia wielkości emisji dla półsuchej metody oczyszczania spalin 233

9.1.5.2. Obliczenia wielkości emisji dla granicznych emisji z linii termicznego przekształcania odpadów TPOK 235

9.1.5.3. Omówienie i podsumowanie oddziaływania emisji zanieczyszczeń z TPOK na powietrze 237

9.2. Oddziaływanie na klimat akustyczny 239

Przejazdy samochodów ciężarowych przedstawiono jako źródła liniowe wzdłuż trasy ich przejazdu po terenie Zakładu. Przyjęto prędkość jazdy 20 km/h. 242

Poniżej przedstawiono środki ograniczające emisję hałasu przewidziane na etapie projektowania Inwestycji: 249

9.3. Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe 249

9.3.1. Pobór wody 250

9.3.2. Emisja zanieczyszczeń do wód 251

9.3.2.1. Ścieki przemysłowe 251

9.3.2.2. Ścieki bytowe 253

9.3.2.3. Wody opadowe i roztopowe 253

9.4. Gospodarka odpadami 254

9.4.1. Ilość, rodzaje oraz sposób postępowania z odpadami 255

9.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby 263

9.6. Oddziaływanie na krajobraz 263

9.7. Oddziaływanie na ludzi, faunę i florę 264

9.8. Wpływ na obszary przyrodniczo cenne, w tym na Obszary Natura 2000 266

9.9. Oddziaływanie na zabytki oraz dobra kultury i dobra materialne 266

9.10. Oddziaływanie transgraniczne 267

9.11. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 267

9.12. Poważne awarie przemysłowe 267

9.12.1. Przykładowe zabezpieczenia na wypadek awarii przemysłowych 270

10. Uzasadnienie wybranego wariantu ze wskazaniem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności ludzi, zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz, oraz wzajemne oddziaływanie między elementami 272

10.1. Oddziaływanie na ludzi 274

10.2. Oddziaływanie na przyrodę i krajobraz 274

10.3. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i warunki gruntowo – wodne 274

10.4. Oddziaływanie na powietrze i klimat 275

10.5. Oddziaływanie na dobra materialne, kultury 275

10.6. Oddziaływanie na obszary Natura 2000 275

10.7. Wzajemne oddziaływanie na środowisko – podsumowanie 275

11. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTANIE ŚRODOWISKA, EMISJI 277

12. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 280

12.1. Metody ochrony powietrza 280

12.2. Metody ochrony przed nadmiernym hałasem 281

12.3. Metody ochrony wód powierzchniowych, podziemnych 282

12.4. Gospodarka odpadami 283

12.5. Metody ochrony przyrody i krajobrazu 283

12.6. Ludzie, zwierzęta i rośliny 283

12.7. Metody ochrony obszarów Natura 2000 284

12.8. Metody ochrony Zabytków i dóbr kultury 284

12.9. Metody ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym 284

13. PORÓWNANIE ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAJLEPSZĄ DOSTĘPNĄ TECHNIKĄ BAT. 285

13.1. Zgodność proponowanej technologii z rozporządzeniem w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów 290

13.2. Porównanie proponowanej technologii z BAT 294

14. WSKAZANIE CZY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH 308

15. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM ORAZ ZAGROŻENIA I KORZYŚCI DLA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW ŚRODOWISKA 309

16. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 312

16.1. Etap budowy 312

16.2. Etap eksploatacji 312

16.2.1. Monitoring emisji zanieczyszczeń powietrza 313

16.2.1.1. Wymagania formalno-prawne 313

16.2.1.2. Wymagania w stosunku do TPOK 317

16.2.2. Monitoring parametrów procesowych 318

16.2.3. Monitoring hałasu 320

16.2.4. Monitoring wód podziemnych 320

16.2.5. Monitoring poboru wody i wytwarzanych ścieków 320

16.2.6. Gospodarka odpadami 320

16.2.7. Monitoring gleb 321

16.2.8. Pozostałe systemy kontroli 321

17. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT 322

18. WSKAZANIE KONIECZNOŚCI PONOWNEGO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 323

19. WNIOSKI 324

20. ZAŁĄCZNIKI 326

SPIS SKRÓTÓW

Organy, instytucje, jednostki zarządzające

ZTPOK

Zakład Termicznego Przekształcania odpadów komunalnych

WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

UE

Unia Europejska

MRR

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Dokumenty strategiczne

KPGO 2010

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010

MPZP

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

PGO

Powiatowy Plan gospodarki odpadami 2010 dla Miasta Ruda Śląska

POIiŚ

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”

PGOW

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego na lata 2009 – 2010
z perspektywą na lata 2011 – 2018

SWiZR

Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 r.

PRL

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2013

LPR

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015

PPOŚ

Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska

Zbiory orzeczeń

Dz.U.

Dziennik Ustaw

M.P.

Monitor Polski

t.j.

Tekst jednolity

Akty prawne

Ustawa Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001, Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.)

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

ustawa o odpadach

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j Dz. U. 2007, Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2007, Nr 75 poz. 493 z późn. zm.)

ustawa o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2009, Nr 151, poz.1220 z późn. zm.)

ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.)

ustawa Prawo budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

ustawa Prawo wodne

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

ustawa Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2006, Nr 89, poz. 625 z późn. zm. )

ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.)

ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z późn. zm.);

ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

dyrektywa w sprawie spalania odpadów

Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów

dyrektywa w sprawie odpadów
oraz uchylająca niektóre dyrektywy

Dyrektywa 2008/98/WE, Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy

dyrektywa w sprawie składowania odpadów

Dyrektywa 99/31/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów

dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

Dyrektywa 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

dyrektywa Ptasia

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

dyrektywa Siedliskowa

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

dyrektywa w sprawie oceny
i zarządzania hałasem w środowisku

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku

dyrektywa w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG

Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG,

dyrektywa w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń,

dyrektywa w sprawie opakowań
i odpadów opakowaniowych

Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (zm. 1882/2003/WE, 2004/12/WE, 2005/20/WE)

dyrektywa i jej nowelizacja, dotycząca odpadów opakowaniowych i określającej konieczność uzyskania 60 % poziomu odzysku tych odpadów

Dyrektywa 94/62/WE i jej nowelizacja, dotycząca odpadów opakowaniowych i określającej konieczność uzyskania 60 % poziomu odzysku tych odpadów

dyrektywa w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy

Dyrektywa PE i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008r. w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy.

zalecenia w sprawie wytycznych dotyczących zmodyfikowanych przejściowych metod obliczeniowych dla hałasu przemysłowego, lotniczego, ruchu kołowego oraz ruchu szynowego, oraz danych o emisji

Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich 2003/613/EC w sprawie wytycznych dotyczących zmodyfikowanych przejściowych metod obliczeniowych dla hałasu przemysłowego, lotniczego, ruchu kołowego oraz ruchu szynowego, oraz danych o emisji.

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku

Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U 2007, Nr 120 poz. 826)

rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.2005, Nr. 263 poz.2202 z późn. zm.)

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów

Rozporządzenie Ministra Środowiska
z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883)

rozporządzenie w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne
(Dz. U. 2004, Nr 128, poz. 1347)

rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 r. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.)

rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2009, Nr 5, poz. 31)

rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008, Nr 47, poz. 281)

rozporządzenie w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2008, Nr 206, poz. 1291)

rozporządzenie w sprawie kryteriów
i sposobu oceny stanu wód podziemnych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2008 Nr 143, poz. 896)

rozporządzenie w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
9 września 2002 w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002 Nr 165, poz. 1359)

rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U.2002, Nr 122, poz. 1055)

rozporządzenie w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004, Nr 257., poz. 2573; z późn. zm.)

rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1206)

rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Rozporządzenie ministra Środowiska z dnia
14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2006 Nr 30, poz. 213)

rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów zmienione rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. 2002,. Nr 37, poz. 339), zmienione rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz. U. 2004, Nr 1, poz. 2)

rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1126)

rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2005, Nr 260, poz. 2181)

rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, zmienione Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 12 czerwca 2007 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 2005, Nr 186 poz. 1553), zmienione Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2007, Nr 121, poz. 832)

rozporządzenie w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
i poużytkowych określające poziomy odzysku i recyklingu do roku 2014

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. 2007 Nr 109, poz. 752) określające poziomy odzysku i recyklingu do roku 2014

projekt rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 listopada 2008 w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako energii z odnawialnego źródła energii

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 24 listopada 2008 w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako energii z odnawialnego źródła energii.

rozporządzenie w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 2004 Nr 220 poz. 2237)

rozporządzenie w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz.U.2005 Nr 94 poz. 795)

rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 1998 Nr 126, poz. 839)

rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno – inżynierskie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentację hydrogeologiczne i geologiczno – inżynierskie (Dz. U. Nr 201, poz. 1673)

rozporządzenie w sprawie projektu prac geologicznych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
19 grudnia 2001 r. w sprawie projektu prac geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1777)

rozporządzenie określające kryteria niedopuszczania odpadów do składowania ze względu na zawartość węgla organicznego powyżej 5% suchej masy, jak i wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy (obowiązek od 1 stycznia 2013 roku)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12.06.2007 r. ( Dz. U. 2007 Nr 121, poz. 832) określające kryteria niedopuszczania odpadów
do składowania ze względu na zawartość węgla organicznego powyżej 5% suchej masy, jak i wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy (obowiązek od 1 stycznia 2013 roku)

rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów. (Dz. U. 2002 Nr 37, poz. 339 z późn. zm..) zmienione rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz. U. 2004, Nr 1, poz. 2);

Procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o odpadach

R3

recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

Procesy unieszkodliwiania zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o odpadach

D10

Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie

Procesy odzysku zgodnie z z załącznikiem II
do
dyrektywy w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy

R1

wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

Inne

BAT

Best Available Techniques (najlepsze dostępne techniki)

BREF

BAT Reference Notes (Dokumenty referencyjne BAT)

FS

Fundusz Spójności

LOI

Straty przy prażeniu

Mg

mega gramy (tony)

PKB

Produkt krajowy brutto

TOC

Zawartość ogólnego węgla organicznego

LP

Lotne popioły

POS

Stałe pozostałości z oczyszczania spalin

MBT

Mechaniczno biologiczne przekształcanie odpadów

1. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM


Przedmiotem opracowania jest raport, który został przygotowany na etapie poprzedzającym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPOK) w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Celem raportu jest identyfikacja, udokumentowanie i określenie wpływu oraz uciążliwości dla środowiska Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPOK).

W omawianym dokumencie przedstawiono następujące warianty lokalizacyjne i technologiczne:

 • wariant lokalizacyjny – rozpatrzono w nim 9 możliwych lokalizacji ZTPO wraz z wyborem optymalnej lokalizacji. Do jej wyboru wykorzystano 3 analizy – punktową – ekspercką, analizę SWOT, analizę wielokryterialną,
 • wariant technologiczny – który zawierał poniższe opcje
  • termiczne przekształcanie odpadów – przeanalizowane tu zostały czynniki technologiczne i metody termicznego przekształcania odpadów komunalnych:

  – analiza ze względu na metodykę prowadzenia procesu:

  • technologia termicznego przekształcania odpadów w piecach rusztowych,
  • technologia termicznego przekształcania odpadów w kotłach fluidalnych,
  • technologia termicznego przekształcania odpadów z wykorzystaniem procesu pirolizy,

– analiza metod oczyszczania spalin

 • metoda sucha,
 • metoda półsucha,
 • metoda mokra.
 • mechaniczno – biologiczne przekształcanie odpadów (MBT) – gdzie przeanalizowano i porównano metody mechaniczno-biologiczne (unieszkodliwianie odpadów, przygotowanie odpadów jako paliwo energetyczne) ze względu na wpływ na środowisko oraz możliwości zastąpienia ZTPOK.

Zgodnie z wieloletnim doświadczeniem oraz wnioskami wynikającymi przedstawionej analizy wariantów najkorzystniejszym rozwiązaniem dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, jako integralnego elementu systemu gospodarki odpadami.

Przy wyborze technologii spalania zdecydowano się na spalanie rusztowe, z założeniem, że w instalacji zostanie wykorzystany jeden z powszechnie stosowanych rusztów
(np. odmiany rusztów posuwisto-zwrotnych lub walcowych).

W Europie około 90% instalacji przeznaczonych do obróbki odpadów komunalnych wyposażone jest w technologie rusztowe, najczęściej z rusztem posuwisto-zwrotnym.

Uwzględniając dodatkowe kryteria wynikające z uwarunkowań lokalnych, dla ZTPOK zostały zaproponowane następujące systemy oczyszczania spalin:

 • usunięcie pyłów przy zastosowaniu filtrów tkaninowych,
 • oczyszczanie spalin metodą półsuchą w celu redukcji kwaśnych związków SO2, HF, HCl, połączonej z metodą strumieniowo-pyłową z wykorzystaniem węgla aktywnego w celu redukcji metali ciężkich, dioksyn i furanów,
 • odazotowania spalin metodami pierwotnymi oraz wtórną redukcji emisji NOx metodą SNCR przy wykorzystaniu mocznika.

Przeprowadzone analizy lokalizacyjne dotyczące potencjalnych rozpatrywanych lokalizacji wskazała na najkorzystniejszą lokalizację na terenie Rudy Śląskiej – działka obok Carbo-Energia” Sp. z o.o. przy ul. Szyb Walenty.

Należy podkreślić, że nieodzownym produktem procesu termicznego przekształcania odpadów będzie produkcja energii elektrycznej i cieplnej. Wytwarzanie energii pochodzącej ze spalania frakcji resztkowej odpadów komunalnych oraz suchych osadów ściekowych pozwala na uniknięcie zamiennej emisji pochodzącej ze spalania paliw konwencjonalnych. Dodatkowy odzysk energii z odpadów, takich z których już nic nie da się odzyskać, jest przejawem racjonalnego działania w zakresie gospodarki odpadami i oszczędności energetycznej, związanej z pozyskaniem znaczącego źródła energii obecnie zaliczanego przez UE do odnawialnych źródeł energii.

Proponowana konfiguracja instalacji ZTPOK pozwala na przestrzeganie wszystkich rygorystycznych wymagań dotyczących warunków termicznego przekształcania odpadów, standardów emisji, efektywności energetycznej itp. zawartych w dyrektywie 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000) w sprawie spalania odpadów oraz jej odpowiednikach w polskim prawie.

Lokalizacja inwestycji i stan istniejący – obecne zagospodarowanie terenu inwestycyjnego

Teren przeznaczony na realizację przedsięwzięcia (ZTPOK) jest to działkach nr 745/473, 746/473, 749/485, 752/494, obręb 0001 Ruda Śląska. Jest to teren o powierzchni ok 6,0599 hektarów. Teren inwestycyjny jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Ruda Śląska – uchwała Nr 1066/LXI/2006 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.06.2006 r.

Lokowanie inwestycji takiej jak ZTPOK jest zgodne z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ruda Śląska.

Teren znajduje się w centralno – zachodniej części Rudy Śląskiej, na obszarze Śląskiego Parku Przemysłowego na wschód od Zakładu Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” Sp. z o.o.. Utworzenie w tym rejonie Śląskiego Parku Przemysłowego, spowoduje w sposób naturalny dalsze zwiększenie zapotrzebowania zarówno na energię elektryczną jak i na ciepło a prawdopodobnie także na parę technologiczną.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 800 m w kierunku północnym i północno-wschodnim.

Z uwagi na to, że lokalizacja przedsięwzięcia mieści się obok terenu funkcjonującego Zespołu Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” Sp. z o.o. Istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia ZTPOK w system ciepłowniczy miasta. Bezpośredni dojazd do terenu inwestycyjnego obecnie odbywa się z ul. Szyb Walenty. Dobre warunki transportowe stworzy planowana trasa DW 925–NS, która zapewniała będzie pełne skomunikowanie Autostrady A4 i Drogowej Trasy Średnicowej, którą planuje się puścić 70 % ruchu odbywającego się do i z terenu ZTPOK. W bezpośrednim sąsiedztwie wskazanej lokalizacji dla instalacji TPOK zaplanowane są dwa węzły komunikacyjne. Wskazana działka nie ma połączenia kolejowego. W bezpośrednim otoczeniu działki brak zabudowy mieszkaniowej.

W analizowanym obszarze nie istnieją tereny o statusie parku narodowego, leśnego kompleksu promocyjnego, obszaru ochrony uzdrowiskowej ani objęte ochroną konserwatorską. Prawie całkowitą powierzchnię działki pod inwestycję stanowią szkody pokopalniane nie pokryte żadną szatą roślinną. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna umożliwia lokalizację instalacji TPOK, tym niemniej obszar ten posiadający trudne i złożone warunki gruntowe.

Zdjęcie 1 i 2. – Przedstawiają teren omawianej lokalizacji

Inwestycja ZTPO nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na obiekty objęte ochroną konserwatorską, zarówno w fazie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

Skomunikowanie planowanej drogi wojewódzkiej DW 925 – Trasa NS z Drogową Trasą Średnicową w obrębie lokalizacji


Lokalizacja planowanej inwestycji

Źródło: www.google.pl

Opis zaproponowanej technologii

W ramach ZTPOK przewidziana jest instalacja maszyn i urządzeń energetycznych, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie energii wytwarzanej w wyniku pracy linii termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Turbina upustowo-kondensacyjna pozwoli na jednoczesną produkcję energii elektrycznej i cieplnej w trybie kogeneracji.
W wymienniku ciepła będzie podgrzewana woda sieciowa dla miejskiego sytemu ogrzewania.

W ramach realizacji ZTPOK planuje się również linię do waloryzacji żużli pozostałych po spalaniu odpadów. Proces waloryzacji polega na sezonowaniu przez okres od około miesiąca do maksymalnie sześciu, a następnie zastosowanie mechanicznej obróbki z wydzieleniem odpowiedniej (handlowej) frakcji żużla oraz oddzieleniem metali żelaznych i nieżelaznych. Gotowy produkt może być wykorzystany w budownictwie przemysłowym, czy też przy budowie dróg.

Dla opisywanego przedsięwzięcia zakłada się następujące zakresy budowy instalacji:

 • adaptacja terenu do nowych potrzeb,
 • wybudowanie zakładu termicznego przekształcania o wydajności 500 000 Mg/rok zawierającego dwie niezależne linie technologiczne każda o wydajności 32 Mg/h przy wartości opałowej 9,32 MJ/kg, przewiduje przekształcanie
  odpadów komunalnych (do 70%), wysuszonych osadów ściekowych oraz balastu z innych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (sortownia i kompostownia). Zakłada się pracę ciągłą przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowaną ilością godzin dyspozycyjności 8000 h/rok dla każdej z linii. Dla umożliwienia ciągłej eksploatacji ZTPO w ciągu roku należy zapewnić możliwość eksploatowania każdej z linii osobno (przy wyłączonej drugiej linii),
 • wykonanie instalacji waloryzacji żużli w celu dalszego ich zagospodarowania dla celów przemysłowych. Szacunkowa produkcja roczna żużli poprocesowych z dwóch linii termicznego przekształcania – około 145 000 Mg/rok,
 • wykonanie instalacji zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z procesu oczyszczania spalin,
 • wykonanie podłączenia instalacji do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz sieci elektroenergetycznej.

Podstawowe parametry ZTPOK

Nominalna wydajność jednej linii termicznego przekształcania

Mg/h

32

Ilość linii termicznego przekształcania

2

Minimalny czas pracy jednej linii termicznego przekształcania

h

8000

Instalacja waloryzacji żużla

Mg/rok

Ok. 145 000

Instalacja zestalania i chemicznej stabilizacji pyłów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin

Mg/rok

Ok. 33 000

Rodzaje termicznie przekształcanych odpadów

Zmieszane odpady komunalne

Nominalna wartość opałowa

Mg/rok

kJ/kg

481 700

9 320

Wysuszone osady ściekowe

Nominalna wartość opałowa

Mg/rok

kJ/kg

18 300 (90% s.m.)

12 600

Technologia

Piec

rusztowe

Ruszt

pochylony lub poziomy

Kocioł parowy

Walczakowy o obiegu naturalnym

Turbina

upustowo-kondensacyjna

Technologia oczyszczania spalin

Rodzaj oczyszczania

Metoda

Odczynnik

Odsiarczanie spalin

Pół-sucha

Mleczko wapienne

Odazotowanie spalin

SNCR

Mocznik stały

Redukcja dioksyn, furanów i metali ciężkich

Strumieniowo-pyłowa

Węgiel aktywny

Parametry pary przegrzanej

Ciśnienie

MPa

4

Temperatura

°C

400

Strumień pary na jeden kocioł

Mg/h

92,6

Sprawność kotła

%

83

Temperatura spalin

komora paleniskowa

°C

~1000

komora dopalenia

°C

Min. 850

Źródło: opracowanie własne

Planowana instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych i osadów ściekowych oparta zostanie na nowoczesnej, technicznie dojrzałej technologii spalania odpadów w piecu z paleniskiem rusztowym. Do termicznego przekształcania kierowane będą tzw. resztkowe odpady komunalne, z których na wcześniejszym, nadrzędnym w systemie, etapie ich zagospodarowania, zostały wysegregowane użyteczne surowce wtórne oraz wysuszone osady ściekowe. Odpady resztkowe nie będą ponownie segregowane lub specjalnie przygotowywane, lecz bezpośrednio kierowane do leja zasypowego pieca, stanowiąc w ten sposób źródło odzysku energii zawartej w odpadach. Proces termicznego przekształcania odpadów przebiegać będzie autotermicznie, to znaczy, że nie będzie wymagać wspomagania przy użyciu konwencjonalnego paliwa, a sam będzie źródłem energii, zamienianej dalej na energię elektryczną i ciepło.

Zakłada się, że do termicznego przekształcania kierowane będą następujące rodzaje odpadów:

 • Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • osady ściekowe.
 • inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (kod odpadu: 19 12 12). Będzie to balast (frakcja energetyczna) po procesach odzysku odpadów tj. odpadów materiałowych, odpadów wielkogabarytowych,

Przywożone odpady będą wyładowywane do wybetonowanego bunkra w zamkniętej hali (pracującej w podciśnieniu celem eliminacji uciążliwości odorowych w trakcie rozładunku i magazynowania w fosie), a następnie będą pobierane z fosy (za pomocą chwytaków) do pieca bez wstępnej ich obróbki. Cały proces będzie przebiegać autotermicznie (bez dostarczania dodatkowego źródła ciepła).

Proponuje się zastosowanie ruchomego rusztu mechanicznego poziomego lub pochylonego. Nowoczesna i wielokrotnie sprawdzona w Europie konstrukcja rusztu, będzie składała się z kilku sekcji ułożonych poprzecznie. Proponowane rozwiązanie rusztu prowadzi do następujących rezultatów:

 • specjalnie realizowany ruch rzędów ruchomych rusztowin poprawia jakość procesu spalania, a tym samym przyczynia się do bardzo niskiej emisji tlenku węgla (CO),
 • rozwiązanie konstrukcyjne rusztu zapewni idealną równomierność warstwy odpadów na całej powierzchni rusztu,
 • rusztowiny powinny być wykonane ze stali chromowej i zaprojektowane tak, aby zachodziło ich wydajne chłodzenie,
 • rozwiązanie konstrukcyjne rusztowin zapewni możliwość ich samooczyszczenia.

Kształt rusztowin i dostarczanie powietrza pierwotnego ma zapewnić zredukowanie do minimum ilości drobnej frakcji przesiewanej pod ruszt, tzw. przesiewów i zapewnić nie tylko wymaganą prawem ochrony środowiska jakość żużli i popiołów paleniskowych, ale także regularne rozprowadzanie powietrza pierwotnego na całej powierzchni rusztu.

Powietrze pierwotne będzie kierowane w ściśle określonych proporcjach pod ruszt, do jego wydzielonych stref, dzięki czemu osiągane będą następujące funkcje:

 • pod ruszt kierowana jest wymagana procesem spalania, ściśle określona dla jego poszczególnych stref, ilość powietrza o stałym lecz regulowanym przepływie,
  co gwarantuje wysoką jakość tego procesu, optymalnie zbliżoną do spalania zupełnego i całkowitego,
 • kieruje i odprowadza drobną frakcję popiołów paleniskowych, również optymalnie wypalonych, do lejów usytuowanych pod rusztem.

Komora paleniskowa wyposażona będzie w zasilane olejem opałowym palniki rozruchowo-wspomagające. Spełniają one podwójną rolę, umożliwiają dokonanie rozruchu instalacji i doprowadzenie temperatury spalin w komorze paleniskowej do min. 850 0C, co jest warunkiem prawnym wymagań ochrony powietrza rozpoczęcia podawania odpadów na ruszt oraz rolę wspomagającą, co może mieć miejsce, gdy np. obniży się na skutek wahań wartości opałowej odpadów temperatura procesu. Palniki wspomagające muszą wówczas zapewnić odpowiednio wysoką temperaturę spalin w komorze paleniskowej, wynoszącą w najbardziej niekorzystnych warunkach co najmniej 850 °C przez minimum 2 sekundy.

W przypadku gdy w strumieniu odpadów komunalnych jest powyżej 0,1 % związków chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor temperatura zostanie podwyższona – min. 2 sekundy w temp. min. 1100 °C.

Palniki rozruchowo-wspomagające będą również używane podczas fazy wygaszania procesu spalania odpadów, która podobnie jak faza procesu rozruchu musi zostać zakończona przy ściśle określonej temperaturze spalin, przy której można dopiero wstrzymać podawanie ostatniej partii odpadów. W przypadku fazy wygaszania temperatura procesowa (spalin) będzie podtrzymywana w temperaturze min 850 °C, a następnie sukcesywnie obniżana (wygaszanie instalacji) po sprawdzenia, że wszystkie odpady znajdujące się w piecu zostały spalone a spalin oczyszczone.

Przyjęty dla przedmiotowej koncepcji zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych proces redukcji związków azotu (NOx) bazuje na procesie selektywnej, niekatalitycznej redukcji (SNCR – Selective Non-Catalytic Reduction)

Proponowane jest rozwiązanie SNCR z wtryskiem stałego mocznika do komory paleniskowej. Ta selektywna, niekatalityczna redukcja, umożliwia właściwą kontrolę wtryskiwania odczynnika oraz dobre wymieszanie go ze spalinami, dzięki czemu uzyskuje się zmniejszenie jego zużycia.

W przypadku stosowania stałego mocznika, wyraźnie zwiększa się wydajność termiczną pieca-kotła, co w konsekwencji powoduje zwiększenie produkcji energii o około 1% w stosunku do rozwiązania z zastosowaniem roztworu mocznika. Ważne jest aby mocznik był wtryskiwany we właściwym zakresie temperatur (komora paleniskowa od 850 do
1000 °C). Dysze wtryskowe zaprojektowane będą w taki sposób, żeby ich głowice pracujące w jednolitych warunkach powodowały stałe, dokładne i dogłębne rozprowadzenie (homogenizację) reagenta w objętości spalin przepływających przez komorę paleniskową. Otrzymuje się w ten sposób dużą powierzchnię reakcji, konieczną do osiągnięcia wysokiego stopnia redukcji i zminimalizowania zawartości nieprzereagowanego NH3. Wtryskiwanie reagenta będzie nadzorowane w sposób ciągły, przez pomiar temperatury spalin na różnych poziomach wtrysku.

Spaliny będą schładzane do odpowiedniej temperatury i wejdą w kontakt z odczynnikami w komorze reakcyjnej. Na wyjściu z reaktora, spaliny z nadmiarem odczynników i stałymi pozostałościami poreakcyjnymi przemieszczają się do filtra workowego. Strzepywanie worków w filtrze workowym zapewni maksymalną efektywność procesu odpylania.

Ruszt będzie wyposażony w odżużlacz z zamknięciem wodnym. Woda w odżużlaczu znajduje się na stałym poziomie i działa, jako przesłona, uniemożliwiająca przepływ tzw. fałszywego powietrza do komory paleniskowej jak także wypływ spalin i pyłów z komory na zewnątrz instalacji. Odżużlacz z zamknięciem wodnym:

 • gwarantuje schładzanie żużla do temperatury rzędu 80 °do 90 °C;
 • nawilża żużel zapobiegając emisji pyłów;
 • wraz z komorą paleniskową zapewnia osłonę od gazów i zapobiega napływaniu powietrza i wypływaniu pyłu i spalin.

Zgarniacz z napędem hydraulicznym będzie przesuwać żużel z końcowej strefy rusztu, z tzw. strefy wypalania, poprzez stożkową rynnę odżużlacza. Następnie żużel będzie transportowany na taśmie przenośnika na plac przyjęcia żużla i następnie do instalacji waloryzacji żużla. Po sezonowaniu będzie zbywany jako produkt dla celów przemysłowych (np. wykorzystanie jako kruszywo do podbudowy dróg). Z uwagi na znaczne nawilżenia żużla przedstawione w technologii odżużlania nie przewiduje się emisji pyłu z taśmy przenośnika.

Popioły opadające z rusztu kierowane będą do lejów rozdzielających pod rusztem i odprowadzane będą do studzienek żużlowych. Dalej po zmieszaniu z żużlem będą razem z nim waloryzowane. Popioły pochodzące z lejów pod kotłem i ekonomizerem oraz z instalacji do oczyszczania spalin będą grupowane i usuwane odrębnie. Zebrane popioły i stałe pozostałości z systemu oczyszczania spalin podlegać będą procesowi zestalenia
i stabilizacji w przeznaczonej do tego celu instalacji przy wykorzystaniu środków wiążących.

Schemat instalacji do termicznego przekształcania odpadów opartej na palenisku rusztowym wygląda następująco:


Schemat procesu termicznego przekształcania odpadów

Instalacja zapewni oczyszczenie spalin powstałych w procesie spalania, jak również zestalenie powstałych w procesie spalania popiołów i pozostałości z procesu oczyszczania spalin. Spaliny po dokładnym oczyszczeniu w instalacji oczyszczania spalin i schłodzeniu będą kierowane do komina i dalej do atmosfery. System oczyszczania spalin będzie systemem „pół-suchym” mającym za zadanie redukcję zanieczyszczeń tj.: kwaśnych związków oraz dioksyn i furanów metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji (SNCR) z wykorzystaniem mocznika w celu redukcji emisji związków azotu (NOx). Będzie to system bezściekowy z wykorzystaniem środków na bazie wapnia i węgla aktywnego.

Zastosowane rozwiązania pozwalają na przestrzeganie rygorystycznych poziomów emisji szkodliwych związków w spalinach wymaganych przez dyrektywę w sprawie spalania odpadów jak i nawiązujące do niej prawo polskie – rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.

Poniżej przedstawiono podstawowy schemat systemu oczyszczania spalin.


Schemat systemu oczyszczania spalin

Stałe pozostałości po spaleniu odpadów w postaci żużli po obróbce (waloryzacji) na terenie ZTPOK będą spełniać normy pozwalające na ich przemysłowe zagospodarowanie.

Charakterystyka technologii – instalacja do waloryzacji żużli wraz z odzyskiem metali

Jedną z metod bezpiecznego zagospodarowania żużli zgodną z dokumentem Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration August 2006 jest jego waloryzacja. Proces waloryzacji polega na mechanicznej obróbce (rozdrobnienie, sortowanie itp.) z wydzieleniem odpowiedniej frakcji żużla, oraz oddzieleniem z jego składu metali żelaznych i nieżelaznych, a następnie jego „sezonowaniu”.

Proces sezonowania żużla polega na przenikaniu wilgoci zawartej w powietrzu do ziaren żużla gdzie zachodzą procesy hydratacji. Taka metoda waloryzacji żużla wyraźnie poprawia jego odporność na wymywanie z ich struktury metali ciężkich, umożliwiając ich pełne przemysłowe wykorzystanie tak spreparowanego żuzla.

Charakterystyka technologii – instalacja do zestalania i chemicznej stabilizacji

W wyniku prowadzenia procesu termicznego odpadów komunalnych powstaną opady poprocesowe w formie lotnych popiołów oraz stałych pozostałości z oczyszczania spalin.
Są to odpady traktowane jako niebezpieczne. W celu minimalizacji ich szkodliwego oddziaływania na środowisko będą poddawane zestaleniu i chemicznej stabilizacji
w instalacji znajdującej się na terenie ZTPOK. Metoda ta jest zgodna z zaleceniami najlepszych dostępnych technik opisanych w dokumencie Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration August 2006. Zestalone i poddane chemicznej stabilizacji pyły i popioły będą kierowane na składowisko odpadów niebezpiecznych lub na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na przyjęcie tego rodzaju odpadu..

Lotny popiół oraz stałe pozostałości z oczyszczania spalin kierowane będą drogą pneumatyczną do zbiornika znajdującego się w instalacji zestalania i chemicznej stabilizacji. Zbiornik będzie zabezpieczony przez niekontrolowanym wydostaniem się lotnych pozostałości. Zmieszany lotny popiół i pozostałości z oczyszczania spalin będą dozowane do mieszalnika, do którego dodawane będą woda, cement, substancja stabilizująca. Zbiorniki z wodą, cementem oraz substancją stabilizującą znajdować się będą w budynku zestalania i stabilizacji. Dalej po wymieszaniu z dodatkami w scalonej postaci za pomocą przenośnika będą trafiać do kontenera i po jego zapełnieniu na hale czasowego ich magazynowania.

Bilans emisji

Etap realizacji i likwidacji inwestycji

Faza realizacji inwestycji będzie stosunkowo krótkotrwała i mało uciążliwa.

Etapy budowy przedsięwzięcia w trakcie fazy realizacji:

 1. Przygotowanie terenu inwestycyjnego;
 • niwelacja terenu inwestycyjnego,
 • przygotowanie placu budowy oraz zabezpieczeń w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko,
 1. Prace budowlano – konstrukcyjne;
 2. Prace w celu adaptacji technologii przekształcania odpadów komunalnych;
 3. Zagospodarowanie terenu inwestycyjnego zielenią niską i wysoką w celu poprawy walorów krajobrazowych.

Z fazą budowy związana będzie emisja hałasu i emisja substancji do powietrza od pracujących maszyn, a także powstawanie odpadów. Powstające odpady to przede wszystkim ziemia z wykopów i niwelacji terenu, które mogą zostać wykorzystane np. do niwelacji lub rekultywacji innych terenów.

Hałas emitowany będzie okresowo, z różnym natężeniem w poszczególnych etapach budowy, a nawet w obrębie jednej zmiany roboczej, w zależności od przebiegu prac i udziału poszczególnych maszyn i urządzeń budowlanych. Prace prowadzone będą w porze dziennej, co pozwoli na częściowe ograniczenia uciążliwości akustycznej placu budowy. Generalnie emisja hałasu będzie miała charakter lokalny i nie spowoduje długotrwałych zmian tła akustycznego w rejonie inwestycji.

Zanieczyszczenie powietrza spowodowane może być pyłem powstającym przy pracach budowlanych i przewozach samochodowych oraz produktami spalania paliw przez maszyny i pojazdy samochodowe. Będzie ono emitowane na małej wysokości, więc emisja będzie miała charakter lokalny (teren budowy oraz drogi dojazdowe). Oddziaływanie ZTPOK na powietrze atmosferyczne w fazie realizacji nie będzie stanowiło istotnej uciążliwości, a także nie spowoduje znaczących zmian stanu jakości powietrza. Nie będzie również stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Zarówno wartości stężeń średniorocznych, jak
i jednogodzinnych, powinna kształtować się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości w odniesieniu do najbliżej położonej zabudowy mieszkaniowej.

Przyjmuje się, że ZTPO będzie funkcjonował co najmniej 30 lat. Po tym czasie likwidacja przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi wówczas wymogami ochrony środowiska. Można założyć, że oddziaływanie Zakładu w tej fazie będzie podobne, jak w fazie realizacji.

Przed fazą realizacji zaleca się wykonanie:

– badań i dokumentacji stanu istniejącego jakości gleb i ziemi na terenie przedsięwzięcia,

– badań i dokumentacji geotechnicznych warunków posadowienia budowli,

– badań hydrogeologicznych i geologicznych oraz dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,

ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ochrony wód podziemnych.

W/w opracowanie pozwolą na dokładnie rozpoznanie warunków terenowych (geologicznych, hydrogeologicznych) przedsięwzięcia. Wnioski z dokumentacji, będą stanowić wytyczne dla projektu technicznego ZTPOK.

Etap eksploatacji

Powietrze

Oszacowanie wielkości emisji zanieczyszczeń z przy zastosowaniu metody półsuchej oczyszczania spalin

Nazwa zanieczyszczenia

Emisja roczna

Mg/a

Emisja średnia

kg/h

Emisja maksymalna

mg/s

Stężenie zanieczyszczeń

mg/Nm3

Pył całkowity

13,76

1,72

477,8

5

HCl

22,016

2,752

764,4

8

SO2

55,04

6,88

1911,1

20

HF

2,2016

0,2752

76,4

0,8

NO + NO2 jako NO2

495,36

61,92

17200,0

180

CO

123,84

15,48

4300,0

45

Substancje organiczne w postaci gazów i par, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny

13,76

1,72

477,8

5

Cd+Tl

0,08256

0,01032

2,9

0,03

Hg

0,08256

0,01032

2,9

0,03

Sb+As+Pb+Cr+Co +Cu+Mn+Ni+V

0,688

0,086

23,9

0,25

Dioksyny i furany

0,1376g/a

0,0172 mg/h

4,8 ng/s

0,050 ng/Nm3

Źródło: Opracowanie własne

Na terenie ZTPO występować będą następujące źródła emisji zanieczyszczeń:

 • emisja zanieczyszczeń z procesu termicznego przekształcania odpadów (1 komin),
 • emisja pyłu – silos sorbentu,
 • emisja pyłu – silos węgla aktywnego,
 • emisja pyłu – silos węzła zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów,
 • emisja pyłu – silos cementu,
 • emisja pyłu – system wentylacji budynku waloryzacji żużla,
 • emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach samochodowych dowożących odpady i wyjeżdżających z rejonu bunkra,
 • emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach samochodowych transportujących żużel i złom.

Inwestycja ZTPO poza w/w emisjami nie będzie powodować żadnych innych zanieczyszczeń do powietrza. Instalacja termicznego przekształcania odpadów posiadać będzie wiele zabezpieczeń, które mają za zadanie zabezpieczyć przedsięwzięcie przed innymi źródłami emisji i ograniczyć w/w źródła emisji.

Hałas

Biorąc pod uwagę, że przeważający obszar sąsiadujący z Zakładem należy do terenów nie objętych ochroną akustyczną (tereny przemysłowe). W obliczeniach wykazano dla pory dnia nieznaczne wykroczenia poza granice działki planowanego zakładu, jedynie na kierunku południowo – wschodnim (praca chłodni wentylatorowej) oraz północno – zachodnim (praca ładowarki).

Natomiast dla pory nocy, z obliczeń wynika że poziom hałasu wykracza poza granice działki około 200 – 300 m, w największym zakresie podobnie jak dla pory dzień w kierunkach północno – wschodnim oraz południowo – zachodnim. Jednak porównując zasięg izofon z odległością lokalizacji najbliższej zabudowy mieszkaniowej (800 m) można stwierdzić, że eksploatacja Zakładu nie będzie powodowała uciążliwości akustycznej dla terenów podlegających ochronie i nie będzie miał szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi.

Ścieki

Dla instalacji wyszczególniono następujące typy powstających ścieków:

 • przemysłowe,
 • bytowe,
 • opadowe i roztopowe.

Rodzaje i ilość ścieków

Rodzaj ścieków

Ilość

Przeznaczenie

Przemysłowe

odmulanie kotłów

17 200 m3/rok

Kierowane do gaszenia żużli

czyszczenie filtrów stacji DEMI

4 720 m3//rok

Podczyszczane i kierowane do gaszenia żużli

mycie powierzchni „brudnych”

2600 m3/rok

Podczyszczane i kierowane do gaszenia żużli

Odcieki pochodzące z bunkra

0,001 m3/Mg

Podczyszczane i kierowane do gaszenia żużli

Opadowe i roztopowe

z dachów

0,14 m3/s

Zbiornik p.poż – Kanalizacja deszczowa

z dróg i placów

0,130 m3/s

Zbiornik p.poż – Kanalizacja deszczowa

z terenów zielonych

0,087 m3/s

Zbiornik p.poż – Kanalizacja deszczowa

Bytowe

1800 m3/rok

Zbiornik p.poż – Kanalizacja sanitarna

Źródło: obliczenia własne

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno ściekowej dla ZTPOK zainstaluje się następujące rozwiązania:

Ścieki opadowe

Wody opadowe, traktowane jako ścieki, powstawać będą w wyniku opadu atmosferycznego (deszcz, śnieg i in.) na teren Zakładu. Ścieki te podzielić można ze względu na swoje pochodzenie, na tzw. „czyste” pochodzące z dachów budynków i „brudne” pochodzące z dróg i parkingów oraz placów utwardzonych.

Czyste wody opadowe – powstają wskutek opadów na nie zanieczyszczone powierzchnie, takie jak dachy, drogi oraz parkingi itp.

Zanieczyszczone wody opadowe – powstają poprzez opady na zanieczyszczone powierzchnie (operacje wyładowcze, place składowe, parkingi, itp.).

Obydwa te rodzaje ścieków pochodzących z wód opadowych będą osobno ujmowane do odrębnych sieci kanalizacyjnych –kanalizacja „czystych” i „brudnych” wód opadowych

Czyste wody opadowe (dachy budynków) poprzez wewnętrzną sieć kanalizacyjną będą odprowadzane do zamkniętego retencyjnego zbiornika p.poż.

Ścieki opadowe (drogi, place, parkingi) poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej będą odprowadzane do podczyszczalni ścieków (separator substancji ropopochodnych oraz zawiesin), a następnie pompowane do zamkniętego zbiornika p.poż.

W wypadku zapełnienia się zbiornika p.poż system kanalizacji ZTPOK może zostać ewentualnie podłączony do studni chłonnych bądź do wskazanej przez administratora sieci kanalizacji deszczowej mogącej być odbiornikiem wód opadowych z odwodnienia terenu.

– Ścieki przemysłowe

ZTPOK głównie ze względu na proponowaną technologię oczyszczania spalin (metoda półsucha) i zastosowanie w ciągach technologicznych tzw. obiegów zamkniętych, jest instalacją, która w znacznym stopniu ogranicza powstawanie ścieków technologicznych.
W celu powtórnego wykorzystania ścieków powstających w instalacji, gospodarka wodno – ściekowa będzie prowadzona tak, aby wszystkie ścieki (wody przemysłowe) mogły być oczyszczone i powtórnie wykorzystane do poszczególnych procesów technologicznych.
W praktyce oznacza to tzw. zerową emisję ścieków z instalacji do kanalizacji.

W instalacji będzie powstawało kilka rodzajów ścieków i wód przemysłowych wykorzystywanych do procesu. Należą do nich:

 • Woda z odmulania kotłów – będą kierowane do odżużlacza z zamknięciem wodnym.
 • Woda z czyszczenia filtrów stacji uzdatniania wody – będzie kierowana do podczyszczalni ścieków przemysłowych i dalej do odżużlacza z zamknięciem wodnym.
 • Ścieki z mycia powierzchni „brudnych” – (hala wyładunkowa, budynek spalania) – kierowane będą do podczyszczalni ścieków przemysłowych, w której będzie się odbywać separacja substancji ropopochodnych oraz oddzielanie piasku. Woda ta będzie pompowana w 100% do systemu gaszenia żużli.
 • Woda dodawana do reaktora wchodzącego w skład pół-suchego systemu oczyszczania spalin będzie wyparowywać i w postaci pary wodnej zmieszanej
  z oczyszczonymi spalinami będzie wypuszczana do atmosfery. W związku z tym ZTPO nie będzie powodować tworzenia się ścieków z systemu oczyszczania salin.
 • Odcieki pochodzące z bunkra (fosa magazynująca odpady) – będą kierowane poprzez system odwodnienia i odprowadzenia odcieków z odpadów składowanych
  w bunkrach do wewnętrznej kanalizacji zakładowej (przemysłowej) której końcowym blokiem będzie podczyszczalnia ścieków przemysłowych. Następnie po oczyszczeniu wody te będą wykorzystywane w procesie gaszenia żużla.

W związku z zaprojektowanym rozwiązaniem technologicznym waloryzacji żużla, praktycznie nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Gorące żużle przechodzące przez zbiornik z zamknięciem wodnym będą nasiąkać wodą, a następnie parować. Z tego procesu nie przewiduje się powstawania odcieków.

System kanalizacyjny, będzie również wyposażony w zbiornik buforowy (bezodpływowy). Zbiornik ten będzie wykorzystywany w przypadku awarii (np. pożar), w celu zabezpieczenia zakładu przed dopływem ścieków z gaszenia pożarów. W przypadku wystąpienia awarii (np. pożar) kanalizacją p.poż będą odprowadzane ścieki pożarowe do zbiornika. Zbiornik ten zabezpieczy kanalizację deszczową, sanitarną przed zanieczyszczeniem w trakcie awarii.

W wypadku pożaru magazynu reagentów procesowych (substancje niebezpieczne), w celu zabezpieczenia przed ściekami pożarowymi z tego segmentu technologicznego, zostanie wykonana kanalizacja p.poż i drugi zbiornik buforowy (bezodpływowy).

Ścieki w wypadku awarii (np. pożar) będą gromadzone w zbiornikach buforowych, a następnie wywożone z miejsca ich gromadzenia przez firmę uprawnioną do wywozu ścieków do punktu zlewnego wskazanego przez kompetentne podmioty.

– Ścieki bytowe

ZTPOK zostanie wyposażano w kanalizację sanitarną. Do tej kanalizacji będą odprowadzane selektywnie tylko ścieki socjalno – bytowe z wiązane z obsługą instalacji. Ścieki te będą kierowane do kanalizacji miejskiej.

Odpady

W wyniku wszystkich działań procesowych, podstawowych ciągów technologicznych oraz zastosowania technologii przeróbki powstających odpadów niebezpiecznych, faktycznie powstające odpady w wyniku eksploatacji ZTPOK wraz z instalacją waloryzacji żużli i instalacji do stabilizacji pyłów i popiołów będą jak w tabeli poniżej.

Odpady powstające w wyniku eksploatacji ZTPOK wraz z instalacją waloryzacji żużla
i instalacji do zestalania, stabilizacji pyłów i popiołów

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Odpady niebezpieczne

13 01 10*

mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 05*

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 08*

inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – oleje smarowne

13 05 02*

szlamy z odwadniania olejów w separatorach

15 02 02*

sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – zużyte czyściwo

16 02 13*

zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne lampy fluorescencyjne

16 06 01*

baterie i akumulatory ołowiowe

19 01 10*

zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

Odpady inne niż niebezpieczne

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

15 02 03

czyściwo (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania

i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi)

19 01 12

żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11*

(po przekształceniu tego odpadu w procesie mechanicznej obróbki oraz waloryzacji żużla i po uzyskaniu stosownych atestów będzie traktowany jako produkt budowlany wykorzystywany w budownictwie drogowych)

19 01 99

inne nie wymienione odpady

19 03 05

odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

Odpad ten powstanie po przeróbce następujących odpadów z ZTPO:

(popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne po zestaleniu i stabilizacji 19 01 13*
– po przeróbce – odpady stabilizowane inne niż wymienne w 19 03 04)

(pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne po zestaleniu i stabilizacji 19 01 15*
– po przeróbce – odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04)

(odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych po zestaleniu i stabilizacji 19 01 07*
-po przeróbce – odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04)

19 12 02

metale żelazne

19 12 03

metale nieżelazne

20 03 01

niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne

Monitoring ZTPOK

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia ZTPOK będzie wyposażony w aparaturę kontrolno-pomiarową do ciągłych pomiarów wybranych parametrów procesu i substancji. Podstawowy zakres i metodykę pomiarów reguluje m.in. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopad 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. nr 206 poz. 1291) oraz Dyrektywa 2000/76/EC z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów.

Planowany monitoring:

emisja substancji do powietrza

Dla ZTPOK należy prowadzić pomiary ciągłe i okresowe, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Dla instalacji ZTPOK zakres prowadzonych pomiarów przedstawia się następująco:

Pomiary ciągłe dla dwóch linii termicznego przekształcania odpadów należy prowadzić dla:

 • pyłu ogółem,
 • NOx (w przeliczeniu na NO2),
 • CO,
 • SO2,
 • HCl,
 • HF,
 • substancji organicznych w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny,
 • O2,
 • prędkości przepływu spalin lub ciśnienia dynamicznego spalin,
 • temperatury spalin w przekroju pomiarowym,
 • ciśnienia statycznego spalin,
 • współczynnika wilgotności.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, oraz pomiarów ilości pobieranej wody jeżeli prowadzący instalację lub urządzenie może wykazać, że emisje chlorowodoru, fluorowodoru i dwutlenku siarki w żadnych okolicznościach nie będzie wyższe niż standardy emisyjne określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, to pomiary emisji tych substancji mogą być prowadzone okresowo, z częstotliwością co najmniej raz na 6 miesięcy, a przez pierwszy rok eksploatacji co najmniej raz na 3 miesiące.

Pozostałe pomiary okresowe należy prowadzić dla:

 • Pb,
 • Cr,
 • Cu,
 • Mn,
 • Ni,
 • As,
 • Cd,
 • Hg,
 • Tl,
 • Sb,
 • V,
 • Co,
 • dioksyn i furanów.

Pomiary okresowe dla linii termicznego przekształcania odpadów należy prowadzić co najmniej raz na sześć miesięcy, a przez pierwszy rok eksploatacji co najmniej raz na trzy miesiące.

Systemy ciągłych pomiarów emisji do powietrza zainstalowane w Zakładzie należy kontrolować za pomocą równoległych pomiarów prowadzonych przy użyciu innych systemów z zastosowaniem metodyk referencyjnych (zgodnie z rozporządzeniem),co najmniej raz na trzy lata.

Monitoring emisji substancji połączony będzie z automatyką ZTPOK z możliwością udostępnienia wyników on-line uprawnionym instytucjom nadzoru ekologicznego (WIOŚ, służby Marszałka Województwa), odpowiedzialnym za ochronę środowiska i nadzór nad pracą instalacji spalania odpadów, tak by można mieć bezpośredni wgląd w odpowiednie wyniki świadczące o właściwej pracy instalacji i o spełnianiu wymagań emisji, które zdefiniowane będą m.in. w pozwoleniu zintegrowanym.

Wyniki tego monitoringu będą przekazywane do publicznej wiadomości na świetlnej tablicy informacyjnej umieszczonej na zewnątrz ZTPOK. Na tej tablicy obok na stałe umieszczonych standardów emisyjnych będą pokazywane wartości bieżąca emisji poszczególnej mierzonej substancji. Prezentowane wyniki będą obejmowały wszystkie mierzone emisje substancji do powietrza, zarówno te mierzone w sposób ciągły, jak również w sposób okresowy.

– monitoring parametrów procesowych

Monitoring parametrów procesowych, tzw. monitoring technologiczny jest pomiarem uzupełniającym i wspomagającym monitoring emisji substancji do powietrza i w łącznym spełnieniu wymagań daje gwarancję dotrzymania norm emisji. W rozważanym przypadku proponuje się następujący układ monitoringu technologicznego.

Układ spalania:

W piecach należy przeprowadzać pomiary ciągłe następujących parametrów:

 • temperatura spalin,
 • podciśnienie,
 • zawartość tlenu w spalinach,
 • czas przebywania spalin (nie jest wymagany prawnie)

W komorze dopalania monitorowane powinny być:

 • temperatura spalin,
 • pomiar ilości czynników podawanych do układu spalania (powietrze pierwotne/wtórne, paliwo wspomagające),
 • Komory dopalania powinny być wyposażone w luki i wzierniki umożliwiające nadzór zarówno wzrokowy, jak i przy pomocy przyrządów pomiarowych nie zainstalowanych na stałe.

I stopień oczyszczania spalin

Zakres monitoringu:

 • pomiar ciągły strumienia masy wtryskiwanego stałego mocznika,
 • pomiar ciągły temperatury roztworu mocznika,
 • pomiar ciągły ciśnienia roztworu mocznika.

II stopień oczyszczania spalin

Zakres monitoringu:

 • pomiar ciągły ilości wdmuchiwanego sorbentu,
 • pomiar ciągły recyrkulatu z nieprzereagowanym sorbentem,
 • pomiar ciągły stężenia SO2 za filtrem tkaninowym,
 • pomiar ciągły ciśnienia przed i za filtrem tkaninowym,
 • pomiar ciągły temperatury spalin przed wejściem na tkaninowym.

– pozostałe systemy monitoringu

Dla ZTPOK również proponuje się następujące opomiarowanie monitoringowe:

– emisja hałasu – przewiduje się okresowe badania emisji hałasu z funkcjonowania ZTPOK,

– ewidencja gospodarki odpadami,

– monitoring poboru wody i odprowadzenia ścieków,

W ZTPOK zostanie powołana komórka badawczo-kontrolna, której zadaniem będzie:

 • kontrola procesów technologicznych;
 • stały monitoring wszystkich obiektów, instalacji i urządzeń pod względem ich oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

Ze względu na skalę oddziaływania instalacji na środowisko, oddziaływania transgraniczne nie będą miały miejsca. Nie zachodzi więc potrzeba przeprowadzenia procedury OOS z udziałem krajów sąsiednich.

Przedmiotowej instalacji nie zalicza się do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku, ani tym bardziej do kategorii zakładów o dużym ryzyku.

Zarządzający spalarnią powinien zidentyfikować możliwe sytuacje awaryjne i określić metody i środki przeciwdziałania skutkom awarii. Instalację należy wyposażyć w systemy automatyczne, przeciwdziałające zakłóceniom, powodujące zatrzymanie funkcjonowania instalacji w przypadku awarii lub przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji i tym samym ograniczające skutki awarii.

W przypadku awarii zakładu, operator najszybciej jak to praktycznie możliwe zmniejszy skalę eksploatacji lub przerwie eksploatację, aż do czasu przywrócenia warunków normalnych.

Instalacje do termicznej utylizacji odpadów mimo, że są zakwalifikowanie obligatoryjnie do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, nie oznacza, że rzeczywiście przedsięwzięcia te będą wywierać taki wpływ na środowisko. Poprzez zastosowane technologie i dobór urządzeń do termicznego przekształcania odpadów, oddziaływanie swym charakterem i intensywnością jest znacznie mniejsze od oddziaływań średniej wielkości obiektu energetycznego.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, co wykazały analizy i wyliczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu czy też sposobu prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami podczas fazy eksploatacji przedsięwzięcia. Nie przewiduje się też specjalnych ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu zajętego pod planowaną inwestycję w analizowanych fazach – realizacja, eksploatacja, likwidacja. Nie ma też ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa i reżimu technologicznego.

Oddziaływanie z ZTPOK nie wpłynie negatywnie na zdrowie i życie człowieka, wszystkie komponenty środowiska oraz zamknie się w granicach działki inwestycyjnej do której tytuł prawny posiadać będzie Inwestor..

Po jednorocznym okresie eksploatacji przedsięwzięcia zalecane jest wykonanie analizy porealizacyjnej. Obowiązek taki winien być nałożony na Inwestora w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi na brak obecnie ustalonych ostatecznych szczegółowych rozwiązań technicznych, uwarunkowań i parametrów, które będą sprecyzowane w projekcie technicznym (budowlanym) należy przeprowadzić ponowną ocenę oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16