Protokół z rozprawy administracyjnej

Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, przeprowadzonej w dniu 17.06.2010r. o godz. 16″ na sali widowiskowej w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej — Nowym Bytomiu przy ul. Piotra Niedurnego 69, zarządzonej przez Prezydenta Miasta Knurów obwieszczeniem z dnia 01.06.2010r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (TPOK) w Rudzie Śląskiej dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego”

[ Skany protokółu zostały przekonwertowane przez program OCR, dlatego mogą występować literówki w tekście. Oryginał protokołu można pobrać tutaj – Protokół z rozprawy administracyjnej. ]

Uczestnicy rozprawy:

Prowadzący Prezydent Miasta Knurów Adam Rams.

Strony postępowania:

1. Przedstawiciele GZM: Wojciech Czech, Leszek Wroński, Janusz Mikuła, Dominik Gastoł, Tomasz Ciałowicz
2. Przedstawiciele gminy Ruda Śląska: Prezydent Miasta Andrzej Stania i Zastępca Prezydenta — Krystyna Kurowska

Protokolant : Anna Dragon

Pozostali uczestnicy rozprawy według listy obecności.

Złożone pełnomocnictwa stanowić będą załącznik do protokołu.

1.  Prowadzący rozprawę Pan Adam Rams -Prezydent Miasta Knurów powitał wszystkich zgromadzonych, oraz poprosił o przedstawienie się stron biorących udział w rozprawie oraz o przedłożenie ewentualnych pełnomocnictw, następnie wyjaśnił, że zgodnie z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach NR SKO-OŚ-428/577/6360/10BMC z 19 maja 2010r. został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Rudzie Śląskiej, zlokalizowanego przy ul. Szyb Walenty.

2. Prezydent Miasta Knurów poinformował zebranych, że obwieszczenie o przedmiocie, terminie i miejscu rozprawy podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6,

– na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów,

– stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów

– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska

– na stronie internetowej Metropolii Silesia,

– w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

3. Prezydent Miasta Knurów poinformował zebranych o przedmiocie rozprawy, przedstawił osoby, które będą również udzielać odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie rozprawy oraz przedstawił program rozprawy.

4. Program rozprawy:

– zapoznanie uczestników rozprawy z procedura administracyjną wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o obecnym etapie prowadzonego postępowania,
– prezentacja przez inwestora planowanego przedsięwzięcia
– prezentacja multimedialna na temat funkcjonowania zakładów termicznego przekształcania odpadów na terenie Europy,
– przedstawienie przez autorów raportu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia oraz wpływu przedsięwzięcia na środowisko,
– dyskusja ze społeczeństwem – możliwość zgłaszania zapytań, wnoszenia uwag, zastrzeżeń przez uczestników wraz z udzielaniem na bieżąco odpowiedzi inwestora, autorów raportu i pozostałych uczestników,
– odczytanie protokołu z rozprawy,
– zakończenie rozprawy.

5. Jednocześnie Prezydenta Miasta Knurów poinformował zebranych, że:

każdemu uczestnikowi rozprawy przysługuje prawo zadawania pytań, wnoszenia uwag zastrzeżeń, co należy robić za pośrednictwem prowadzącego rozprawę, jednoczesnyrn podaniem imienia i nazwiska w celu zapisania zadającego pytanie i treści pytania do protokołu,

– rozprawa nie rozstrzyga realizacji inwestycji, jest elementem postępowania administracyjnego i służy zagwarantowaniu dobrej komunikacji społeczeństwa z organami administracji publicznej i inwestorem,
– stronom rozprawy przysługuje prawo do wniesienia sprostowań, zmian lub uzupełnień co do treści protokołu, lub zgłosić odmowę podpisania protokołu, uzupełnień co do treści protokołu, lub zgłosić odmowę podpisania protokołu,
– przebieg rozprawy oraz prowadzona w jej trakcie dyskusja ze społeczeństwem zostanie ujęta w uzasadnieniu decyzji administracyjnej,
– protokół rozprawy zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów i Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na stronie internetowej Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Ad. A

Prezydent Miasta Knurów udzielił głosu Pani Krystynie Kosteleckiej — Naczelnikowi Wydziału Urbanistyki, Architektury , Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów , która zapoznała uczestników rozprawy z procedurą administracyjna! wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów ( TPOK) w Rudzie Śląskiej dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego”, a także o wyłączeniu Prezydenta Miasta Ruda Śląska z przedmiotowego postępowania. Pani Krystyna Kostelecka odczytała wniesioną petycji mieszkańców miast Ruda Śląska oraz Zabrza przekazanej przez Wiolettę Nowak w dniu 14.06.2010 r., oraz udzieliła informacji, Że odnośnie złożonej petycji poruszone kwestie będą omawiane w trakcie trwania rozprawy.

Ad. B

Prowadzący rozprawę udzielił głosu prof. Januszowi Mikule, który zaprezentował omawianą inwestycję

Wskazał, iż pierwsze wymogi związane z dochowaniem terminów nie mogą być,- zachowane przy obecnym systemie gospodarki. Możliwości składowania odpadów na składowiskach komunalnych wskazuje, iż koniecznym jest wdrożenie nowego systemu unieszkodliwiania odpadów. Prezentacja była przedstawiona na spotkaniu z mieszkańcami dzielnicy Ruda w Rudzie Śląskiej w dniu 25 maja 2010 r. Wskazał iż przeanalizowano 9 potencjalnych lokalizacji umiejscowienia ZTPOK i wybrano 2 lokalizacje w Dąbrowie Górniczej i Rudzie Śląskiej. Omówił także szczegółowo wykorzystywane w związku z tym technologie, sposób spalania odpadów, oczyszczania spalin oraz unieszkodliwiania i obróbki odpadów wtórnych. Ponadto wskazał, iż lokalizacja w Rudzie Śląskiej znajduje się ok. 800 od zwartej zabudowy mieszkaniowej, na teranie parku przemysłowego, w pobliżu Carbo-energii. Transport odpadów do ZTPOK planowany byłby od ul. Szyb Walenty poprzez DTŚ i planowaną trasę NS. instalacja ma posiadać wydajność ok. 500 tys. ton na rok. W wyniku działalności ZPTOK będzie produkowana energia elektryczna i energia cieplna oraz żużel, wykorzystywany głównie w przemyśle drogowym. Całość wykorzystanej technologicznie wody wykorzystywana jest w obiegu zamkniętym w procesie technologicznym ZPTOK.

Ad. C

Prowadzący rozprawę poprosił o przedstawienie prezentacji multimedialnej dot. funkcjonowania spalarni we Francji.

Włączono film przedstawiający funkcjonowanie spalarni we Francji.

Ad. D

Następnie Prowadzący poprosił o przedstawienie przez Tomasza Ciałowicza zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia oraz wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Pan Tomasz Ciałowicz omówił zakres raportu dołączonego do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Rudzie Śląskiej. Poinformował również o możliwości składania uwag i wniosków do treści raportu.

Ad. E

Prowadzący poprosił o zadawanie pytań.

Pyt. – Łukaszczyk Anna

Znalazłam raport w Dzienniku Zachodnim o pokarze, który wybuchł w miejscu lokalizacji spalarni. Jakie badania geologiczne zostały przeprowadzone w tym zakresie na tym etapie postępowania, czy uwzględniają pożar i czy będą prowadzone na dalszym etapie? czy uwzględnia ustosunkowanie się do tematu? Czy warunki geologiczne pozwalają na budowę tej instalacji?

Odpowiada — Leszek Wroński

Badania będą wykonane przed wydaniem pozwolenia na budowę. Temperatura nie ma tu znaczeni przy tego rodzaju inwestycji ściąga się kilkumetrowa warstwę ziemi.

Pytanie — Anna Łukaszczyk

Kto zapewni odbiór żużli? Czy GZM będzie w stanie zagwarantować odbiór powiedzmy 80% żużlu? Czy są zapewnione składowiska na żużel i na ile wystarczą?

Odp — Leszek Wroński

Nie sposób pominąć poszczególnych aspektów systemu

Żużle z hałdy nie nadają się na drogi, natomiast żużel ze spalarni jest zupełnie inny. Nie znaczy to, że juz dziś mamy pełne atesty, ale zanim zakład zostanie wybudowany miną 3 Lała. Nie planujemy składowania żużlu.

Pyt – Adam Lukaszczyk

Wniósł zastrzeżenie odnośnie wykorzystania żużli ze spalarni i ich jakości. Brak jeszcze w tym zakresie badań. Żużle będą musiały być poddane ekspertyzie ekologicznej.

Odp. Janusz Mikuła —

Jest pewien cykl prac nad projektem. Za wcześnie na rozmowy handlowe. Żużle muszą być dopuszczone do eksploatacji. Na etapie pozwolenia zintegrowanego muszą być pokazane wszystkie umowy oraz dokumenty dotyczące odbioru żużli. Dopiero później będą rozwiązywane kwestie techniczne. Na etapie pozwolenia na budowę będzie drugi raport i tam będą uwzględnione wszystkie szczegóły

Pyt. — Anna Łukaszczyk

25.05.2010 r. odbyły się konsultacje społeczne, na których podnoszono kwestie bliskości zabudowy mieszkaniowej. Nasze bloki są tylko w odległości 800 m, a w Bydgoszczy 3,5 km.

Odp — Janusz Mikuła

W Koszalinie odległości 300-400 m. od zabudowy mieszkaniowej, a w Bydgoszczy jest 3,5 km i jest to środek strefy przemysłowej. Inwestycja ma być tak umiejscowiona i ma mieć taka technologię, aby oddziaływanie było jak najmniejsze i mieściło się w granicach działki — lokalizacji spalarni. Mechaniczno biologiczne przekształcanie

odpadów nie rozwiąże problem, bo przygotowuje odpady jedynie do składowania lub spalania w cementowni. Proces spalania w cementowniach musi być taki sam, jak w spalarniach.

Pyt. — Anna Łukaszczyk

Str. 20 reportu – jeżeli prowadzona instalacja może wykazać, że emisję chluorowodoru­ i dwutlenku siarki w żadnych okolicznościach nie będą wyższe niż standard emisyjne, to pomiary będą określone 4 razy do roku. Czy to nie jest za mało? Bo codziennie będą dostarczane innego rodzaju śmieci. Czy jest szansa i możliwość by badać wyziewy przez cały czas?

Odp. — Leszek Wrońsk

Większość czynnikom w spalarniach monitorowana jest stale. Badania na dioksyny i furany są bardziej skomplikowane i prowadzone okresowo. We Francji robi się te badania razy w tyg. W ostatnich 4 latach doprowadzono do monitoring rtęci. Uważam, ze powinny mieć zastosowanie w Rudzie Śląskiej. Dla niektórych metali prowadzi się jednak tylko badania okresowe.

Pyt — Anna Łukaszczyk

Rtęć bardzo szybko przechodzi w stan lotny. W jaki sposób będzie monitorowany poziom diokosyn oraz rtęci oraz dlaczego nie może być monitorowany w sposób ciągły, który byłby bezpieczny dla mieszkańców. Czy będzie kontrola rtęci?

Oda. Leszek Wroński

W zakładzie udział człowieka jest ograniczony — wszystkie systemy elektronicznej kontroli na początku, w środku I na końcu procesu są wyświetlane w pomieszczeniu zarządzane.

Pyt.— Anna Łukaszczyk:

Powołała się na badania Wofonbacha w Niemczech w 2003 r. dot. rtęci. Kaloryczność odpadów — 9,35 KJ/KG — co będzie po 2014 r.? Czy uwzględniono przy obliczaniu kaloryczności odpadów zmianę wprowadzoną w dyrektywie unijnej, która nakazuje po 2014 r. selektywna zbiórkę odpadów z handle I przemysłu? Kiedy wartość kaloryczna będzie mniejsza.

Odp — Janusz Mikuła

GUS nie podaje ilości wytworzonych odpadów komunalnych tylko ilość zebranych. Część odpadów wyrzuca się do rzek, lasów, pali w piecach domów. Jeśli nie będziemy segregować odpadów w domach, sytuacja Się nie zmieni. W Holandii 62% odpadów jest zbieranych i selekcjonowanych, a ok. 30% spalanych. W Niemczech podobnie. Odpady zawsze będą powstawać. W warunkach Polskich możemy selekcjonować nawet 50% odpadów ale brak jest przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Pyt. – Nowak Wioletta

Kto w zespole autorskim jest specjalista od gospodarki odpadami, a w szczególności termicznego przetwarzania?

Odp. — Leszek Wroński

Pan Gastoł Stanisław

Pani Agnieszka Dutkiewicz

Osoby te nie odbywały stażu w spalarniach, ale są specjalistami. Raport został sporządzony przez zespół specjalistów, w oparciu o badania. Żeby sporządzić raport nie trzeba być pracownikiem spalarni.

Pyt:- Wioletta Nowak

Do Prof Mikuła. Czy podczas składowania żużli będą wytwarzać sic toksyczne Zanieczyszczenia.

Odp. Leszek Wroński

Żużle w zamkniętej hali poddawane są procesowi waloryzacji, czyli hydratacji, samoutwardzeniu, rozdrobnieniu. W trakcie procesu nie będą się tworzyły żadne dioksyny ani inne substancje niebezpieczne.

Pyt — Wioletta Nowak

W raporcie jest zapis dotyczący włączenia społeczeństwa do uczestnictwa w projekcie. Skoro o inwestycji wiadomo od 2008 r. , kiedy będą szersze informacje na jej temat? W Krakowie było 10 spotkań, a tu 2. Kiedy bada materiały informacyjne?

Odp. — Janusz Mlkuła

Spotkań na tym terenie było więcej niż w Krakowie. Robiono na początku analizę dotyczącą lokalizacji. W Rudzie Śląskiej odbyły się 2 spotkania ze społeczeństwem i miały miejsce, gdy znaliśmy już wyniki analizy. Cały czas istnieje strona internetowa projektu, na nie i znajdują sic informacje dotyczące projektu (na stronie GZM).

Pyt – Łukaszczyk Adam

Dostęp do Internetu w Rudzie Śląskiej nie jest tak rozpowszechniony. Dlaczego w telewizji Elsat czy w wiadomościach rudzkich nie było informacji, ani na tablicach ogłoszeń na osiedlach?

Odp. Janusz Mikuła

Rady wszystkich osiedli były proszone o wywieszenie w gablotach informacji. Również w kościołach księża informowali o planowanych spotkaniach.

Pyt: – Anna Lukaszczyk

Kiedy w naszym mieście rozpoczną się konsultacje społeczne w szerszej skali?

Odp. — Janusz Mikuła

Obowiązek konsultacji społecznych nie wynikają z żadnego prawa, zgodnie z przepisami macie Państwo 21 dni na przedstawienie wniosków, żadna dyrektywa unijna nie mówi nic o konsultacjach. Zrobiliśmy wiecej dla społeczeństwa starając się wyprzedzająco poinformować o projekcie.

Prowadzący rozprawę poinformował, ze konsultacje społeczne nie będą prowadzone na tym etapie,

Pył, —Adam Łukaszczyk

Odnośnie wysokości komina dla spalarni. Komin we Wiedniu ma 170m, a w Rudzie Śl. Tylko 80 m — Dlaczego?

Odo, — Leszek Wroński

Wynika to z obliczeń emisyjnych. Robiła je firma specjalistyczna – Energopomiar z Gliwic

Pyt. Radny Henryk Piórkowski

Stwierdził, że jest za spalarnia. Co się stanie, gdy nie będzie spalarni w Rudzie Śl biorąc pod uwagę środowisko i wygląd w okolicy, ile mamy śmieci i odpadów wokół domów, zbiorników wodnych, na działkach. Co jest lepsze — tony śmieci czy spalarnia?

Pan Leszek Wroński zaprez slajd i odp:

Odp., że będzie tylko gorzej. Weszliśmy do UE i musimy spełniać pewne standarty. Opłata za wywóz śmieci związana jest z ich późniejszym zagospodarowaniem. Po 2020 r. nie będziemy już mogli składować odpadów na wysypiskach. Spalarnie są jedyna rozsądna alternatywa, od której możemy rozpocząć zastosowanie nowych technologii.

Wystąpił Prezydent Rudy Śląskiej — Andrzej Stania

Rozbierają hałdy pohutnicze, bo są potrzebne materiały na budowy dróg. Mówimy o przepisach unijnych nie po to by napędzać koniunkturę spalarni. Dziś buduje sie spalarnie w środku miast — bo są bezpieczne technologicznie. Jesteśmy dobrze skomunikowani, mamy służyć sobie nawzajem i lokalizacja ta jest wg mnie najlepsza. Dobrze by[aby przeprowadzić powszechną edukację ale atmosfera na ostatnim spotkaniu temu nie sprzyjała.

Pyt podsumowujące zadane przez Prowadzącego— czy spalarnia jest bezpieczna?

Odp — Janusz Mikuła

Rozwiązania technologiczne wykorzystują najlepsze dostępne technologie. Spalarnia zapewnia graniczne wartości emisji, czyli niższe od dopuszczalnych. Spalarnia swym oddziaływaniem nie przekracza granic działki na której będzie zlokalizowana. W powietrzu w Rudzie Sl. Są przekroczone stężenia pyły zawieszonego. Wynika to ze spalania w prywatnych piecach i zakładów przemysłowych. To inne zakłady powinny zmniejszyć emisję pyłu.

Rząd zdecydował w 2007 r., by w większych aglomeracjach powstały spalarnie, by zabezpieczyć dostawę ciepła uzyskana ze spalania odpadów. Poziom hałasu nie przekracza dopuszczalnych norm. Ścieki i woda w całości są zagospodarowane. Spalarnia nie jest zagrożeniem dla ludzi i środowiska.

Pyt. — Adam Łukaszczyk

W jakim procencie, ile wyniesie produkcja prądu, energy i ciepła w stosunku do ilości spalanych odpadów

Odp. — Leszek Wroński

Wstępne studium wykonalności będzie opracowane w czerwcu 2010 r., gdzie będą ujęte wszystkie poruszone w pytaniu sprawy.

Pyt: – Anna Łukaszczyk

Co będzie jeśli spalarnia powstanie, a nie będzie ustalona sytuacja prawna własności odpadów?

Odo.- Janusz Mikuła

Na stronie internetowej jest projekt ustawy, która zadecyduje czy strumień śmieci będzie komunalny, czy nie. Drugi projekt poselski jest w przygotowaniu.

Wyjaśnienie Krystyny Kurowskiej Z-ca Prezydenta Rudy Śl.

Na stronie internetowej Miasta Ruda Śląska znajduje sie plan gospodarki odpadami, w ktorym ujeta jest ZTPOK, także na stronach internetowych jest program ochrony środowiska. Plan i program został uchwalany przez Radę Miasta. Wszystkie sesje Rady miasta są transmitowane na bieżąco przez tv sfera.

Pyt: Janusz Rózański

Czy nie stracimy dotacji 600 mln na budowe spalarni, bo nie zmieścimy sie w terminach? Czy nie bada na nas z tej racji nałożone kolejne podatki przez miasto? Czy osoby., które podpisały petycje maja jakąs alternatywę na zagospodarowanie odpadów?

Odp. Wojciech Czech

Nic nie wskazuje by środki miały nie wpłynąć. Prace intensywnie trwają.

Odp.          Krystyna Kostelecka

W petycji nie ma żadnej propozycji, jak zagospodarowac odpady alternatywnie.

Pyt: – Wiolett Nowak:

Diaczego inwestycja w naszym miescie jest tak duza spalarnia, skoro byty wskazane 2 lokalizacje. Czy nie lepiej byłoby wybudować 2 mniejsze spalarnie.

Odp.-Leszek Wroński

Przygotowywane sa 2 raporty rownolegle. Ruda na 500 tys. ton odpadów, a Dabrowa Górnicza –.250 tys. Ton. Żadna lokalizacja nie jest przesądzona, gdyż nie ma decyzji środowiskowej

Pył:               Dryja Stanisław – Radny Rudy Śląskiej

Czy Ruda. Śląska nie jest krolikiern doświadczalnym w sensie spalarni? Czy jest alternatywa dla spalarni?

Odp. —Janusz klikuła

Ruda nie jest krolikiem doswiadczalnym — Polska jest krolikiem doświadczalnym. To

jeden z nielicznych krajów UE, gdzie składuje się tak olbrzymie ilości odpadów. Co

dzieje sie w kraju od 20 lat to kompletna kompromitacja. Jest alternatywa — przemysły

musza podniesc wykorzystanie alternatywnych paliw w procesach wytworczych. W efekcie doprowadzi to do ciągu niekorzystnych konsekwencji.

Pyt. – Anna Łukaszczyk

Kto bedzie odpowiadal za segregacje odpadów w spalarni? Kto w poszczególnych grninach bedzie za to odpowiedzialny? Segregacja bedzie miala przecież wpływ na bezpieczeństwo dzialania spalarni.

Odp. Leszek Wroński

Wszystko bedzie zależalo od poziomu prawa. Ale w ramach porozumienia zintegrowanego bedą też zawarte umowy I to one beda o tym decydowac.

Zdarzylo sie kilkanascie awarii spalarni na skutek samozapłonu w bunkrze. Jest tam instalacja zraszaczy i monitoring. Systemy zadziałały samoczynnie I ugasiły pożar.

Pyt. – Michał Pierończyk — Radny

Ruda Sląska rnodernizuje swal uklad dróg. Czy bedzie bezpośredni zjazd do spalarni z NS

Odp. – Leszek VVroński Tak, będzie.

Pyt. – Michał Pierończyk

Czv przewidzian jest zakład osuszania osadów ściekowych?

Odp. – Leszek Wronski

Warunkiern przyjęcia do spalarni bedzie osuszony osad sciekowy.

Pyt:- Michał Pierończyk

Czy przewidywane jest utworzenie Komisji Mieszkanców kontrolujacej pracę spalarni?

Odp. Wojciech  Czech

Pracujemy nad tym nie, jest to jeszcze ten etap.

Pyt: Adam Łukaszczyk:

Czy infornacje dotyczące Kornisjii Spolecznej będą zawarte w decyzji?

Odp. –  Prezydent K.nurowa

To nie ten etap.  Inwestor do tego wroci po realizacji inwestycji.

Pyt.- Anna Łukaszczyk

Str. 131 reportu. Diaczego nie bedzie traktowana jako zaklad o zwiększonym ryzyku?

Odp –  Leszek Wroński

Zgodnie z przepisami nie kwalifikuje sie do tego.

Pyt. – Anna Łukaszczyk

Na jakiej podstawie obliczono olej opalowy potrzebny do pracy instalacji? Czy realne jest dla mniejsze spalarni tylko 3 litry oleju opalowego?

Odp. – Leszek Wroński

Zakład działa jako zakład ezotermiczny. Palniki zasilane olejem stosuje sie tylko przy rozruchu Gdy śmieci uzyskają odpowiednią temperaturę — palniki są wyłaczane

Pvt. — Anna Łukaszczyk

Rapot – tabela 7.5 Co oznacza okreSlenie BD? Z jakiego roku sa dane wykorzystane w tabeli?

Pan Janusz Mikula poprosił o następne pytanie celem odszukania przez pana Gastoła tabeli w raporcie.

Pyt: – Anna Łukaszczyk

Czy w planie zagospodarowania przestrzennego obiekty spalarni zlokalizowane sa na terenach PUI i PU2?

Odp. –  Krystyna Kosterecka

Część terenu  lokalizacji spalarni przeznaczona jest na urządzenia i obiekty ciepłownicze, w tym produkcji energii z odpadów.

Pyt — Anna tukaszczyk

Czy w planie zagospodarowania przestrzennego jest ujęta dodatkowo oczyszczalnia ścieków?

Odp. – Janusz Mikuła

To jest integralna część przedsięwzięcia

Pyt.— Adam Łukaszczyk

Czy uchwała z 2009 r wprowadziła zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego?

Odp — Krvstyna Koste!ecka Tak.

Odp. Prezydent Rudy Śląskiej

Od wielu lat myślimy że spalarnia w Rudzie Sli jest dla nas szansą. Jednym z warunków było posiadanie przez gminę terenu.

Pyt. — Anna tukaszczyk

Skąd będzie pozyskiwana woda do spalarni? Czy zostało to ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego?

Odp.- Leszek Wroński

Woda będzie pobierana z sieci, ale wykorzystywana jest metoda półsucha – wiec nie będzie tak dużego wykorzystanie tej wody.

Pyt.— Anna Łukaszczk

Czy metoda półsucha jest bezpieczniejsza?

Odp. — Leszek Wroński

Tak

Pyt – Wioletta Nowak:

Czy spalarnia będzie na innej działce

Odp. Krystyna Kurowska

Wszystkie p!any zagospodarowania przestrzennego sa na stronie internetowej miasta

Odp. —Krystyna Kostelecka

Planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Pvt- Wioletta Nowak

Czy ziazd będzie bezpośrednio z trasy NS do spalarni, czy będzie przechodziło przez skrzyżowanie tzw. Karmańskie?

Odp: – Krvstyna Kurowska

Jest pozwolenie na budowę trasy NS, wkrótce zaczniemy budowę pierwszego odcinka trasy.

Pyt. – Wioletta Nowak

Kto będzie ponosił koszty napraw dróg lokalnych?

Odp. Leszek Wroński

DTS przejmie większość ruchu. A zwiększenie ruchu będzie praktycznie żadne.

Pyt: – Anna Łukaszczyk

Co będzie w przypadku awarii spalarni? Co stanie się ze śmieciarkami śmieciami?

Odp.- Leszek Wroński

Są 2 linie Po to robimy bunkier, który ma określoną pojemność.

Pyt:-  Adam Łukaszczyk

Co będzie jak spalarnia nie będzie przez tydzień pracować?

Odp: – Leszek Wroński

Mamy stacje przaładunkowe. Część pójdzie na składowiska odpadów.

Pyt: – Adam Łukaszczyk

Gdzie znajdują sie stacje przeładunkowe?

Odp.- Leszek Wroński

Lokalizacja stacji przeładunkowych zostanie ujęta we wstępnym studium wykonalności.

Prowadzący zamknął dyskusje ogłosił przerwę.

Po przerwie udzielono wyjaśnień odnośnie zapytania dotyczącego tabeli 7.5: Odp – – Leszek Wroński

Znaczek BD oznacza brak danych. Dane zamieszczone w tabeli są z 2006 r., jestem zdania, że są to najbardziej aktualne dane, gdyż pochodzą ze sprawozdania statystycznego. Jeżeli będą bardziej aktualne, po sprawdzeniu dokonana zostanie autopoprawka do raportu.

Odczytano protokół.

Prowadzący zadał pytanie, czy ktoś wnosi uwagi do treści protokołu.

Pani Anna Łukaszczyk wniosła sprostowanie, że angielskiej wersji raportu nad tabelą 7.5 widniej rok 2003 a nie 2006t.

Leszek Wroński wniósł o wniesienie poprawki dotyczącej udzielonej przez siebie odpowiedzi odnośnie metody przetwarzania odpadów. Nie można oceniać metod: suchej, półsuchej i mokrej pod względem, która jest lepsza. Każda z tych metod musi być oceniania pod względem właściwego oczyszczania spalin i każda z tych metod może być zastosowana.

Pani Wioletta Nowak wnosi o sprostowanie pytania, czy zakład utylizacji będzie na jednej działce, czy na dwóch różnych działkach.

Wioletta Nowak – wniosła, że kwestie dotyczące petycji nie zostały w całości poruszone w czasie rozprawy.

Pani Anna Łukaszczyk wniosła, że pan Leszek Wroński odpowiedział, że systemy alarmowe zadziałały w 99%, a nie jak zapisano, że zadziałały.

Prowadzący pouczył o treści artykułu 68 kodeksu postępowania administracyjnego oraz poinformował o dopisaniu do treści protokoły stron postępowania w sposób imienny.

Pan Leszek Wroński dokonał autopoprawki:

Mam wrażenie, że źle się wyraziłem. Istota problemu dotyczy tego, że 100% pożarów zostało ugaszonych, a systemy pożarowe zadziałały.

Pan Adam Łukaszczyk chciał się odnieść do pytania o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Wnosi o uzupełnienie pytania. UM informuje nas, że w 2006 r., jest już w planie zagospodarowania przestrzennego ujęta spalarnia. Czy we wrześniu 2009 r. UM Ruda Śląska uchwalił zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego wprowadzając na terenach tych działek miejsce możliwość zlokalizowania terenów utylizacji śmieci, wiedząc już od 2008, że planuje się budowę spalarni śmieci? Czy jest to zgodne z prawem zmienianie plany zagospodarowania przestrzennego pod wpływem informacji o budowie spalarni i czy to prawda?

Ana Łukaszczyk – odnośnie awaryjności pożarów. Chciałam wnieść, że jest to nieprawdą.

Na prośbę pani Anny Łukaszczyk odczytano pytanie odnoście ilości oleju. Pani Anna wnosiła o zmianę słowa „mniejsze” na” większe”.

Pani Krystyna Kurowska poprosiła o odczytanie swoich wyjaśnień, Chciała dodać, że plan był uchwalony w 2006 r. i tam znajdował się zapis odnoścnie logizacji zakład odzysków odpadów. W 2009r była wprowadzona zmiana do planu odnośnie dodatkowej działki objętej tym zapisem. Plany oraz zmiany planów zagospodarowania przestrzeni są poprzedzane konsultacjami ze społeczeństwem i są uchwalane na posiedzeniach Rady Miasta, a posiedzenia są transmitowane przez telewizję Sfera.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła Anna Dragon.

Złożone pełnomocnictwa stanowią załącznik nr 1

Lista obecności na rozprawie ze złożonymi podpisami stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu.

Nośnik elektroniczny z utrwalonym dźwiękiem przebiegu rozprawy stanowi Załącznik nr 3 do protokołu.