Kolejna decyzja w sprawie spalarni została uchylona!

0

Opublikował | Znajduje się w Bez kategorii | Dnia 09-12-2020

Prezydent Miasta Ruda Śląska po raz kolejny wydał decyzję pozytywną dla spalarni odpadów i osadów ściekowych i po raz kolejny uczynił to z naruszeniem przepisów postępowania!

Jak wykazało Samorządowe Kolegium Odwoławcze – organ nadrzędny, miasto wydało tą decyzję w oparciu o niekompletny materiał dowodowy z naruszeniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz z naruszeniem przepisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, bez żadnej analizy finansowej potencjalnego inwestora oraz bez analizy zasięgu wpływu tej instalacji na środowisko!!

Po przeanalizowaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które po raz kolejny uchyliło decyzję w sprawie spalarni Eneris nasuwa się coraz więcej pytań i wątpliwości o bezstronność organu – jakim jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Miasto już w poprzednio uchylonej przez SKO decyzji dla tego prywatnego inwestora dostało wytyczne, że nie może być organem i nie może wydać decyzji dla tej spalarni. Po chyleniu pierwszej decyzji miaasta i ponownego przekazania sprawy, Prezydent Miasta Ruda Śląska nie wystąpił zgodnie z wytycznymi SKO, do organu nadrzędnego o wyznaczenie innego organu – miasta do wydania decyzji w tej sprawie!

Pytania jakie się nasuwają – to czy to z obawy o to, że inne miasto po analizie dokumentów dostrzegłoby od razu uchybienia inwestora? Nie były one drobne- bo de facto brakowało m.in. odpisów głównych specjalistów pod złożonymi przez inwestora dokumentami!

Prezydent Miasta Ruda Śląska, wbrew stanowisku organu nadrzędnego nie złożył takiego wniosku o zmianę organu, podjął się ponownie sam wydania decyzji i ponownie naruszył przepisy postępowania!!!

Pomimo niespełnienia przez inwestora wymagań formalnych dokumentu jakim jest najważniejszy dokument w tej procedurze tj., raport oddziaływania na środowisko, Prezydent Miasta Ruda Śląska nie zobligował inwestora do usunięcia braków!

To jest ewenement na skalę krajową i pokazuje dobitnie, że miasto nie dba o interes mieszkańców tylko o interes inwestora – brak w dokumentacji analizy finansowej przedsiębiorstwa, które ma podjąć się budowy wartego wiele milionów zakładu, który w ustawie został zakwalifikowany jako potencjalnie mogący znacząco wpłynąć negatywnie na środowisko!