Orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchyliło decyzję ws. spalarni odpadów i osadów ściekowych

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 17-01-2018

Orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, która uchyliło decyzję Wice Prezydenta Miasta Ruda Śląska – Krzysztofa Mejera ws. spalarni odpadów i osadów ściekowych w Rudzie Śląskiej przy DTŚ – nie dziwi członków Stowarzyszenia Rudzianie Razem. To m.in ich odwołanie, jak i Towarzystwa Na Rzecz Ziemi uruchomiło maszynę odwoławczą.

Decyzja jak wykazały w/w organizacje ekologiczne oraz potwierdziło Kolegium została wydania z naruszeniem prawa.

W załączeniu skan orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach uchylający decyzję Wice Prezydenta Miasta Ruda Śląska – Krzysztofa Mejera ws. spalarni odpadów i osadów ściekowych w Rudzie Śląskiej przy DTŚ, które nie doczekało się jeszcze publikacji na stronie Urzędu Miasta Ruda Śląska….

Decyzja środowiskowa: Decyzja SKO Eneris

 

15 maja 2017 roku Z-ca Prezydenta Miasta Ruda Śląska Krzysztof Mejer wydał pomimo protestu ponad 3000 tysięcy mieszkańców decyzję środowiskową dla ECOE – Spalarni na  120 tys ton odpadów i osuszonych osadów ściekowych, które zgodnie z projektem będą zwożone do naszego miasta z całego województwa, magazynowane, następnie suszone w halach(osady ściekowe) i spalane.

Z powyżsżą decyzją możecie zapoznać poniżej.

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=53497&idmp=2989&r=r

 

Stowarzyszenie Rudzianie Razem wzięło udział w rozprawie administracyjnej dot. spalarni odpadów planowanej przy DTŚ

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 17-01-2018

Zanim jednak przejdziemy do meritum, należy podkreślić, że pomimo petycji 3000 mieszkańców, ich prośba o zorganizowanie spotkania na terenie osiedla Karmańskiego – tj. największego osiedla sąsiadującego z planowaną spalarnią została zignorowania przez Inwestora, ale przede wszystkim przez władze naszego miasta.

„O terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy organ administracji powiadamia strony postępowania oraz zawiadamia potencjalnie zainteresowane postępowaniem podmioty w drodze obwieszczenia albo w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.”

Należy zauważyć, że sposobem zwyczajowo przyjętym było przede wszystkim organizowanie spotkań z mieszkańcami na osiedlu Karmańskim- jeżeli inwestycja sąsiadowała z naszym osiedlem.

Dla przypomnienia:

 • w 2010 roku odbyło się w SP 30 spotkanie ekspertów z mieszkańcami ws. spalarni planowanej przez  GZM;
 • w 2012 roku odbyła się w SP 30 rozprawa administracyjna ws. kompostowni planowanej przez Tonsmeier Południe sp. zoo

Również w przypadku inwestycji w innych dzielnicach spotkania i rozprawy administracyjne odbywały się w placówkach szkolnych położonych najbliżej inwestycji, czego przykładem może być choćby rozprawa administracyjna ws. spalarni opon na Hallera, która odbyła się (pomimo bliskości MCK) w zespole szkół przy ul. Hallera.

Tym razem jednak Urząd Miasta postanowił się zabezpieczyć i nie „wchodzić na osiedle” sąsiadujące z inwestycją, a tym samym w naszej ocenie naruszył sposób konsultacji zwyczajowo przyjęty w naszym mieście. Przypadek ?? …..

Czy Urząd Miasta ograniczył mieszkańcom udział w postępowaniu, proszę samemu ocenić bo na spotkania w SP 30 wymienione powyżej przychodziło ponaad 200 mieszkańców, ile było w Miejskim Centrum Kultury? – około 30-40 osób? My dowiemy się dopiero po odwołaniu do wyższej instancji…

Wracając jednak do przebiegu samej rozprawy zapraszam do artykułu:

http://odpady.net.pl/2017/01/15/maraton-pytan-o-spalarnie-w-rudzie-slaskiej/

Stowarzyszenie Rudzianie Razem zbiera podpisy pod przygotowaną petycją.

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 17-01-2018

Zebraliśmy już ponad 2000 podpisów i zbieramy nadal.

Planowana Spalarnia osadów ściekowych i odpadów komunalnych budzi kontrowersje, zwłaszcza, że brak takich instalacji w Europie czy też w Polsce, bowiem na świecie póki co powstają, albo spalarnie odpadów, albo spalarnie osadów ściekowych. Dodatkowe obawy budzi fakt, że osady na terenie aglomeracji śląskiej jak wynika z badań przeprowadzonych przez inżynierów z Politechniki Śląskiej są bardzo zanieczyszczone. Ich magazynowanie i suszenie to proces, który nie powinien się odbywać w centrum miasta 500 metrów od osiedli mieszkaniowych.

Więcej na temat tej spalarni w materiale zrealizowanym przez TVP Katowice.

https://katowice.tvp.pl/26406193/rudzianie-protestuja-przeciwko-ekologicznemu-centrum-odzysku

Spalarnia śmieci i osadów ściekowych planowana przy DTŚ w Rudzie Śląskiej budzi spore kontrowersje

0

Opublikował | Znajduje się w Informacje w mediach | Dnia 17-01-2018

Mieszkańcy obawiają się zwożenia odpadów z całej aglomeracji jak i osadów ściekowych. Do tego inwestycja ma być prywatna, a to oznacza, że miasto będzie miało znikomy wpływ na funkcjonowanie zakładu.

Więcej na temat obaw mieszkańców znajdziecie w materiale zrealizowanym przez Fakt, który poruszył temat w odpowiedzi na zgłoszenia od mieszkańców.

http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/ruda-slaska-chce-ekologicznej-spalarni-smieci/8wl74f9

Apel do Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego

0

Opublikował | Znajduje się w Jak działamy, Spotkania z władzami | Dnia 23-04-2017

Ruda Śląska, dn. 19.04.2017 r.

Apel do Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego

dotyczący głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia

„Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022”

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Stowarzyszenie Rudzianie Razem, popierane przez mieszkańców Rudy Śląskiej, zwraca się do Państwa z prośbą o zagłosowanie PRZECIWKO tej uchwale w przedstawionej Państwu treści podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 24 kwietna 2017 r.

Dlaczego?

 1. Jako reprezentacja strony społecznej od wielu miesięcy uczestniczymy w procesie przygotowania przedmiotowego dokumentu biorąc udział w posiedzeniach Komisji Sejmiku zajmujących się Planem Gospodarki Odpadami, składając swoje uwagi w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych oraz petycje i prośby o spotkanie do Zarządu Województwa. Mimo naszej aktywnej działalności nasz głos, a tym samym głos Mieszkanców Rudy Śląskiej jest systematycznie ignorowany przez Zarząd Województwa. Poparta 3000 podpisów petycja w sprawie lokalizacji spalarni na terenie Miasta Ruda Śląska od 8 miesięcy czeka na odpowiedź ze strony władz Województwa. W tym samym czasie przez 8 miesięcy żaden z członków Zarządu nie znalazł czasu, aby spotkać się reprezentacją mieszkańców Rudy Śląskiej protestujących przeciwko lokalizacji spalarni na terenie tego miasta. Tym samym Zarząd Województwa w toku prac nad tak ważnym dokumentem odmówił spotkania i wysłuchania argumentów w sprawie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) na etapie przygotowania Planu stronie społecznej, ignorując tym samym głos strony społecznej i zapominając o tym, że Władza wybierana jest przez mieszkańców, aby reprezentować ich głos i wolę.
 1. W projekcie zakłada się powstanie 6 z 8 spalarni odpadów komunalnych z odzyskiem energii (zwanych również eufemistycznie ekologicznymi elektrociepłowniami) w tzw. Regionie II – najbardziej zaludnionym, zanieczyszczonym oraz zdegradowanym obszarze województwa śląskiego. Ich zakładana wydajność to 339 000 ton/rok czyli 68,2% mocy przerobowej wszystkich planowanych w województwie spalarni, podczas gdy region ten wytwarza 46,4% odpadów województwa (w tym 231 000 ton/rok do spalenia wg prognozy na 2020 rok) – patrz załączniki.
 1. Instalacje tego typu głównie ze względu na emisję substancji szkodliwych do atmosfery nieuchronnie negatywnie oddziałują na środowisko. Medycyna środowiskowa/ekologiczna  wskazuje na zagrożenia takie jak wzrost zapadalności na nowotwory wśród dorosłych i dzieci, czy zwiększenie częstotliwości występowania wad wrodzonych u noworodków w ich pobliżu. Zastosowane w nich technologie pozwalają jedynie na pewien stopień redukcji tego oddziaływania.
 1. W Rudzie Śląskiej nastąpiłaby kumulacja 2 spalarni odpadów i budowanej już instalacji w Zabrzu (z niekorzystnym dla Rudy układem róży wiatrów) rozłożonych w promieniu 2 kilometrów.
 1. Pierwotnie deklarowana przez inwestora wydajność instalacji zabrzańskiej tj. 250 tys. ton odpadów w skali roku pokrywa z naddatkiem potrzeby utylizacji odpadów dla regionu II gospodarki odpadami w województwie śląskim, tj. 231 tys. Ton (wg Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego – prognoza na 2020 rok)
 1. Zarząd Województwa zmniejszył limity ilości odpadów do spalenia dla poszczególnych inwestycji wbrew wnioskom inwestorów i bez uzyskania ich akceptacji, co może doprowadzić do sytuacji, w której faktyczna ilość spalanych odpadów w woj. śląskim przekroczy dopuszczalny limit 30%.
 1. Jako mieszkańcy miasta Ruda Śląska czujemy się dyskryminowani, gdyż nikt nie poddał konsultacjom społecznym decyzji o budowie spalarni w naszym mieście i jako mieszkańcy nie mieliśmy głosu co do wyboru lokalizacji tej inwestycji, co jest niezgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, a także z konwencją z Aarhus, która stanowi, iż konsultacje społeczne powinny odbyć się na jak najwcześniejszym etapie inwestycji, kiedy możliwy jest jeszcze wybór technologii.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty prosimy bardzo o uszanowanie naszej woli i wykreślenie z planu instalacji, których budowę zaplanowano na terenie miasta Ruda Śląska.

Nie chcemy mieszkać w centrum spalarniowym regionu, kraju, Europy.

Załączniki:

 1. Rozplanowanie wydajności spalarni w województwie na tle podziału na regiony gospodarki odpadami
 2. Rozplanowanie lokalizacji spalarni na tle gęstości zaludnienia

Stowarzyszenie Rudzianie Razem
Mieszkańcy Miasta Ruda Śląska
41-700 Ruda Śląska Magazynowa 8 /1